หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การบริหารทรัพยากร
อยากได้ข้อมูลเรื่องการประเมินผลการปฎิบัติงาน
// 10/2/52 โพสต์โดย saya
คำตอบ
1 จาก 3
การบริหารทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning ย่อ ERP) หมายถึง การบริหารจัดการภายในองค์กร เนื่องจากมีการแข่งขันกันที่สูง องค์กรต่างๆจึงต้องมีการพัฒนากระบวนการและข้อมูลทั้งหมด ในองค์กร เพื่อที่จะได้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น โดยจะมีการนำอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง โดยการผลิตตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะมีการติดต่อระหว่างสายการผลิตไปจนถึงช่องทางจำหน่ายทั้งนี้เพื่อที่จะลดขั้นตอนใน Supply Chain จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการผลิตดังนี้

การพัฒนารูปแบบของการดำเนินงานในโรงงาน
โดยจะมีการนำเอา e-Manufacturing เข้ามาใช้ในโรงงานนั้นจะช่วยในเรื่องของการผลิตสินค้าเพื่อเก็บไว้ในคงคลัง, จัดมาตรฐานของหน้าบ้าน และการจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักร มีประสิทธิภาพขึ้น ดังนี้
การจัดเก็บสินค้าคงคลังให้ได้คุณภาพสูง
การจัดการสินทรัพย์, การจัดหาวัตถุดิบ และการบำรุงรักษา
การนำเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
อินเทอร์เน็ตนั้นได้เข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้า ผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อของได้เพียงปลายนิ้วคลิก และยังสามารถเลือกรูปแบบตามความต้องการได้ นอกจากเป็นเครื่องมือในการซื้อและแหล่งข้อมูลที่สำคัญ แล้วนั้นยังทำให้ธุรกิจนั้นเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วด้วย สำหรับผู้ผลิตแล้วการที่มี e-Business อย่างเดียวนั้นคงจะไม่สามารถทำงานได้ดีหากปราศจากโซ่อุปทานที่เป็นมืออาชีพและสินค้าที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อที่จะผลิตสินค้าให้เป็นที่พอใจของลูกค้า การที่มีสินค้าเพียงเก็บไว้ในคงคลังนั้นคงไม่พอแล้ว สำหรับตลาดที่มีการแข่งขันสูงในตอนนี้

กลยุทธ์ในการนำความขัดแย้งออกจากวิสาหกิจ
ลักษณะของกลยุทธ์ทาง e-Manufacturing เป็นอย่างไร ลองดูเรื่องสั้นนี้ที่จะช่วยให้มีความเข้าใจมากขึ้น เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของลิมิตสวิตช์ (Limit Switch) ซึ่งเป็นเพียงแค่สวิตช์ปิดเปิดธรรมดาที่มีแขนยื่นออกมา ตัวลิมิตสวิตช์ จะอยู่ติดบนสายพาน ในแต่ละครั้งที่วัตถุมาบนสายพาน มันจะผลักตัวแขนออกไปทางหนึ่งซึ่งหมายถึงสวิตช์กำลัง เปิด อยู่ และเมื่อกล่องผ่านไปตัวแทนก็จะตีกลับมาที่เดิม

ลองดูไช่แบบที่ต้องการหรือเปล่า
10/2/52 โพสต์โดย sam2551
2 จาก 3
-การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ประบวนการวางนโยบาย และกำหนดแผนการใช้ทัพยากรมุษย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อองค์กร เริ่มตั้งเเต่การสรรหาจนกระทั่งพ้นจากการเป็นพนักงาน
-ขอบเขตภาระหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์(Human Resource)
1.การสรรหา Recruitment
2.การพัฒนา Development
3.การธำรงรักา Maintenance
4.การจูงใจ/ใช้ประโยชน์ Motivation @ Utilization
-คุณลักษณะที่ดีของสารสนเทศ
1.ความเที่ยงตรง
2.ทันต่อความต้องการใช้
3.ความสมบูรณ์
4.ตรวจสอบได้
5.การสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
-สารสนเทศ information คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทางสถิติไม่ว่าจะเป็นการสรุปย่อ.....
10/2/52 โพสต์โดย okaka 18
3 จาก 3
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของบุคลากร

             กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะใช้เทคนิคการประเมินแบบการมอบหมายเพื่อผลสัมฤทธิ์ (Achievement Assignment:A) โดยมีดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์เป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 : ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์เชิงพฤติกรรม (Soft Performance Indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นพฤติกรรมการทำงาน ของบุคลากร ซึ่งจำแนกได้ดังนี้คือ
1. ลักษณะนิสัยการทำงาน (Work Habits) เช่น การขาดงาน ขาดความสามารถในการสื่อสาร
2. ทักษะใหม่ (New Skills) เช่น ความสามารถในการตัดสินใจ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
3. ทัศนคติ (Attitudes) เช่น การเสนอแนวคิดใหม่

กลุ่มที่ 2 : ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์เชิงความสามารถ (Hard Performance Indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นความสามารถในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจำแนกได้ดังนี้คือ
1. ผลผลิตของงาน (Out put) เช่น การเพิ่มผลผลิต
2. เวลา (Time) เช่น เวลาที่ดำเนินโครงการ ประสิทธิภาพการใช้เวลา
3. ต้นทุน (Costs) เช่น ต้นทุนคงที่ การประหยัดต้นทุน
4. คุณภาพ (Quality) เช่น การทำงานซ้ำ การเบี่ยงเบนจากมาตรฐาน
28/12/52 โพสต์โดย リボン
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
"การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ กับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยทั่วไป เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร?"
การบริหารประเทศ คือการบริโภคทรัพยากร
นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
บุคลากร เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในการบริหารจริงหรือไม่ ?
บทบาทและภารกิจของสถานศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู