หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ตัวอย่างบทคัดย่อ โครงงานภาษาไทย เรื่อง เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ เขียนยังไง
การศึกษา | การบ้าน | แผนกเรียน 28/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
บทคัดย่อ


                       การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย  โรงเรียนบ้านกวน  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีพื้นเมือง       ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ  เด็กปฐมวัยที่กำลังเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนบ้านกวน  อำเภอหางดง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  จำนวน12  คน  ผู้วิจัยดำ เนินการทดลองในช่วงกิจกรรม การเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นเวลา  8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่   ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีพื้นเมือง  ประกอบด้วย  (1)  แผ่นบันทึกเสียงดนตรีพื้นเมือง  จำนวน  1  แผ่น  บันทึกเพลงดนตรีพื้นเมืองวงสะล้อ-ซึง  ประเภทบรรเลง  8  เพลง  (2)  คู่มือการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีพื้นเมือง  จำนวน  1  เล่ม  ประกอบด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีพื้นเมือง  8  ชุด  ชุดละ  3  กิจกรรม  รวม  24  กิจกรรม   และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกโดยท่าทางและการเคลื่อนไหวของทอแรนซ์  (Torrance)  มีค่าความเชื่อมั่นของผู้สังเกตเท่ากับ  0.98    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา                       ผลการวิจัยพบว่า  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีพื้นเมือง  มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นทั้งความคิดสร้างสรรค์แยกตามองค์ประกอบ  และความคิดสร้างสรรค์โดยรวม
29/9/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
อยากรู้ค่ะ ! ตอนนี้กำลังทำโครงงาน ภาษาไทยค๊าาาา ♥
15/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใครเขียนบทคัดย่อในโครงงานเป็นบ้างค่ะ ?
ถ้าจะเขียนบทคัดย่อของโครงงานต้องเขียนยังไงอ่ะคะ?
ช่วยคิดบทคัดย่อ โครงงานวิทยาศาสตร์หน่อยคับ เรื่อง เทียนจากมะนาวอ่ะ ปวดหัวมากเลย T_T ช่วยหน่อยน้า
ช่วยบอกบทคัดย่อของโครงงานเรื่องพืชใบเลี้ยงคู่-เดียว
บทคัดย่อโครงงานฮาร์ดแวร์ ยูทิลิตี้
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู