หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พระพุทธเจ้า ไม่ได้มีองค์เดียว
พระพุทธเจ้าที่ล่วงมาแล้วหลายพระองค์ มีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน อุปมาว่าจำนวนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ล่วงไปแล้วมีจำนวนมากกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทรทั้งสี่ พระพุทธเจ้าทรงแนะว่าไม่ควรคิดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้า เพราะเป็นอจินไตย (แปลว่า เป็นเรื่องที่มนุษย์ปุถุชนอย่างเราไม่ควรคิดเพราะเป็นเรื่องที่ลึกลำเหนือจินตนาการของมนุษย์)

ในหลักฐานฝ่ายเถรวาทกล่าวถึงพระพุทธเจ้าในอดีตไว้ 28 พระองค์ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระโคดมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ได้ทรงพบและ พระโคดมพุทธเจ้าทรงได้รับคำพยากรณ์ ว่าจะได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานิยมนับรวมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน โดยเรียกว่า "พระพุทธเจ้า 28 พระองค์"

พระตัณหังกรพุทธเจ้า
พระเมธังกรพุทธเจ้า
พระสรนังกรพุทธเจ้า
พระทีปังกรพุทธเจ้า
พระโกณฑัญญะพุทธเจ้า
พระมังคละพุทธเจ้า
พระสุมนะพุทธเจ้า
พระเรวตะพุทธเจ้า
พระโสภิตะพุทธเจ้า
พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า
พระปทุมะพุทธเจ้า
พระนารทะพุทธเจ้า
พระปทุมุตระพุทธเจ้า
พระสุเมธะพุทธเจ้า
พระสุชาตะพุทธเจ้า
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า
พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า
พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า
พระสิทธัตถะพุทธเจ้า
พระติสสะพุทธเจ้า
พระปุสสะพุทธเจ้า
พระวิปัสสีพุทธเจ้า
พระสิขีพุทธเจ้า
พระเวสสภูพุทธเจ้า
พระกกุสันธะพุทธเจ้า
พระโกนาคมนะพุทธเจ้า
พระกัสสปะพุทธเจ้า
พระโคดมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)


หากแบ่งตามกัปป์ โดยการนับอสงไขยในที่นี้ จะนับอสงไขยแรกโดยเริ่มนับจากช่วงเวลาที่ อดีตชาติของพระโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้า เริ่มสร้างบารมี โดยการอธิษฐานในใจต่อหน้าพระพักตร์ของพระสัมมาพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก จะมีพระพุทธเจ้าในอดีตดังต่อไปนี้

กัปแรกในต้นอสงไขยที่ 17 เป็นสารมณฑกัป คือ กัปที่มีพระพุทธเจ้า 4 พระองค์[1]
1.พระตัณหังกรพุทธเจ้า
2.พระเมธังกรพุทธเจ้า
3.พระสรนังกรพุทธเจ้า
4.พระทีปังกรพุทธเจ้า
กัปหนึ่งในอสงไขยที่ 18 เป็นสารกัป คือ กัปที่มีพระพุทธเจ้า 1 พระองค์
1.พระโกณฑัญญะพุทธเจ้า
กัปหนึ่งในอสงไขยที่ 19 เป็นสารมณฑกัป คือ กัปที่มีพระพุทธเจ้า 4 พระองค์
1.พระสุมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.พระสุมนะสัมมาสัมพุทธเจ้า
3.พระเรวตะสัมมาสัมพุทธเจ้า
4.พระโสภิตะสัมมาสัมพุทธเจ้า
กัปหนึ่งในอสงไขยที่ 20 เป็นสารวรกัป คือ กัปที่มีพระพุทธเจ้า 3 พระองค์
1.สมเด็จพระอโนมทัสสีสัมพุทธเจ้า
2.สมเด้จพระปทุมะสัมพุทธเจ้า
3.สมเด็จพระนารทะสัมพุทธเจ้า
ช่วงเศษแสนมหากัป ของ อสงไขยปัจจุบัน[2]
1.กัปหนึ่งมีพระพุทธเจ้า 1 พระองค์. บางตำราว่าเป็นมัณฑกัป บางตำราก็ว่าเป็นสารกัป.
1.พระปทุมมุตระพุทธเจ้า
2.สูญกัป (กัปที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น) 30,000 กัป
3.มัณฑกัป คือ มีพระพุทธเจ้า 2 พระองค์
1.พระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.พระสุชาตะสัมมาสัมพุทธเจ้า
4.สูญกัป 60,000 กัป
5.วรกัป คือ มีพระพุทธเจ้า 3 พระองค์
1.พระปียทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.พระอัตถทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า
3.พระธรรมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า
6.สูญกัป 24 กัป
7.สารกัป คือ มีพระพุทธเจ้า 1 พระองค์
1.พระสิทธัตถะสัมมาสัมพุทธเจ้า
8.สูญกัป 1 กัป
9.มัณฑกัป คือ มีพระพุทธเจ้า 2 พระองค์
1.พระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.พระมหาปุสสะสัมมาสัมพุทธเจ้า
10.สารกัป คือ มีพระพุทธเจ้า 1 พระองค์
1.พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า
11.สูญกัป 60 กัป
12.มัณฑกัป คือ มีพระพุทธเจ้า 2 พระองค์
1.พระสิขีสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.พระเวสสภูสัมมาสัมพุทธเจ้า
13.สูญกัป 30 กัป
14.กัปปัจจุบัน เป็น ภัทรกัป คือ มีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์
1.พระกกุสันธะสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.พระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้า
3.พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า
4.พระศรีศากยมุนีโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน 80 ปีก่อนพุทธกาล)
5.พระศรีอริยเมตไตรยสัมพุทธเจ้า (อนาคต พุทธศักราช 5,000 เป็นต้นไป)
อจินไตย ยากที่ปุถุชนจะยั้งถึง 1/5/53 โพสต์โดย AUCHIHA MADARA
คำตอบ
1 จาก 16
ตามนั้น
ทั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยครับ
1/5/53 โพสต์โดย maddog
2 จาก 16
ไม่คิดว่า พระพุทธเจ้ามีเท่าเม็ดทรายในมหาสมุทร อะไรจะมากขนาดนี้
เยอะมากจนจำไม่ไหว
ได้พบเจอสักพระองค์ยังไม่ได้เลย
อายุแต่ละพระองค์ แค่หนึ่งร้อยปี เทียบกับคำว่ากัปป์แล้ว นึกไม่ออกว่าต่างกันขนาดไหน
ยังจะสามหมื่นกัปป์ หกหมื่นกัปป์  จินตนาการไม่ถึง
1/5/53 โพสต์โดย Miscellanous
3 จาก 16
อย่าลืมพุทธโอวาทนะครับ "ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคต"
ในทางโลกโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแทบไม่มี

แต่ในทางธรรม ถ้ามองเห็นธรรมก็มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ได้นะครับ
อยากพบพระองค์ท่าน ก็ต้องหมั่นรักษาศิล หมั่นเจริญสติสมาธิ ถ้าทำได้คำตอบจะปรากฏเองครับ
1/5/53 โพสต์โดย Rhapsody in Blue
4 จาก 16
ผมเชื่อว่า พระพุทธเจ้ามีองค์เดียว คือเจ้าชายสิทธัทถะ
องค์อื่นเป็นจินตนาการ จะมีได้อย่างไรสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหิน มนุษย์ถ้ำ
1/5/53 โพสต์โดย จุ๋ง
5 จาก 16
พระพุทธเจ้าหนึ่งเดียว แต่หลายพระองค์
1/5/53 โพสต์โดย ไม่เห็นต้องรู้อะไรมาก
6 จาก 16
เช่นเดียวกับที่ มาลุงกยบุตร  เคยถามพระพุทธเจ้าว่า  โลกเที่ยง ไม่เที่ยง  เรื่องสัตว์ตายแล้วเกิดหรือสูญ  เรื่องชาติหน้ามีจริงหรือไม่มี  เป็นปัญหาที่จะทำให้ผู้ขบคิดตายเสียก่อน  
โดยพระพุทธองค์ทรงตอบว่า  ปัญหานี้เราไม่ตอบ  เพราะว่าไม่เป็นประโยชน์  ไม่เป็นเหตุให้ประพฤติพรหมจรรย์  ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย  เพื่อคลายกำหนัด  เพื่อความดับทุกข์  เพื่อความสงบ  เพื่อความบรรลุนิพพาน
1/5/53 โพสต์โดย Decepticon
7 จาก 16
เยอะมากจริงๆ ++

ขอให้คนดีๆ แบบพระพุทธเจ้า มีตลอดชั่วกัปป์ ชั่วกัลป์ ด้วยเถอะ สาธุๆๆ
6/5/53 โพสต์โดย ํYggdra
8 จาก 16
พระพุทธเจ้าที่เสด็จนิพพานไปแล้วมีเท่าเม็ดกรวดเม็ดทรายในมหาสมุทรทั้งสี่นะคะ

อย่างที่หลวงพ่อฤาษีท่านเคยได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมบรมครู

ท่านได้เห็นพระพุทธเจ้าแสนพระองค์ และพระสมณโคดมได้เรียกพระศรีอารยเมตไตรย

ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในภัทรกัปนี้ค่ะ ให้หลวงพ่อฤาษีมาสร้างวิมานเพื่อสักการะบูชาท่าน

โดยฉลององค์แบบเทวดา อีกราวๆๆล้านปีเศษๆถึงจะมาตรัสรู้ ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ปฐมท่านนั้นมีจริง

ลองคิดดูง่ายๆว่า จากศูนย์ต้องนับหนึ่งเสมอ อย่าคิดว่าไม่จริงเลยค่ะ จะเป็นการปรามาสและเป็นบาปกับตัวท่านเองเปล่าๆ

และพระพุทธเจ้าทุกองค์มีพระสัพพัญญูรู้แจงแทงตลอด พระพุทธเจ้าสมณโคดมของเรานี้

ก็ได้ตรัวไว้ในพระไตรปิฎกค่ะ อย่างเช่นวัพระพุทธบาท 4 รอย นั้น ที่มีรอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้าสี่พระองค์

ขนาดแตกต่างกัน จากใหญ่มาเล็ก เพราะมนุษย์มีกิเลสหนาขึ้นเรื่องๆอายุขัยน้อยลง พระศรีอาริยเมตไตรย

จะมาลอบรอยทั้งสี่และรวมของพระองค์ให้เป็นหนึ่งเดียวค่ะ
8/5/53 โพสต์โดย pimchat
9 จาก 16
เห็นด้วยทั้งหมดครับ และที่ไม่รู้ก็ได้รู้ครับ จากผู้ตั้งคำถามและผู้ตอบคำถามก็ขอบใจมากท่านกูรูทุกท่าน นี่แหละสิ่งที่เกี่ยวกับพระศาสดาของเราทุก ๆ พระองค์ท่านก็ต่างบำเพ็ญเพียรสร้างบารมีกว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ต้องมีความตั้งใจสูงที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ และมีความเพียรความอดทนเวียนว่ายตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนไม่รู้กี่แสนกับป์แสนกัลป์ แล้วพวกเราหละซึ่งเป็นดั่งลูกของพระองค์ แค่มีจิตคิดถึงพระองค์เพียงแค่นึกถึงลมหายใจเข้าออกเป็นพระองค์ พุทและโธ มันไม่ยากใช่ไหม เพราะลมหายใจมันก็มีของมันอยู่แล้วไม่ต้องไปหาจากไหน เราตายอยู่ทุกขณะอยู่แล้วจากการหายใจเข้าออกเพียงครั้งเดียว ตายจากทารกเป็นเด็ก ตายจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ ตายจากผู้ใหญ่เป็นคนชรา ถ้าตายจากคนชราตายจากขันธ์ ๕ ร่างกายนี้ผุพังจิตก็ต้องไปหาร่างใหม่(ตายไม่จริงก็ต้องเกิดอีก) ส่วนจะได้ร่างที่ดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีที่สร้างสมไว้ในชาติภพก่อน ๆ จนถึงปัจจุบันก่อนตาย ทำชั่วมากทำร้ายแรงถ้ากับพ่อแม่ผู้มีพระคุณ พระอริยสงฆ์เจ้า ก็ลงนรกไปเลยไปเป็นสัตว์นรก กว่าจะพันนรกก็เป็นแสน ๆ กับป์ เกิดมาเป็นเปรตต่อ พ้นจากเปรตก็เป็นอสุรกาย พ้นจากอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉาน พ้นจากเดรัจฉานเป็นคน แล้วจะทันสมัยของพระพุทธเจ้าอริยะเมตไตรย์หรือเปล่าก็ไม่รู้ ถ้ารู้อย่างนี้ก็ต้องเร่งรีบทำความดี สร้างบุญ กุศลให้กับตนเอง อย่างน้อยก็ขอให้เกิดเป็นคนอีกในชาติภพหน้า เป็นเทวดา เป็นพรหม ก็ต้องเกิดอยู่ดี ต้องพระนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นถึงไม่ต้องเกิดอีกแล้ว(ตายจริง แต่ไม่สูญ)ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในแดนอมตะพระนิพพานไงครับ และไม่เป็นการยากในเมื่อเกิดมาเป็นคนทั้งทียากแสนเข็ญแค่ไหนได้สร้างบุญบารมี เกิดเป็นอย่างอื่นไม่มีโอกาสดั่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เกิดเป็นคนเท่านั้นที่จะสามารถไปถึงพระนิพพานได้ เหมือนเพื่อน ๆ ผู้เป็นญาติธรรมได้บอกไว้ อย่างช้าเร็วเจ็ดชั่วโมงหรือเจ็ดวันจำไม่ได้ถ้าผิดก็ขอขมาด้วย อย่างช้าเจ็ดชาติ ไม่ยากไปใช่ไหม รู้วันเกิดไม่รู้วันตาย ไม่ต้องกลัวความตาย คิดถึงพระพุทธเจ้าไว้อย่างน้อยก็เกิดเป็นเทวดาถ้าตายตอนมีพระองค์อยู่ในใจ
8/5/53 โพสต์โดย nutthaput
10 จาก 16
กัป ปัจจุบัน เป็น อสงไขยกัปที่เท่าไรหรอครับ
16/5/53 โพสต์โดย skipio
11 จาก 16
พระพุทธเจ้า ไม่ได้มีองค์เดียวจริงผมเห็นด้วยครับ เพราะพระพุทธเจ้ามีหลายองค์ในแต่ละกัป หรือจะหลังถ้อยหลังไปอีกหลายกัปทุกกัปก็มีพระพุทธเจ้าเกิด บ้างกัปมี ๒- ๓ องค์บ้างเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้มีองค์เดียวจริง
29/6/53 โพสต์โดย คนจริงใจ
12 จาก 16
สาธุ ด้วยคนคับบบบบบบบบบบบบบบบบบ
1/8/53 โพสต์โดย ส.ธรรมศิลาไชย
13 จาก 16
พระพุทธเจ้ามีองค์เดียวครับ  การมีหลายองค์เป็นเพียงตำราความเชื่อเท่านั้น พิสูจน์ไม่ได้อย่าเพิ่งเชื่อ ไม่เคยมีตำราทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์เลยว่ามีพระพุทธเจ้าหลายองค์หลายครั้ง 2500 ปี หรือมากไปกว่านั้นก็ยังไม่มี
พระเวสสันดรที่เป็นชาติหนึ่งก็เป็นการแต่งโดยพระเจ้าทรงธรรมกษัตริย์สมัยอยุธยาเท่านั้น พระพุทธเจ้าก็เป็น
คนเหมือนกับเราแต่ท่านเป็นนักปราชญ์ทางศาสนาเท่านั้น
5/8/53 โพสต์โดย verygoodboy
14 จาก 16
พระพุทธเจ้ามีหลายองค์ถูกแล้วครับ เพราะหลังจากยุคเสื่อมของพระพุทธศาสนา คำสอนก็จะถูกลืมจนในที่สุดก็หายไปแต่มันใช้เวลานานครับนับเป็น พันๆ ปี ถึงคำสอนหรือศาสนาพุทธจะหายไป แต่ความทุกข์ยังคงอยู่ และก็มีผู้ที่อยากจะพ้นจากความทุกข์จึงเริ่มแสวงหาคำตอบอีกครั้งหนึ่ง (ในความเป็นจริงในยุคของเจ้าชายสิทธัทถะ ก็มีคนพยามหาหนทางหลุดพ้นจากความทุกด้วยวิธีการต่างๆ ตัวอย่างปัจจวคีทั้ง 5 ก็พยามหาหนทางก่อนพระพุทธเจ้า แต่หากมันไม่ใช่การหลุดพ้นอย่างแท้จริง) ซึ่งในที่สุดก็จะมีผู้ค้นพบศาสนาพุทธอีกครั้งเมื่อนั้นก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ต่อไป    

ส่วนคนที่บอกว่าถ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าที่มาจากเจ้าชายสิทธัทถะ ไม่มีเพราะเป็นมนุษย์ถ้ำ จริงอยู่ก่อนที่มนุษย์เราเป็นมนุษย์ มาก่อน แต่คิดดีๆ นะครับ เวลามันห่างกัน เป็นล้านๆปี โลกไม่ได้เกิดมา สองพันปี หรือ สามพันปีนะครับ แต่มันเป็น หมื่นๆ ล้านปี  มันจำนวนมหาศาลมากเมื่อเทียบกับ สองพันปี  มนุษย์ถ้ำเขานับกันมาเป็น สิบๆ ล้าน ปีครับ  แค่ล้านปีเดียวมนุษย์ก็พัฒนาเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ล่มสะสลายไปไม่รู้กี่รอบแล้ว
ลองไล่ดู 28 องค์ดูกับเวลาที่เคยมีมานี่มันต่างกันมหาศาลเลยนะ ผมคิดเป็นคนโง่ๆ เลยนะ ผมให้แต่ละยุคของแต่ละองค์ คนละ 10,000 ปี 28 องค์ เวลาผ่านไปแค่ 280,000 ปี เองนะ ซึ้งมันน้อยมากเมื่อเทียบกับคำว่า ล้านปี   และที่ไม่มีหลักฐานเพราะ มนุษย์เราเพิ่งมาหาหลักฐานกันแค่ไม่กี่ร้อยปีนี่เองครับ หรือถ้ามันยังเหลือร่องรอยอยู่ไม่สาปสูญ ก็แสดงว่าพระพุทธศาสนายังไม่ล่ม แล้วพระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะเกิดได้ไงครับก็ในเมื่อคำสอนขององค์เก่ายังอยู่ยังมีผู้ปฎิบัติและผู้นับถืออยู่
อย่าลืมนะครับประเทศอินเดียแทบเป็นประเทศที่ให้กำเนิดภาษาแทบทุกภาษามุษนย์ที่มีอยุ่ตอนนี้ ประเทศอินเดียนี่เป็นประเทศที่เก่าแก่รวบรวมอริยวัฒนาธรรมมากมายไว้ แล้วแต่ออกมากระจายไปทั่วโลกเลยนะครับ
แค่ศึกษาอัขระในอินเดียนี่แทบจะไม่หวาดไม่ไหวแล้ว แล้วที่มันผ่านมาเป็นล้านๆ ปีแผ่นดินเคลื่อนที่ไปมาอีกล่ะที่มันจมหายไปในผืนดินเป็นหมือนๆปีอีกล่ะ ยาวนานมากเลยนะครับ

คิดง่ายๆ ในยุคเจ้าชายสิทธัทถะ ก็มีเครื่องผ้าหุ่งหุ่มมีการปรุงอาหารกันแล้วมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแล้ว แสดงว่าอริยธรรมก็มีมานานแล้ว ซึงพราหมณ์, ฮินดูก็มีมาก่อนหน้านั้นแล้ว นะครับ

หรือคุณคิดว่าอยู่ดีๆมนุษย์ถ้ำเบื่อขีดๆเขียนๆ ในถ้ำแล้วเบื่อ พรุ่งนี้เช้าเลยเดินออกจากถ้ำแล้วมาสร้างบ้านสร้างวงอยู่ หันมานุ่งเสื้อผ้า อาหารดิบก็เอามาปรุงกินกัน มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับ
แหม !! กินเนื้อดิบทุกวันอีกวันรู้เลยเหรอว่าเอาอะไรมาใส่กับอะไรแล้วได้รสชาติใด
12/9/53 โพสต์โดย ZD man
15 จาก 16
พระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์มาแล้วคับและพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็มีคำสอนเรื่องความพ้นทุกข์เหมือนกันคับ  แต่ที่มียืนยันในบทสวดภาษาบาลีในชื่อ  อาฏานาฏิยปริตฺตํ ก็มีห้าพระองค์นะคับซึ่งเชื่อกันว่าเป็นคาถาไล่ผี  แต่ที่สำคัญนะคับแท้ที่จริงแล้วก็เป็นอจินไตยนะคับ  เพราะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากที่จะต้องรู้เพราะจุดประสงค์หลักของพระพุทธศาสนาคือความพ้นทุกข์นะคับไ่ม่ใช้เป็นผู้มีปัญญามาก  สมกับคำที่ว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนใบไม้ทั้งป่านะคับคือมีมากมายแต่  ท่านให้นำมาใช้เพียงกำมือเดียวนะคับนั้นก็คือ  ธรรมกับวินัยนั้นเองคับ และข้อศึกษาปฏิบัติหลักๆก็คือเกี่ยวกับตัวเราเองนะคับ  เพราะตัวเราเองเมื่อได้เรียน  ได้ฟัง ได้เห็น  ได้สัมผัส  ก็นำความรู้ที่ได้เรียน  ได้ฟัง  ได้สัมผัส  มาพัฒนาแก้ใขตัวเราเอง  จนถึงจุดหมายสุดท้ายที่เป็นที่สิดสุดการเวียนเกิดเวียนตาย ในภพน้อยภพใหญ่ หรือในบาลีเรียกว่า วัฏสงสาร
13/12/53 โพสต์โดย sambydee
16 จาก 16
โอ้โห ข้อมูลเยอะมาก คือว่าแบบตอนนี้ก็กำลัง งง เวลาไปไหว้พระเจอคำว่า "พระศรีศากยมุนีโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า" และ  "พระโคดมพุทธเจ้า" ทีแรกนึกว่าไม่ใช่องค์เดียวกัน สรุปแล้ว คือ องค์เดียวกันใช่ไหมค่ะ คือองค์ปจจุบัน แล้วทำไมชื่อไม่เหมือนกัน แบบว่าที่เราควรจะเรียกคือชื่ออะไรค่ะ ถ้ารู้ช่วยตอบด้วยค่ะ
15/8/54 โพสต์โดย Aoom Auj
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากเป็นพระพุทธเจ้า
ที่รู้มาพระพิฆเนศกับกวนอิมอยู่เท่าเทียมกันไม่ใช่หรอแต่ต้องต่ำกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระมหาสมณเจ้า
พระพุทธธเจ้าทรงเสด็จปรินิพพาน นิพพานแปลว่า หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด แล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงมีตั้ง 7 พระพุทธเจ้า
อยากรับฟังความคิดเห็น กรณีการที่บูชาเฉพาะพระพุทธรูปอย่างเดียวกับ มีทั้งพระพุทธรูป และองค์เทพฯ ต่างในห้องเดียวกัน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู