หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ภ.ง.ด.91 คืออะไร
อยากรู้ว่า ภ.ง.ด. 91 คืออะไร และแตกต่างกับ ภ.ง.ด. 90 อย่างไร
16/2/52 โพสต์โดย TERY
คำตอบ
1 จาก 9
แบบ ภ.ง.ด. สำหรับบุคคลธรรมดา จะมีอยู่ 4 แบบ คือ

ภ.ง.ด. 90 สำหรับผู้มีเงินได้ทุกประเภท

ภ.ง.ด. 91 สำหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่ 1 หรือ ม. 40 (1) อย่างเดียว

ภ.ง.ด. 93 สำหรับการขอชำระภาษีล่วงหน้า

ภ.ง.ด. 94 สำหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่ 5, 6, 7 และ 8 (ต้องยื่นครึ่งปี)

สำหรับคนทั่วไปที่ทำงานมีรายได้เป็นเงินเดือน หรือรับค่าจ้างในฐานะลูกจ้างเพียงอย่างเดียว ปกติแล้วก็จะใช้แบบ ภ.ง.ด. 91 ได้เลย

แล้วเมื่อใดก็ตามที่มีรายได้ทางอื่นเพิ่มเติมด้วย เช่น ไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ หรือซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม แล้วได้รับเงินปันผล หรือมีบ้านให้เช่า มีกิจการของตัวเอง กรณีนี้ให้ใช้แบบ ภ.ง.ด. 90 แทน เพราะถือว่ามีเงินได้ประเภทอื่นนอกจากประเภทที่ 1
16/2/52 โพสต์โดย BABORCLUB
2 จาก 9
ภ.ง.ด. 90 คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป

ภ.ง.ด. 91 คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน
16/2/52 โพสต์โดย SC
3 จาก 9
เขียนต่างกันค่ะ ล้อเล่นค่ะ ทั้งภ.ง.ด. 90 และ 91 ต่างก็เป็นภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาเหมือนกันค่ะ
ก่อนอื่นคุณต้องทราบก่อนว่าคุณมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดาก็ต้องทราบประเภทของรายได้เพื่อใช้แบบยื่นไม่ผิดพลาด ที่จำง่ายๆคือมนุษย์เงินเดือนอย่างเดียวใช้แบบ ภ.ง.ด.91 ค่ะ นอกนั้นใช้แบบภ.ง.ด.90 จ้า
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายถึง ภาษีเงินได้ที่เรียกเก็บจากบุคคลซึ่งมีเงินได้พึงประเมินตามเกณฑ์ที่ประมวณรัษฎากรกำหนดไว้ตาม มาตรา 40 โดยยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีสำหรับปีภาษีนั้น
  ประเภทของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 มี 8ประเภทสรุปแบบคร่าวๆนะคะ
  40 (1) เงินได้เนื่องจากการการจ้างแรงงานดังนี้ ก.เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำนาญ บำเหน็จ
                                                                     ข.เงินค่าบ้านที่นายจ้างจ่ายให้
                                                                      ค.เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า
                                                                      ง.เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใดๆซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ
                                                                      จ.เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆบรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน

40(2)เงินได้เนื่องจากหน้าที่ หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับจ้างทำงาน
40(3)ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์อื่นๆ
40 (4)ดอกเบี้ย เงินปันผล หรือเงินได้อื่นอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน
40(5)เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจาก ก.การให้เช่าทรัพย์สิน
                                                                 ข.การผิดสํญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน
                                                                 ค.การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน ซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงิน หรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว
40(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ หรือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม
40(7)เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจักหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ
40(8) เงินได้จากการประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาฯ อื่นการอื่นนอกจากเงินได้ตามมาตรา40(1)-(7)   โอยเหนื่อยนานๆจะทำตัวมีสาระซะที มิน่าถึงเหนื่อยจัง
24/9/52 โพสต์โดย ริศา
4 จาก 9
เขียนต่างกันค่ะ ล้อเล่นค่ะ ทั้งภ.ง.ด. 90 และ 91 ต่างก็เป็นภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาเหมือนกันค่ะ
ก่อนอื่นคุณต้องทราบก่อนว่าคุณมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดาก็ต้องทราบประเภทของรายได้เพื่อใช้แบบยื่นไม่ผิดพลาด ที่จำง่ายๆคือมนุษย์เงินเดือนอย่างเดียวใช้แบบ ภ.ง.ด.91 ค่ะ นอกนั้นใช้แบบภ.ง.ด.90 จ้า
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายถึง ภาษีเงินได้ที่เรียกเก็บจากบุคคลซึ่งมีเงินได้พึงประเมินตามเกณฑ์ที่ประมวณรัษฎากรกำหนดไว้ตาม มาตรา 40 โดยยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีสำหรับปีภาษีนั้น
  ประเภทของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 มี 8ประเภทสรุปแบบคร่าวๆนะคะ
  40 (1) เงินได้เนื่องจากการการจ้างแรงงานดังนี้ ก.เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำนาญ บำเหน็จ
                                                                     ข.เงินค่าบ้านที่นายจ้างจ่ายให้
                                                                      ค.เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า
                                                                      ง.เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใดๆซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ
                                                                      จ.เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆบรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน

40(2)เงินได้เนื่องจากหน้าที่ หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับจ้างทำงาน
40(3)ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์อื่นๆ
40 (4)ดอกเบี้ย เงินปันผล หรือเงินได้อื่นอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน
40(5)เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจาก ก.การให้เช่าทรัพย์สิน
                                                                 ข.การผิดสํญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน
                                                                 ค.การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน ซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงิน หรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว
40(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ หรือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม
40(7)เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ
40(8) เงินได้จากการประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาฯ อื่นการอื่นนอกจากเงินได้ตามมาตรา40(1)-(7)   โอยเหนื่อยนานๆจะทำตัวมีสาระซะที มิน่าถึงเหนื่อยจัง
24/9/52 โพสต์โดย ริศา
5 จาก 9
ขอบคุณมากนะคะ ได้ความรู้มากขึ้นจริงๆ
20/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 9
ภงด91คือแบบยื่นภาษีประจำปี สำหรับ คนที่มีเงินเดือน หรือ ประเภทค่าจ้าง ตาม ม.40(1)
เช่นข้าราชการ พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
ส่วนอาชีพอื่น ตั้งแต่ ม.40(2)เป็นต้นไป ยื่นแบบ ภงด 90 เช่นค้าขาย รับจ้าง ธุรกิจต่างๆ
ยื่นแล้วดี ครับ แต่ต้องเตรียมเอกสารเงินได้ และพวกค่าลดหย่อนให้พร้อม ครับ
สำหรับท่านที่ต้องการคำนวณคร่าวๆหรือเร่งด่วน
ให้โทรหานะครับ ผมรับโทรศัพท์ช่วงนี้ (กพ54)วันละไม่ต่ำกว่า 20 สาย
พร้อมหาทางออกให้ทุกท่าน เพื่อประหยัดเงิน ฟรีครับไม่มีของขาย
081-9549249
รัชพล อยู่เย็น
หรือส่ง e-mail ratchapol.y2@hotmail.com
หรือเข้าไปดูตัวอย่างที่เวป www.ulclick.com

# แจ้งมายังพนักงานห้างหรือศูนย์การค้า เนื่องจากได้ตรวจสอบหนังสือรับรองเงินได้ทั้งปี (ม.50ทวิ) ปรากฏว่า ฝ่ายบุคคล
ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เป็นจำนวนมาก 10-30%ทุกเดือน และเจ้าตัวไม่เคยสนใจมา 3-4 ปีแล้ว เมื่อคำนวณเบื้องต้นแล้ว
ปรากฏว่าจ่ายภาษีเกินจาก
ที่ต้องเสียบางราย ถึง 12,000 - 26,400 บาท นี่แค่ตรวจดูให้เพียง 6 ราย ซึ่งมีสิทธิขอคืน แต่พนักงานเหล่านั้น ไม่ทราบ
ดังนั้น ขอให้เอาใบ 50ทวิ ไปปรึกษาผู้รู้เพื่อพิทักษ์สิทธิตัวเอง อย่าให้ฝ่ายบุคคลยื่นให้เพราะเขาจะไม่ขอคืนให้เรา
9/2/54 โพสต์โดย รัชพล อยู่เย็น
7 จาก 9
หาอย่างไรครับ
24/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 9
ลองดูจากที่นี่นะครับ เค้าบอกถึงความแตกต่างเอาไว้ครับ
8/3/56 โพสต์โดย FairSky
9 จาก 9
เงินเดือน15000ตอ้งเสียภาษีเดือนละเท้าไร
4/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
**************** โ ค ล ง สี่ สุ ภ า พ : อ ย่ า ค บ ค น พ า ล ****************
。 。 。 สำ น ว น ไ ท ย . . สุ ภ า ษิ ต - คำ พั ง เ พ ย [42] 。 。 。
นปกรณภวดล...!
ต้อนรับวันแม่ "นปกรณภวดล" โดนแบน 3 วัน 555+
ทำประโยชน์ บน ภบท5ได้อย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู