หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยวิธีใด
ศาสนา | ประวัติศาสตร์ 4/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 14
๑)    ท่านเข้าสมาธิแบบรูปฌาน กำหนดนิมิต เห็นรูปและเสียง (เทวดาดีดพิณ) ก่อน


๒)    จากนั้น เมื่อนิมิตดับไป จึงเกิดความสงสัยในเหตุปัจจัย จึงเข้าสู่วิปัสสนาญาณ


๓)    จากนั้น ปัญญาญาณจึงได้เกิดขึ้น ไม่จมอยู่-เพลินอยู่ในนิมิต หรือความสงบสุข
4/7/53 โพสต์โดย คำคมครับ
2 จาก 14
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยวิธี

ที่เรียกว่า ทางสายกลาง ครับ
4/7/53 โพสต์โดย lam-inter
3 จาก 14
5/7/53 โพสต์โดย Chaybank
4 จาก 14
ท่านตรัสรู้ด้วยวิธีมองทุกอย่างตามความเป็นจริงครับ
5/7/53 โพสต์โดย Rhapsody in Blue
5 จาก 14
insight

ดูความหมาย "insight"
http://dict.longdo.com/search/*insight*
5/7/53 โพสต์โดย i_ce
6 จาก 14
ท่านบำเพ็ญบารมีมา ๔ อสงค์ไขย์แสนกัป เมื่อบุญบารมีพร้อม ก็ได้มาฝึกสมาธิกับฤาษีพราหมณ์ ๒ ตน คือ อาฬารดาบส และ อุทกดาบส จนได้ความสงบสูงสุด ฌาณ ๗-๘ พบว่าทางนี้ไม่มีปัญญาดับทุกข์ได้ จึงลาอาจารย์ทั้งสองมาหาวิธีตรัสรู้ด้วยตัวท่านเอง

วันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ พระพุทธองค์นั่งสมาธิ ถึงฌาน ๔ จึงรู้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกและจักรวาล คือ ทรงระลึกชาติได้เป็นอันมาก ทรงเห็นการเกิดและการตายของสัตว์นับภพนับชาติไม่ถ้วน เป็นเพราะกำลังบุญบารมีที่ท่านสร้างมา จึงสามารถสรุปสิ่งที่ท่านรู้เห็นออกมาเป็นกฏธรรมชาติ ๒ กฏ คือ ไตรลักษณ์ และ อิปทัปปัจจนยตาปกิจจสมุปบาท เพราะทรงรู้เห็นความจริงของโลกและชีวิต คือ กฏธรรมชาติ ๒ กฏนี้ จึงถือได้ว่า ทรงสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า

ทรงเห็นว่า เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ต้องแตกสลาย ไม่มีอะไรรอด ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม และไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลอยๆ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งนั้น พร้อมด้วยเหตุปัจจัยให้อยู่ก็อยู่ พร้อมด้วยเหตุปัจจัยให้แตกสลายก็ต้องแตกสลาย บังคับบัญชาไม่ได้

จึงทรงใช้ความรู้ที่ได้นี้มาพิจารณาต่อว่า อะไรเป็นเหตุปัจจัยของความตาย เพื่อจะหาคำตอบว่า ทำอย่างไรจะไม่ตาย ทรงพบว่า การตายเป็นผลมาจากการเกิด เกิดมาแล้วต้องตายทุกรายไม่มีใครรอด เมื่อทรงพิจารณาต่อไปว่า แล้วอะไรเป็นเหตุของการเกิด พบคำตอบว่าคนเราต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะทุกข์ หรือ อวิชชา ดับทุกข์ได้ ก็ดับความเกิด ดับความตายได้เด็ดขาด ผลก็คือ นิพพาน

ผลที่ได้จากการตรัสรู้นี้ คือ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ คือ

๑) เพราะทุกข์ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิด ทุกข์มี ๒ อย่าง คือทุกข์จากธรรมชาติและทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาเอง ทุกข์จากธรรมชาติคืดการเกิดแก่เจ็บตายหนีไม่พ้น สิ่งที่มำให้เกิดทุกข์ตามธรรมชาติก็คือทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ได้แก่ ความพอใจไม่พอใจ ทำให้เกิด เวทนา คือ ความโศกเศร้า อาลัยอาวร ไม่สบายใจ ทุกข์ใจ เสียใจ ฯ

๒) ทุกข์ที่เราสร้างขึ้น เกิดจากการไม่เท่าทันสิ่งที่มากระทบสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ หลงไปตามสิ่งที่มากระทบ เกิดเป็น เวทนา ตัณหา อุปทาน และเป็นอวิชชาในที่สุด

๓) ถ้าเราท่าทันความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ได้ เวทนา ตัณหา อุปทาน ก็ไม่เกิด ผลก็คือ ทุกข์ดับ วิชชาเกิดขึ้นมาแทน

๔) ถ้าทันความพอใจไม่พอใจที่เกิดที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ได้ทันเป็นประจำ ก็ดับทุกข์ได้ถาวร ดับความเกิดในชาติต่อไปได้

เมื่อทรงทราบความจริงแบบนี้แล้ว พระองค์จึงยกจิตเข้าสู่อสาวะ สิ้นกิเลสได้

กรณีการตรัสรู้และการตัดอาสวะแบบนี้ เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้น คือ ผู้บำเพ็ญบารมีมานับแสนกัป โลกใบหนึ่ง จะเกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว นอกจากนั้น จะสำเร็จเป็นปัญเจกพุทธเจ้า ซึ่งเป็นปัญเจกพุทธเจ้าจะไม่ปรากฏในช่วงระยะเวลาที่พุทธศาสนาตั้งอยู่ในสังคมโลก และจะไม่เกิดในขณะที่อายุขัยของมนุษย์เหลือน้อยกว่า ๑๐๐ ปี
5/7/53 โพสต์โดย Darkcoder
7 จาก 14
ตั้งใจค้นหาความจริงจากร่างกายและจิตใจของพระองค์เอง

โดยไม่เชื่อจากใครๆ  ซึ่งสมัยใหม่เขาเรียกว่า หลักวิทยาศาสตร์
------------------------------------------
ขอเชิญปัญญาชนคนรุ่นใหม่ทั้งหลาย ศึกษาพุทธศาสนาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

อันเป็นหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทเจ้า ที่ยังไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผิดเพียนมาก่อน

ซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์  ที่มีเหตุผล  พิสูจน์ได้  ไม่มีความงมงาย และไม่มีใครจะโต้แย้งด้วยเหตุผลได้

ที่ทุกคนสามารถจะ "เข้าใจ" และ "เห็นแจ้ง" ได้  หรือศึกษาแล้วทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมได้

ที่เว็บ  "ฉันคืออะไร?"   www.whatami.net  -  เว็บไซต์สำหรับบุคคลอัจฉริยะ
11/12/53 โพสต์โดย whatami.net
8 จาก 14
...นิ่ง !
12/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 14
การตรัสรุ้ของพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งใน  อจินไตย  คือเรื่องที่ไม่ควรคิดและไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยปัญญามี 4 ข้อ
1.พุทธวิสัย  พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยวิธีใด
2.ฌาณวิสัย  เรื่องการย่นระยะทาง  เหาะเหินเดินอากาศ
3.กัมมวิบาก  เรื่องของกรรมและวิบากกรรม  การตอบสนองของกรรม
4.โลกจินตา เรื่องของโลกและจักวาล

ถึงจะไม่ควรคิดก๋ก็ควรรุ้ครับ
3/2/54 โพสต์โดย เจซี
10 จาก 14
trhghfghfghfghfgh
23/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 14
ตรัสรู้

........ตรัสรู้ ตอนเช้าวันเพ็ญเดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ นางสุชาดาได้นำ ข้าวมธุปายาสเพื่อไป บวงสรวงเทวดา ครั้นเห็นพระมหาบุรุษประทับที่โคนต้นไทรด้วยอาการสงบ นางคิดว่าเป็นเทวดา จึงถวายทอด ข้าวมธุปายาสแล้วเสด็จไปริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตอนเย็นวันนั้นเองพระองค์ได้กลับมา ยังต้นโพธิ์ที่ประทับพบ คนหาบหญ้าชื่อโสตถิยะ คนหาบหญ้าได้ถวายหญ้าให้พระองค์ปูลาด ณ ใต้ต้นโพธิ์ แล้วขึ้นประทับหันพระพักตร์ ไปทางทิศตะวันออก และได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า แม้เลือดในกายของเราจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก ก็ตาม ถ้ายังไม่พบธรรมวิเศษแล้วจะไม่ยอมหยุดความเพียรเป็นอันขาด เมื่อทรงตั้งจิตอธิษฐานแล้ว พระองค์ก็ทรง สำรวมจิตให้สงบแน่วแน่ พระองค์เริ่มบำเพ็ญเพียรทางจิต และในที่สุดทรงชนะความลังเลพระทัยทรงบรรลุ ความสำเร็จเมื่อพระองค์ทรงรู้เห็นอย่างนี้ จิตก็พ้นจากกิเลสทั้งปวง พระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ในวันเพ็ญ เดือน ๖ ปีระกา ธรรมสูงส่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้น คือ อริยสัจ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค

ประกาศพระศาสนาครั้งแรก ค่ะ น้องอ้อน ป.4/1
19/6/55 โพสต์โดย อ้อน เเอ้น จร้า
12 จาก 14
ไม่รู้
20/6/55 โพสต์โดย นาย44
13 จาก 14
ภึุามทรีน่รนีร
2/10/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 14
ไม่รู้อันไหนยะ
- -*
5/6/56 โพสต์โดย Lynx parIberian
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พระพุทธเจ้าออกบวชที่ใด
ตอนนี้มีผู้ตรัสรู้อาศัยอยู่บนโลกไหม
คุณคิดว่า ตัวคุณรู้จัก ธรรมะ ดีแค่ไหน?
พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่ไหน
พระพุทธธเจ้าทรงเสด็จปรินิพพาน นิพพานแปลว่า หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด แล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงมีตั้ง 7 พระพุทธเจ้า
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู