หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ข้าราชการคืออะไร?
ผมสับสนไปหมดแล้วครับ ข้าราชการคืออะไรครับ เห็นมีแต่บทความบอกว่าข้าราชการที่ดีคืออะไร จรรยาบรรณของข้าราชการมีอะไรบ้าง แต่ไม่มีใครเขียนเลยว่าข้าราชการคืออะไร แล้วต่างจากพนักงานราชการอย่างไรครับ ??? งงไปหมดแล้วครับ ==! ขอความกรุณาด้วยครับ
ข้าราชการ | ข้อมูล 28/9/54 โพสต์โดย นายอบอุ่น
คำตอบ
1 จาก 3
ข้าราชการ คือ บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ และรับเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย ส่วนองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้นเรียก ส่วนราชการ
ส่วนอื่นมีเพิ่มเติม ดูได้จากนี่ค่ะ
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
28/9/54 โพสต์โดย kerochang
2 จาก 3
คนราชการ
ข้าราชการ  คือ ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้บริหารงานของแผ่นดิน
โดย..เนติวิทย์ ขาวดี
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    พระราชทานแก่ ...ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  ปีพุทธศักราช  2550   “ งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม  มีผลเกี่ยวเนื่องถึงความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของบ้านเมือง และสุขทุกข์ของประชาชนทุกคน   ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน   จึงต้องสำนึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่   และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ   ด้วยความเข้มแข็งสุจริต   และด้วยปัญญา  รู้คิดพิจารณา   ว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ   สิ่งใดเป็นความเสื่อม  อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ   อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้น  และจำกัด   อย่างชัดเจน  ถูก  ตรง”   ข้าราชการไทยทุกคนควรน้อมนำเอาพระบรมราโชวาทดังกล่าวมาเป็นหลักในการทำงาน   เพื่อมุ่งสร้างความสุขสวัสดีแก่พี่น้องประชาชน  
                       ข้าราชการ      จะต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ของข้าราชการที่ว่า    “ ข้าราชการ  คือ ผู้ทำงานให้ประชาชนชื่นใจ ”   ต้องสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้บริการประชาชน ยึดหลักความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ต้องวางตัวเป็นกลาง  ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างของข้าราชการและประชาชน ตลอดจนยึดมั่นในศีลธรรมอันดี โดยยึดหลักการประพฤติและปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้
                           1.  การครองตน
                                               1.1  ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรม   คือ  ต้องประพฤติตนอยู่ในกรอบของความถูกต้องและความดี   ต้องปรับปรุงพฤติกรรมของตนให้ดี  และต้องมีความเที่ยงธรรม ไม่ลำเอียง ต้องยึดถือและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรมตลอดเวลา  และจะต้องตระหนักว่าตนมีภารกิจที่สำคัญ คือ “จะต้องดูแลประชาชนให้ดีที่สุด”
                                               1.2   มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีเมตตาธรรม ไม่เบียดเบียนเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชน  สงเคราะห์ทุกคนเป็นญาติ เพราะชีวิตการเป็นข้าราชการต้องมีการพบปะรู้จักบุคคลหลายฝ่าย   ไม่ใช่ญาติก็เสมือนญาติ  การโยกย้ายสถานที่ทำงาน การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง  ทำให้รู้จักบุคคลมากมาย ซึ่งจะต้องให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่กรณี ทั้งในหน้าที่การงาน และส่วนตัว ตามวิธีทางที่ถูกต้อง
                                               1.3  ยึดมั่นในแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อสร้างประโยชน์สุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  และมีสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประชาชน
                                               1.4   ต้องมีความอดทน  เพราะข้าราชการจะต้องพบกับปัญหาหลาย ๆ รูปแบบ จึงต้องมีความอดทนต่อปัญหาเหล่านั้น  ทั้งต่อความลำบากของท้องที่   อดทนต่อความรู้สึกทางใจเพราะอาจถูกบุคคล หรือกลุ่มบุคคลด่าว่าให้เสียหายทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ปฏิบัติเป็นไปตามที่เขาว่า  เพราะฉะนั้น  ข้าราชการจะต้องมีความอดทนอดกลั้นให้มากที่สุด
                         2.   การครองคน
                            การเป็นข้าราชการที่ดีจะต้องมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ  หลักในการครองคน  จะต้องยึดหลัก  การทำงานเป็นทีม  (Team  Work)  เพื่อสร้างความร่วมมือ  ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดตั้งแต่ต้น  คือ วางเป้าหมายร่วมกันว่าจะเดินไปทิศทางใดตลอดจนยึดหลักมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นกันเอง มีความจริงใจ  และยึดหลักการ “เข้าถึงคน   เข้าถึงใจ   เข้าถึงพื้นที่ที่รับผิดชอบ”
 ข้าราชการที่ดีจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมของตัวเองให้เอื้อต่อการพัฒนาระบบราชการ โดยเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการบริหารความรู้( KM )   และสร้างการมีส่วนร่วม(Participation) การบริหารงานของ ข้าราชการ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารงานในพื้นที่จะต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการทำงานให้มากยิ่งขึ้นจะต้องดำเนินงานให้มีการผนึกกำลังร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่   จะต้องเป็นผู้นำในการพัฒนาและประชาชนร่วมดำเนินการ  ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน เอกชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุข ของประชาชน  และชุมชนมีความเข้มแข็งตลอดไป (อ่านต่อฉบับหน้า)
28/9/54 โพสต์โดย kaipop2011
3 จาก 3
ข้าราชการ คือ บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ และรับเงินเดือนในกระทรวง  กรมต่างๆ
28/9/54 โพสต์โดย นาฬิกา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พนักงานราชการ
ข้าราชการ&สักลาย
คุณอยากเป็นข้าราชการกระทรวงใดครับ?
ฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจำ ใครเป็นผู้มีบทบาทอำนาจในการกำหนดนโยบายและเข้าถึงปัญหาของสังคมมากที่สุด
อยากรวยแล้วมาเป็นข้าราชการทำไม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู