หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
โครงการวางทุกงาน อ่านทุกคน คือ อะไร ?
มีการดำเนินโครงการอย่างไร
หนังสือ 23/3/54 โพสต์โดย ครูแก่
คำตอบ
1 จาก 2
"โครงการวางทุกงาน อ่านทุกคน" จัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน เพื่อให้ทุกคนสามารถอ่านออก อ่านเก่งและมีนิสัยรักการอ่านค่ะ
23/3/54 โพสต์โดย winwin2
2 จาก 2
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
.โดยหอสมุด ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 23:11 น..

ความเป็นมาของโครงการ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่ต้องการให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเป็นการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณค่า สามารถพัฒนาชีวิต มีคุณลักษณะพื้นฐานที่สำคัญ คือ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใฝ่รู้การทำงานและการพัฒนาสติปัญญาที่ผู้เรียนจะเป็นบุคคลในลักษณะดังกล่าวได้นั้น จะต้องมีทักษะในการอ่าน สามารถใช้ความรู้ในการอ่านศึกษา ค้นคว้า ติดตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีได้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมของประเทศชาติ และประชากรโลก แต่ในสภาพปัจจุบัน การอ่านในตัวของคนไทยยังไม่อ่านหนังสือเป็นนิสัยเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่เยาวชนไทย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ได้ประชุมปรึกษาจัดทำโครงการ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “วางทุกงาน อ่านทุกคน” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 - 2553 เพื่อส่งผลให้เยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่าน เป็นการพัฒนาคุณลักษณะของคนที่พึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “วางทุกงาน อ่านทุกคน”
1. เร้าใจบุคคลที่เป็นเป้าหมายให้เกิดความอยากอ่านหนังสือ สิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ
2. เพื่อกระตุ้น แนะนำให้อยากรู้ อยากอ่านหนังสือ เปิดความคิดให้กว้าง พัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ เนื้อหาที่อ่านได้
3. เพื่อสร้างบรรยากาศ จูงใจ ให้อยากอ่านหนังสือเป็นหมู่คณะ
4. เพื่อกระตุ้นให้ครอบครัวและโรงเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการอ่านอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
1. ประชุมคณะกรรมการหอสมุดคัดเลือกโครงการ
2. จัดทำโครงการ – งบประมาณประจำปี – โครงการผ่านโรงเรียนออกคำสั่งให้ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนทุกคนรับผิดชอบร่วมกัน

ขั้นดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
1. นักเรียนชุมนุมกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน คัดเลือกบทความสาระน่ารู้ทุกกลุ่มสาระจากสื่อ,สิ่งพิมพ์ บันทึกใส่กระดาษ A4 เรื่องละไม่เกินกระดาษ A4 หน้า - หลัง คนละ 20 เรื่องต่อภาคเรียน
2. คณะกรรมการหอสมุด - คณะกรรมการชุมนุมหอสมุด คัดเลือกสาระน่ารู้ – บทความที่มีประโยชน์เพื่ออัดสำเนาให้พอดีกับจำนวนนักเรียนแต่ละดับชั้น เพื่อใช้เป็นใบความรู้
3. ทุกเช้าวันอังคาร คณะกรรมการหอสมุด - คณะกรรมการชุมนุมจะเตรียมกระเป๋าความรู้ ซึ่งประกอบด้วย ใบความรู้, สมุดบันทึก ให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทน มาลงชื่อรับกระเป๋า
4. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนจะประกาศให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทนมาลงชื่อรับกระเป๋า เพื่อนำไปแจกให้สมาชิกในห้อง เวลา 08.00 น. นักเรียนจะยืนเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระหน้าชั้นเรียน ตัวแทนจะแจกใบความรู้และสมุดบันทึกการอ่านตามโต๊ะนั่งของแต่ละคน ส่วนนักเรียน ชั้น ม.1 และม.4 จะต้องมาเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าหอสมุด เพื่ออ่านสารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย โดยสับเปลี่ยน อาทิตย์ละ 2 ห้องเรียน โดยใช้เวลาอ่านพร้อมบันทึก 15 นาที เมื่อครบเวลาประชาสัมพันธ์ จะประกาศให้นักเรียนเก็บใบความรู้ สมุดบันทึกการอ่าน นักเรียนแต่ละห้องจะต้องนำกระเป๋ามาคืนหอสมุด ไม่เกินเที่ยงวันอังคาร เพื่อเปลี่ยนใบความรู้ในสัปดาห์ต่อไป

เนื้อเรื่องการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประสบการณ์จากวิธีการปฏิบัติงานจริงของผู้ร่วมกิจกรรม  
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “วางทุกงาน อ่านทุกคน” ต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานจริง ครู 7 คน นักเรียนจากกิจกรรมชุมนุมห้องสมุด 6 คน ครูมาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 คน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 คน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1 คน หอสมุด 1 คน เจ้าหน้าที่หอสมุด 2 คน สถานที่ทำงานของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หอสมุดเป็นศูนย์กลางในการทำงาน โครงการและงบประมาณอยู่ในโครงการหอสมุดเบิกตรงจากเงินงบประมาณของโรงเรียน การเตรียมกิจกรรม จึงสะดวก เนื่องจากหอสมุดเปิดตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.00 น. ของทุกวัน และเปิดบริการในวันเสาร์ จึงสะดวกต่อการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน

วิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “วางทุกงาน อ่านทุกคน” เป็นโครงการกิจกรรมต่อเนื่องของงานหอสมุด และมีในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน
- คำสั่งของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลมอบหมายให้คณะกรรมการหอสมุด ครูที่ปรึกษาและคณะกรรมนักเรียนชุมนุมหอสมุดร่วมกันรับผิดชอบ
- ทุกเช้าวันอังคาร นักเรียนจะเข้าแถวสวดมนต์ไหว้พระที่หน้าห้องเรียน
- หัวหน้าห้องเรียนหรือตัวแทนลงชื่อรับกระเป๋าความรู้ที่หอสมุดฯ กระเป๋าความรู้ ประกอบด้วยแบบบันทึกการอ่านของนักเรียน, ใบความรู้ แบบบันทึกครูที่ปรึกษา
23/3/54 โพสต์โดย charr39
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
โครงงานกับโครงการแตกต่างกันอย่างไร
คุณว่า...โครงการอะไร ใช้เงินมากที่สุดครับ
ต้องเขียนโครงการขออนุมัติเครื่องทำน้ำเย็น ต้องเขียนยังไงบ้างคะ
อยากได้ตัวอย่างการเขียนโครงการใครรู้บอกหน่อยค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู