หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สอบ nt ป.3 สำคัญอย่างไร
windows 23/2/53 โพสต์โดย บูรณาการ
คำตอบ
1 จาก 1
การสอบ O-Net หรือ NT จัดให้สอบระดับ ประถม  มัธยม
เป็นการทดสอบที่มีจุดหมายเดียวกัน คือประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนแต่ละโรงเรียน  เพื่อนำข้อมูลมาทำแผนพัฒนานักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้  
รู้จักคิดวิเคราะห์ เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น
โดยจะทดสอบที่ชั้นสูงสุดของช่วงชั้นนั้นๆ  คือ ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ หรือ
ต้นเดือนมีนาคมของทุกปี การสอบ O-NET และ  NT ใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ  แต่
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสอบ O-NET และ  NT  เป็นคนละหน่วยงานกัน  และ การสอบทั้งสองแบบ
นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  
NT หรือ  National Test  จัดสอบโดย สพฐ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ส่วน O-NET จัดสอบโดย สทศ. หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยแบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น (12 ปี) คือ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) และช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)
ในปีการศึกษา 2551 สพฐ. จะจัดสอบให้กับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 หรือ ป.3  ส่วน สทศ. จะจัดสอบให้กับนักเรียนชั้นป.6 ม.3 และ ม.6 ม.6 จะใช้ศูนย์สอบมหาวิทยาลัย 20 แห่ง  สอบวิชา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ  และการเงินอาชีพฯ รวม 8 กลุ่มสาระฯ ม.3  ใช้โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นสนามสอบ สอบวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา
ป.6 สอบในโรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ สอบวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกแห่ง ยังจะจัดสอบประเมินนักเรียนทุกคนในชั้น ป.2 ป.5
และม.2 อีกด้วย เพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลก่อนที่จะจบช่วงชั้นในปีต่อไป
ที่ผ่านมายังไม่มีการนำผลคะแนนมาใช้อย่างจริงจัง เป็นเพียงเก็บเป็นสถิติ และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
เพื่อประเมินการเรียนการสอน  การแก้ไขปัญหาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน และนักเรียนที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เท่าที่ทราบ ในอนาคตอันใกล้  ทางกระทรวงฯ จะผลักดันให้เห็นผลที่ชัดเจนขึ้น โดยเด็กสามารถ
นำคะแนนที่ได้ไปใช้เป็นองค์ประกอบสอบคัดเลือกเข้า ม.1 และ ม.4 แต่... จะเป็นไปได้แค่ไหน ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
และโรงเรียนใดจะนำล่อง ... หรือแม้แต่ใช้เป็นองค์ประกอบการเลื่อนชั้นเรียน ถ้าใครสอบ O-NET ไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะไม่ให้เลื่อนชั้น
ฉะนั้น !  นักเรียนจะจบการศึกษาแต่ละช่วงชั้นได้  ต้องสอบ O-NET เป็นหน้าที่
โดยเฉพาะ ม.6 จะต้องสอบ O-NET ทุกคน เพราะนอกจากจะเป็นการประเมินคุณภาพระดับชาติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว
โรงเรียนยังจะนําผลคะแนนไปกรอกในแบบ ป.พ.1 ในช่องผลการประเมินระดับชาติ  
นักเรียน สามารถนำคะแนนที่ได้ไปยื่นเลือกคณะ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือแอดมิชชั่นกลาง  นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังมีนโยบายนํา O-NET ไปถ่วงน้ำหนักคะแนน GPA อีกด้วย
นักเรียนที่อยากจะทราบคะแนนของตัวเอง และเก็บไว้เป็นสถิติ เพื่อนำมาใช้ในอนาคต สามารถทำได้โดย...
ชั้น ป.6 และ ม.3 ขอดูผลคะแนนได้ที่โรงเรียนที่จัดสอบให้กับนักเรียน เท่านั้น เนื่องจากทาง สทศ.
ได้ส่งผลคะแนนให้กับทางโรงเรียนเก็บไว้ 1 ชุด
ส่วน ม.6 ดูผลได้ที่เวบไซต์ของ สทศ. โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน ก็สามารถทราบผลคะแนนได้
ทั้งนี้ ผลคะแนนจะมีทั้งหมด 3 ชุด คือ ที่ สทศ. โรงเรียน และ นักเรียน ซึ่งข้อมูลทั้ง 3 ชุดจะต้องตรงกัน
สามารถอ้างอิงกันได้
ผลคะแนนที่นักเรียนได้รับ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนเอง เพราะสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญ
ในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้ และวางแผนอนาคต
ส่วนผู้ปกครอง จะได้ใช้เป็นแนวทางแก้ไข และสนับสนุนบุตรหลานให้กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น
เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในแนวทางที่ดี
ที่สำคัญ โรงเรียน และครูผู้สอน ยังสามารถนำผลการประเมินของนักเรียนแต่ละคนไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียน
และกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องต่อความสนใจ ความต้องการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนต่อไปในอนาคต

หากต้องการข้อมูลเพิ่ม เกี่ยวกับ O-NET สอบถามได้ที่ สทศ. โทร. 0-2219-2992-5 และ NT สอบถามได้ที่ สพฐ. โทร. 02-288-5787

ขอบคุณแหล่งที่มา  :  http://ablpn.ac.th/level.html
23/2/53 โพสต์โดย Baby
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมป.6 ต้องสอบ NT ด้วย
สอบntครั้งนี้จะยากรึเปล่าก็ไม่รู้
สอบ NT ขึ้นกับหน่วยงานไหน
NT ปีนี้จะมีผลอย่างไรกับเรา
ช่วยบอกชื่อ เกม ที่ Windows 98SE, 98, 95,NT Support ให้หน่อยครับ!?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู