หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วอนผู้เก่งเรื่อง Relative clauses มาเฉลยข้อสอบชุดนี้หน่อยครับ
ข้อ 1 ) I don't like stories …………. Have unhappy endings.
1 ) that
2 ) they
3 ) which
4 ) who

ข้อ 2 ) I don't believe them at first but in fact everything ……….... Was true.
1 ) they said
2 ) that they said
3 ) what they said
4 ) whom they said

ข้อ 3 ) What's the name of the man ………..?
1 ) you borrowed his car
2 ) which can you borrowed
3 ) whose can you borrowed
4 ) his car you borrowed

ข้อ 4 ) Colin told me about his new job, ……….. Very much.
1 ) that he's enjoying
2 ) which he's enjoying
3 ) he's enjoying it
4 ) where he's enjoying

ข้อ 5 ) Sheila couldn't come to the party, …………. Was a pity.
1 ) that
2 ) it
3 ) what
4 ) which

ข้อ 6 ) Some of the people ………….. To the party can't come.
1 ) inviting
2 ) invited
3 ) who invited
4 ) they were invited

ข้อ 7 ) I recently went back to the town …………. I was born.
1 ) whom
2 ) which
3 ) where
4 ) when

ข้อ 8 ) What's the name of the girl ………… book you lost ?
1 ) whom
2 ) which
3 ) whose
4 ) that

ข้อ 9 ) An architect is someone ………… designs buildings.
1 ) who
2 ) whom
3 ) which
4 ) that which

ข้อ 10 ) Which hotel is ………….. In town.
1 ) cheapest
2 ) cheaper than
3 ) the ceapest
4 ) the cheap

ข้อ 11 ) I spent …………. Money ………. You.
1 ) less-than
2 ) much-as
3 ) more-as
4 ) so-as

ข้อ 12 ) Tom isn't ………. Old ………. He looks.
1 ) the same-as
2 ) more-than
3 ) as-as
4 ) much-than

ข้อ 13 ) The ……….. You are, the ……… it is to leave.
1 ) younger,easier
2 ) youngest,easiest
3 ) young,easy
4 ) youngest,easier

ข้อ 14 ) Her illness was ……….. Serious than we thought at first.
1 ) more much
2 ) much more
3 ) most
4 ) far much

ข้อ 15 ) It's becoming ……….. And ……….. To find a job.
1 ) hard,hard
2 ) harder,harder
3 ) the hardest,the hardest
4 ) harder,hardest


ปล. ขอคำอธิบายในแต่ละข้อด้วยนะครับ(ถ้าเป็นไปได้) ขอบคุณล่วงหน้าอย่างมากครับ
tense | การแปล | ภาษาอังกฤษ | Relative clauses | ไวยากรณ์ 20/11/53 โพสต์โดย zepznutt
คำตอบ
1 จาก 4
The Relative Clause
อนุประโยคที่ใช้ขยาย
Recognize a relative clause when you see one.A relative clause—also called an adjective or adjectival clause—will meet three requirements.
จำอนุประโยคที่ใช้ขยายเมื่อคุณเห็นหนึ่งในประโยค. อนุประโยคที่ใช้ขยาย- เรียกคุณานุประโยค(อนุประโยคที่ทำหน้าที่ประกอบคำนามหรือคำสรรพนาม ทำหน้าที่เหมือนคำคุณศัพท์)- มีหลัก ๓ ข้อ
■First, it will contain a subject and verb.
ข้อแรก, ประกอบด้วย ประธานและคำกริยา
■Next, it will begin with a relative pronoun [who, whom, whose, that, or which] or a relative adverb [when, where, or why].
ข้อต่อไป, จะเริ่มต้นด้วยประพันธสรรพนาม  [who, whom, whose, that, หรือ which] หรือกริยาวิเศษณ์สันธาน [when, where, or why].
■Finally, it will function as an adjective, answering the questions What kind? How many? or Which one?
ข้อสุดท้าย, จะทำหน้าดังเช่นคำคุณศัพท์, การตอบคำถาม What kind? How many? or Which one?
The relative clause will follow one of these two patterns:
อนุประโยคที่ใช้ขยายจะตามหนึ่งในสองรูปแบบ
relative pronoun or adverb + subject + verb
อนุประโยคที่ใช้ขยายหรือกริยาวิเศษณ์ - ประธาน - คำกริยา
relative pronoun as subject + verb
อนุประโยคที่ใช้ขยายดังเช่นประธาน - คำกริยา
Here are some examples:
นี้คำตัวอย่าง
Which Francine did not accept
Which = relative pronoun; Francine = subject; did accept = verb [not, an adverb, is not officially part of the verb].
Which = อนุประโยคที่ใช้ขยาย, Francine =  ประธาน, did accept = คำกริยา  [not, คำกริยาวิเศษณ์,ไม่ใช้ส่วนของคำกริยาอย่างเป็นทางการ]
Where George found Amazing Spider-Man #96 in fair condition
Where = อนุประโยคที่ใช้ขยาย,; George = ประธาน; found = คำกริยา
That dangled from the one clean bathroom towel
That = อนุประโยคที่ใช้ขยายทำหน้าที่ดังเช่นประธาน; dangled = คำกริยา
Who continued to play video games until his eyes were blurry with fatigue
Who = อนุประโยคที่ใช้ขยายทำหน้าที่ดังเช่นประธาน; continued = คำกริยา


https://www.myfirstbrain.com/Student_View.aspx?ID=36249
20/11/53 โพสต์โดย prasit_khorat
2 จาก 4
ออกตัวก่อนเลย ว่าไม่ได้เก่งค่ะ :) แต่คิดว่าพอได้บ้างบางข้อ เลยขอตอบหน่อยละกัน

1. ตอบ 1 ((จริงๆ 3 ก็น่าจะได้นะ))
2. ตอบ 1 หรือ 2 ก็ถูกนะ (( ละ that ได้ ))
3. ตอบ 1 (( What's the name of the man [who, that] you borrowed his car? ))
4. ตอบ 2 (( ถ้าจะใช้ that + Cl ไม่น่าจะใช้ comma คั่นข้างหน้านะคะ ))
5. ตอบ 4
6. ตอบ 2 (( Some of the people [who were] invited to the party can't come. เป็น past participle ))
7. ตอบ 3  (( จริงๆประโยคนี้ได้ว่า I was born in the town = ถ้าจะตอบ ตอบได้ 2 อย่างคือ where , in which ))
8. ตอบ 3 ((ไม่มั่นใจเลยค่ะข้อนี้ แต่น่าจะเป็นไปได้มากสุดแล้วข้อนี้))
9. ตอบ 1  (( S เป็นเอกพจน์ ))
10. ตอบ 3  (( ขั้นสูงสุด ใช้ the นำหน้า ))
11. ตอบ 1 (( มี you ตามหลัง แสดงว่า ต้องเปรียบเทียบ ว่าเท่า หรือมากกว่าน้อยกว่า ข้อนี้ตัวเลือกที่ใช้ถูกสุดคือ less than ))
12.  ตอบ 3 (( as + adj/adv + as ..... ))
13. ตอบ 1  (( The ขั้นกว่า S + V , The ขั้นกว่า S + V ))
14. ตอบ 2
15. ตอบ 2

บางข้อไม่รู้จะอธิบายยังไง 555+ ผิดพลาดขออภัยค่ะ
21/11/53 โพสต์โดย URMine
3 จาก 4
1. I don't like stories ...that...they have unhappy endings.

2. I don't believe them at first but in fact everything ...that they said... was true.

3. What's the name of the man ...you borrowed his car...?

4. Colin told me about his new job,…that he's enjoying…very much.

5. Sheila couldn't come to the party, …that... was a pity

6. Some of the people…they were invited…to the party can't come.

7. I recently went back to the town …where…I was born.

8. What's the name of the girl …whose… book you lost ?

9. An architect is someone …whom… designs buildings.

10. Which hotel is …the cheapest... in town?

11. I spent …less... money …than... you.

12. Tom isn't …as... old …as... he looks.

13. The …younger... you are, the ...easier... it is to leave.

14. Her illness was …much more...serious than we thought at first.

15. It's becoming …harder... and …harder... to find a job.
28/12/53 โพสต์โดย sunaruks
4 จาก 4
Which และ That ทำหน้าที่เหมือนกัน  แล้วแต่เราจะใช้  คือ ใช้กับ สิ่งของ สัตว์
ส่วน Of which ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ ของสัตว์ หรือ สิ่งของ  ***แต่จะนิยมใช้ Which กันค่ะ  ใช้ได้สองอันไม่ผิด แล้วแต่เราถนัดค่ะ
24/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ข้อแนะนำสำหรับการใช้ประโยชน์จากกูรู จะดีกว่ามั้ยครับ .... (lastly)
this offer Only Lasts one month แปลว่า
25
there was no chair to ..
10 Rules by Andrew Bigg: กฏ 10 ข้อ ในการฝึกภาษาอังกฤษ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู