หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การพัฒนาชุมชนคืออะไร
รัฐบาล | สังคม 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 4
การพัฒนาชุมชน หมายถึง การพัฒนาความคิด ความสามารถของประชาชนให้เกิดความเชื่อมั่น ช่วยเหลือตนเอง เพื่อบ้าน และชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยความร่วมมือของราษฎรและภาครัฐ
31/3/51 โพสต์โดย jkumbe14
2 จาก 4
ก็ทำให้ชุมชนดีขึ้นอะไรครับ คุณนี้ดีอย่างไรยังไม่รู้คงอยู่ในวงเหล้าอยู่เลยนะสิ
15/1/53 โพสต์โดย อสูรโลกันต์
3 จาก 4
เป็นการพัฒนาแบบฐานรากตั้งแต่หล่อหลอมจิตใจสมาชิกในชุมชน เพื่อรวมตัวกัน ช่วยเหลือกันและกันในด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เมื่อชุมชนเข้มแข็ง สมาชิกในชุมชนนั้น ก็จะมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นในหลายด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม อย่างน้อยทำให้เกิดความรักสามัคคีและความร่วมมือกันในการเสียสละเพื่อประโยชน์ของชุมชน มากกว่าประโยชน์ของส่วนตัวเอง  
อย่างเช่น ระบบพัฒนาคุณธรรมแบบครบวงจรชีวิตของพระอธิการมนัส ขันติธัมโม ประธานและผู้ก่อตั้งเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดจันทบุรี ที่มีสมาชิกกว่า 50,000 คน มีเงินกองทุนสะสมมากกว่า 500 ล้านบาท และมีเงินกองทุนสวัสดิการด้านเงินกู้ฉุกเฉิน ด้านช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย ด้านช่วยเหลือกรณีถึงแก่กรรม ด้านการศึกษาบุตรสมาชิก ด้านการพัฒนาอาชีพต่างๆ มากกว่า 180 ล้านบาท จากการรวมกลุ่มรวมใจของสมาชิกด้วยกันเอง โดยการก่อตั้งของพระอาจารย์ท่าน เป็นต้น ที่ขณะนี้ไปสู่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรีแล้ว
               ทนายโรจน์ คณะทำงานเจรจาหนี้สินนอกระบบระดับจังหวัดจังหวัดชลบุรี
               เครือข่ายลูกหนี้ภาคตะวันออก
               เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ชลบุรี ฯลฯ
               www.thaidebtor.com
หมายเหตุ-การพัฒนาชุมชนหรือสวัสดิการชุมชนที่ยั่งยืนจึงต้องเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือร่วมใจและมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนนั้นอย่างแท้จริง ชุมชนนั้นจึงจะมีการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
3/2/53 โพสต์โดย ทนายโรจน์
4 จาก 4
ด่วน รับสมัครประชาชนในจังหวัดชลบุรีเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ รุ่นที่ 2 ณ วัดราษฏร์ศรัทธา(วัดท้ายดอน) เลยตลาดหนองมน อำเภอเมืองชลบุรี
เพื่อส่งเสริมการออมและสวัสดิการแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบครบวงจรตามแนวทางของพระอธิการนมัส ขันติธัมโม ประธานและผู้ก่อตั้งเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรี คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภาคตะวันออก ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มสัจจะกว่า 50,000 คน เงินกองทุนสัจจะกว่า 500 ล้านบาทและมีเงินกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะฯกว่า 180 ล้านบาท (ดำเนินมาแล้วกว่า 14 ปี)
โดยออมสัจจะเพียงเดือนละ 100 บาท(รับดอกเบี้ยปันผลเมื่อครบปีร้อยละ 4 ต่อปี) จะได้รับสวัสดิการกลุ่มสัจจะฯดังนี้ 1.เงินกู้ฉุกเฉินประจำเดือน 2.เงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยนอน รพ. 3.เงินช่วยเหลือกรณีจัดการศพ 4.เงินทุนเหลือทุนการศึกษา 5.ช่วยเหลือการส่งเสริมอาชีพ และอื่นๆ ตามระเบียบเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ฯ
โดยรับสมัครและเข้าพิธีปฏิญาณตนสำหรับสมาชิกในรุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553 นี้ ณ อุโบสถเอนกประสงค์ วัดราษฏร์ศรัทธา(วัดท้ายดอน) เลยตลาดหนองมน ดังกล่าวดังนี้
-เวลา 08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียนพร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านและรูปถ่าย 1 ใบ
-เวลา 09.45 - 10.30 น. พิธีปฏิญาณตนต่อหน้าองค์พระประธานและพระสงฆ์ และอธิบายระเบียบกลุ่มสัจจะฯ
-ส่งเงินฝากสัจจะฯเดือนแรก 100 บาท พร้อมเงินสมทบกองทุนสวัสดิการรายปี 300 บาทและค่าสมุดและเอกสารกลุ่มสัจจะ 40 บาท รวม 440 บาท
-ปกติเปิดทำการส่งเงินออมสัจจะประจำเดือนในทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 11.00 - 13.00 น.เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ทนายโรจน์ 088-2092789
เวปไซต์ www.thaidebtor.com
สนับสนุนโดย
เครือข่ายลูกหนี้ภาคตะวันออก
วัดราษฏร์ศรัทธา(วัดท้ายดอน)
พระอธิการมนัส ขันติธัมโม ประธานและผู้ก่อตั้งเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรี คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภาคตะวันออก ฯลฯ
หมายเหตุ-การดำเนินการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อส่งเสริมการออมสัจจะและสวัสดิการแก่สมาชิกกลุ่มสัจจะฯตามนโยบายของภาครัฐ และเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมระดับเงินออมให้เพิ่มสูงขึ้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบครบวงจร
ทนายโรจน์ คณะทำงานเจรจาหนี้สินนอกระบบระดับจังหวัดจังหวัดชลบุรี

     -พระอธิการมนัส ขนฺติธมฺโม
วัดโพธิ์ทอง หมู่ 2 ตำบลแสลง
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

       หากกล่าวถึงกลุ่มกองทุนการเงินชุมชนที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่ ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดจันทบุรี ที่มีวัดเป็นศูนย์กลางและขับเคลื่อนโดยกลุ่มพระนักพัฒนา คงต้องกล่าวถึงกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรี วัดโพธิ์ทอง ซึ่งนำโดยพระอธิการมนัส ขนฺติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง ผู้จัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรี เพื่อการพัฒนาคุณธรรมครบวงจรของชีวิต
      หลังจากที่ท่านอุปสมบท ได้ออกธุดงค์ ศึกษาหาความรู้ตามจังหวัดต่าง ๆ กระทั่งได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายค่ายคุณธรรมในโรงเรียน รวมทั้งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรธรรมทายาทและหลักสูตรฝึกหัดครูสอนปริยัติธรรม แผนกธรรม ที่วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ย้ายมาจำพรรษาอยู่จังหวัดจันทบุรี ได้เห็นปัญหาความยากจน และขาดที่พึ่งของชาวสวน จังหวัดจันทบุรี จึงคิดหาแนวทางแก้ปัญหา โดยเริ่มตามแนวทางที่ถนัด คือ การเป็นพระนักเทศน์ และวิทยากรอบรมสอนธรรมะเป็นเวลาถึง 3 ปี แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง ประจวบกับระหว่างนั้น ท่านได้รู้จักกับพระอาจารย์สุบิน ปณีโต วัดไผ่ล้อม ผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด รวมทั้งได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากครูชบ ยอดแก้ว ผู้มีประสบการณ์เรื่องกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
พระอธิการมนัสจึงได้นำความรู้ในเรื่องการจัดตั้ง การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กองทุนธุรกิจชุมชน และกระบวนการสื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา กระทั้งเกิดเป็นกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรี ในปี 2539 เพื่อการพัฒนาคุณธรรมครบวงจรของชีวิต เป็นกลุ่มออมทรัพย์ของชาวบ้าน ตั้งขึ้นโดยคณะพระสงฆ์นักพัฒนา และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน ให้การดูแลสมาชิกเมื่อ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชน โดยยึดหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติ และนำแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการพัฒนา

       องค์ความรู้
       กระบวนการบริหารกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
               แนวทางการบริหารกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของพระอาจารย์มนัส เน้นหลักพุทธธรรมนำทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และใช้ยุทธศาสตร์ เงินผสมธรรมะ เป็นหลักสำคัญ คือ การใช้เงินเป็นเครื่องมือให้คนทำดี เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
         การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ กองทุนธุรกิจชุมชน และกระบวนการสื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา เริ่มจากการบรรยายให้ชุมชนเห็นความสำคัญของการออม ออมเพื่อเอาบุญ การออมเปรียบเสมือนทำนบกั้นน้ำให้ชุมชน ชุมชนมีน้ำไว้ใช้สอย ไม่ต้องไปพึ่งพิงภายนอก
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วม โดยให้ชุมชนร่วมกันทำงานอย่างเป็นรูปธรรม นำความรู้ไปบริหารจัดการ และบูรณาการนำหลักพุทธธรรมเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
          หลักธรรมที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดจันทบุรี คือ การรักษาสัจจะ การรู้จักข่มใจตนเอง การอดทนอดกลั้น และการรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งมีการส่งผ่านการเรียนรู้จากบุคคลเดิมสู่บุคคลใหม่ในการบริหารจัดการ
19/6/53 โพสต์โดย ทนายโรจน์
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมีความสำคัญอย่างไร
ค่าตอบแทนมีความสำคัญอย่างไรต่อลูกจ้าง ต่อชุมชน ต่อหน่วยงาน
ระดมปิดวิทยุชุมชนเสื้อแดง ช่วยได้จริงหรือ
เปิดสถาณีวิทยุชุมชนลงทุนเท่าไรครับ
ดูแลสถานบริการ ร้านเกม คาราโอเกะของชุมชนอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู