หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความหมายของ จรรณยาบรรณ คืออะไรค่ะ?
ทุกคนควรมีจรรยาบรรณ ว่าแต่ว่า จรรยาบรรณ  ที่จริงแล้ว หมายความว่าอะไนค่ะ?
จรรยาบรรณ | คำถามคาใจ | ภาษา 28/4/53 โพสต์โดย T_ink21
คำตอบ
1 จาก 5
ไปเซริท์ใน กูเกิ้ล สิ
28/4/53 โพสต์โดย kaze
2 จาก 5
สำนึก ที่ดี
พอจะได้ไหมครับ
28/4/53 โพสต์โดย หมากรุกยังต้องคิด หมากชีวิตไม่คิดได้ไง
3 จาก 5
ความหมายของคำ ว่า จริยธรรมและจรรยาบรรณ

จริยธรรม คือ ความสำนึก หรือความประพฤติที่ดีงามเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคมจรรยาบรรณ คือ กระบวนความประพฤติที่กลุ่มวิชาชีพหรือสมาคมร่วมกันพิจารณากำหนดขึ้นเพื่อให้ สมาชิกในกลุ่มหรือในสังคมนั้นยึดถือ

การมีจริยธรรม เริ่มจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก แต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปฎิบัติตามจารีตประเพณี วัฒนธรรม ปรัชญาด้วย จริยธรรมและคุณธรรม คือบันไดที่เชื่อมไปสู่เป้าหมายของการเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

องค์กรต้องมีธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

   * ความโปร่งใส (Transparency)

   * ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)

   * ความรับผิดชอบ (Responsibility)

   * ความรับผิดชอบต่อผลงานในหน้าที่ (Accountability)

   * การมีหลักนิติธรรม (Rule of Law)

   * หลักคุณธรรม (Morality)

ธรรมาภิบาลของภาคเอกชน ( Good Corporate Governance) ต้องมี

   * มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและ ผู้มีผลประโยชน์ร่วม (Stakeholders)

   * มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

   * มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

   * น้นการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนระยะยาว

   * คำนึงถึงความซื่อสัตย์ ต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

   * คำนึงถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรม

   * ปรับปรุงกลไกการตรวจสอบให้มี ประสิทธิภาพ

จรรยาบรรณ ( Code of conduct ) คือ ข้อกำหนดอย่างเป็นทางการว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง และ เหมาะสมโดยต้องคำนึงถึง

   * วัฒนธรรมเฉพาะในบริษัท ไม่ใช่เพียงแต่หลักจริยธรรมทั่วๆ ไป

   * ประเด็นธุรกิจที่มีความล่อแหลม อาจก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมาย สังคม การเมือง และอื่นๆ

   * ความเป็นไปได้ สะท้อนถึงสภาพต่างๆ ในบริษัท

   * แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีผลประโยชน์ ร่วม ของกิจการทั้งหมดเป็นต้นว่า ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งขัน เจ้าหนี้ และรัฐบาล

หากชาวจุฬาฯปฎิบัติตามจรรยาบรรณขององค์กร และในบทบาทของผู้บริหาร บริหารธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ก็ย่อมก่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับทุกคนได้

คุณอำพล เล่าถึงอุดมการณ์ของเครือปูนซิเมนต์ว่า “ ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของ

ธรรมาภิบาล โดยมีจรรยาบรรณที่กำหนดให้พนักงานถือปฏิบัติ ดังนี้ “ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามจรรยาบรรณ และต้องอ่านทำความเข้าใจ ทบทวนสม่ำเสมอ สงสัยให้ถาม ให้รายงานเรื่องการฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามจรรยาบรรณ มีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับคำร้องเรียน และมีมาตรการคุ้มครองผู้รายงาน “


มีข้อพึงปฎิบัติทาง จรรยาบรรณอยู่ 12 ข้อ

  1. การปฎิบัติต่อกันภายใต้สิทธิและ เสรีภาพ
     ความเป็นส่วนตัว การปฎิบัติเท่าเทียมกัน และความเป็นกลางทางการเมือง

  2. สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
     ดำเนินการอย่างจริงจัง มุ่งปลูกจิตสำนึก ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพและความปลอดภัย

  3. การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
     ถูก ต้อง ตรงไปตรงมา ไม่ให้เกิดข้อครหาหรือเสื่อมเสีย ทั้งการรับและการให้ทรัพย์สิน ของขวัญ ของที่ระลึก

  4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

     พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใดๆ

  5. การจัดหา
     ดำเนิน การด้วยความเป็นธรรม ตามขั้นตอน ความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และการบริการ

  6. การทำธุรกรรมกับรัฐ
     หลีก เลี่ยงการดำเนินการ ที่อาจจูงใจให้รัฐหรือพนักงานของรัฐ ดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง เว้นแต่การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสม

  7. การปฎิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน
     พยายามใช้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ดูแลมิให้เสื่อมสูญหาย หรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น

  8. การสื่อสารทางการตลาด
     ใช้ เครื่องมื่อสื่อสารเรื่องจริง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

  9. การทำธุรกรรมของ SCG
     คำนึง ถึงกฎหมาย กฎระเบียบทั้งของ SCG กับของรัฐ และทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 10. การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
     ปฎิบัติตามกฎหมายข้อบังคับแต่ละประเทศ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น เมื่อครั้งต้องนำเข้าปูนซิเมนต์ มีการขนส่งจากท่าเรือ ก็ให้บรรทุกตามน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องขนจำนวนเที่ยวมากขึ้น แต่ก็ต้องปฎิบัติตามกฎหมาย

 11. การแข่งขันทางการค้า
     แข่ง ขันกันอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมายการแข่งขันในการค้า

 12. การป้องกันการฟอกเงิน
     ไม่ รับโอน เปลี่ยนสภาพ เป็นช่องทางในการถ่ายเท ปกปิด หรืออำพรางทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยมีข้อ สังเกตุเกี่ยวกับ จริยธรรม-จรรยาบรรณ ว่า

   * ปฏิบัติได้ไม่ยาก หากทุกคนปฎิบัติ และองค์กรยึดมั่นกับหลักเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง

   * ไม่จำเป็นต้องเข้าใจทฤษฎีอย่างลึกซึ้ง หากสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กรอำนวย

   * มีทั้งที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นเพียงแนวปฏิบัติ

   * แต่ละองค์กรมีมาตรฐานการปฏิบัติต่างกัน ทั้งแบบเข้มงวด ปานกลาง ผ่อนคลาย ละเลย

   * การสนับสนุน และการปฎิบัติเป็นแบบอย่างของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ

   * ในการปฏิบัติ บางครั้งทำได้ยาก ต้องมีความกล้าหาญ และเชื่อมั่นในการทำสิ่งที่ถุกต้อง

   * การหมั่นปฏิบัติอย่างมีระบบระเบียบ จนเป็นอุปนิสัย จะกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน
28/4/53 โพสต์โดย woodmemory
4 จาก 5
ทำด้วยใจ ทำด้วยคำว่าอยากทำ อยากช่วย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
เช่นตำรวจ จับโจร ก็จับจริงๆ ไม่ใช่ว่า แม่สะใภ้เล่นไพ่แล้วไม่จับ -*- มันผิดกฏหมายนะเนี้ย -*- เป็นคุณจับป่ะ เป็นผมไม่จับ 555+

หมอ ไปเจอคนเจ็บก็เข้าไปช่วยรักษา ถึงแม้จะมีกิจอื่นอยุ่ก็ตามและถึงแม้ไม่ได้เงิน

ทำงานราชการ ก็ทำเต็มที่ ทำตามหน้าที่  ถึงแม้จะลางานได้ ตามกไหนดเท่านี้แต่ก็ไม่ล่า เพราะอยากทำงาน ไม่ใช่อยากอู้ ^^
เป็ฯต้นจ้า
28/4/53 โพสต์โดย กร๊สๆๆ
5 จาก 5
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคล แต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลักเพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ ของสาขาวิชาชีพของตน ค่ะ


ขอบคุณ คลังภาษาไทยค่ะ
28/4/53 โพสต์โดย Good _ Girl
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จรรณยาบรรณแพทย์แบบนี้ถูกแล้วหรือ ?
จรรยาบรรณครูเปลี่ยนใหม่แล้วหรือครับ?
ตอบบ้าง
บรรณนุกรรม
รณกรมีความหมายว่าอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู