หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติศาสตร์: ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวข้อกระแสสังคม 25/4/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ประวัติศาสตร์คือ ?

ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์

คุณวุฒิ  
- น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  D.S.U. (Droit Administratif), (Paris II), France
-  Diplome D'Etudes Doctorales de I'Universite' Paris II, France

http://graduate.spu.ac.th/mllm/content/0/1655.php

ตำแหน่ง
     
      ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
      คุณวุฒิ
     
      ปริญญาเอกด้านกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส
     
       บรรณาธิการเว็ปไซต์ www.pub-law.net
     
      ผลงาน
     
      บทความทางวิชาการ (บางส่วน)
     
      1.  การเลือกตั้งประธานาธิบดีในประเทศฝรั่งเศส, บทบัณฑิตย์, เล่มที่ 44 ประจำปีพุทธศักราช 2531 ตอน 1 : หน้า 79-87.
     
      2.  คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส, วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์ , ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2531) : หน้า 59-68.
     
      3. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครองของฝรั่งเศส, วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ,ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม 2534) : หน้า 125-139.
     
      4.  ระบบการออกเสียงแสดงประชามติ (referendum),วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช , ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2535) : หน้า 55-79.
     
      5. วิธีการเพื่อการปฎิรูปทางการเมือง : คณะกรรมการพิเศษเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติ,ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 5 (กรกฎาคม 2537) : หน้า 14.
     
      6. (ร่างแก้ไข) พระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรม",อาษา วารสารสถาปัตยกรรม, (กันยายน 2537): หน้า 42-45.
     
      7. ระบบการพิจารณาคดีความผิดทางอาญาของนักการเมืองระดับสูงในประเทศฝรั่งเศส, รวมบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร กาญจนดุล, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวบรวม, สำนักพิมพ์นิติธรรม, พ.ศ.2540 : หน้า 105-133.
     
      8. องค์กรพัฒนาเอกชนกับบทบาทใหม่ในรัฐธรรมนูญ,วารสารปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (เมษายน 2541) : หน้า 5-7.
     
      9. การรับสนองพระบรมราชโองการ,วารสารปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (มิถุนายน 2541) : หน้า 3-4.
     
      10. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส (ตอน 1), วารสารปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (กรกฎาคม 2541) :หน้า 10-12.
     
      11. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส (ตอน 2), วารสารปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (สิงหาคม 2541) : หน้า 5-7
      .
      12. การสนับสนุนพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งในเยอรมัน,วารสารปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (กันยายน 2541) : หน้า 3-5.
     
      13. รัฐธรรมนูญกับการออกเสียงแสดงประชามติ,วารสารปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (พฤศจิกายน 2541) : หน้า 3-7.
     
      14. การจัดทำกฎหมายในประเทศฝรั่งเศส (ตอน 1), วารสารปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (ธันวาคม 2541) :หน้า 3-5.
     
      15. การจัดทำกฎหมายในประเทศฝรั่งเศส (ตอน 2), วารสารปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (มกราคม 2542) : หน้า 3-5.
     
      16. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของไทย, วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2542) : หน้า 1-32 .
     
      17. รัฐธรรมนูญกับการออกเสียงแสดงประชามติ , วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2542) : หน้า 159-178.
     
      18. ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย ,วารสารปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (กุมภาพันธ์ 2542) : หน้า 3-4.
     
      19. สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2542,วารสารปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (พฤษภาคม 2542) : หน้า 3-5,8.
     
      20. วิธีการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน,
      วารสารปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (มิถุนายน 2542) : หน้า 6-8.
     
      21. วิธีการถอดถอนจากตำแหน่ง, วารสารปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (กรกฎาคม 2542) : หน้า 5-8.
     
      22. การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ตอน 1) , วารสารปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (กันยายน 2542) : หน้า 4-6.
     
      23. การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ตอน 2) , วารสารปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (ตุลาคม 2542) : หน้า 3-5.
     
      24. การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส, เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ณ. ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ วันที่ 26 มกราคม 2543 .
     
      25. ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ,วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, ปีที่ 2 เล่มที่ 6 (กันยายน -ธันวาคม 2543) : หน้า 10-18.
     
      26. กระบวนการนิติบัญญัติของประเทศฝรั่งเศส, วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์, ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2543) : หน้า 195-214.
     
      27. ประเทศไทยควรมีกติกาการทำโพลหรือยัง,www.pub-law.net , 1 มีนาคม 2544 .
     
      28. หากศาลรัฐธรรมนูญทำผิดใครเป็นผู้ตรวจสอบ,www.pub-law.net , 1 มีนาคม 2544 .
     
      29. องค์กรตามรัฐธรรมนูญกับการทบทวนรัฐธรรมนูญ,www.pub-law.net , 1 มีนาคม 2544 .
     
      30. องค์กรอิสระคนมีปัญหาถอดได้ คำวินิจฉัยผิดพลาดจะทำเช่นไร, www.pub-law.net , 2 เมษายน 2544 .
     
      31. วุฒิสภากับอนาคตของประเทศไทย, www.pub-law.net ,2 เมษายน 2544.
     
      32. กระบวนการทางตุลาการในการควบคุมการกระทำของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ,www.pub-law.net , 30 เมษายน 2544.
     
      33. ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย, www.pub-law.net , 9 กรกฎาคม 2544.
     
      34. ศาลรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส, www.pub-law.net , 20 สิงหาคม 2544 .
     
      35. ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญ ,
      หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน, ฉบับวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2544.
     
      36. การแปรรูป ปตท, www.pub-law.net , 26 พฤศจิกายน 2544.
     
      37. ประชาชนกับการใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น, www.pub-law.net , 10 ธันวาคม 2544.
     
      37. ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำของบุคคลตามมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) ,
      วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, ปีที่ 3 เล่มที่ 8 (พฤษภาคม-สิงหาคม) ,2544.รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 2 : ศาลรัฐธรรมนูญไทยในสถานการณ์ปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2546, หน้า 417 – 438.
     
      38. หลักกฎหมายมหาชน ว่าด้วยสัญญาทางปกครอง , www.pub-law.net , ตอนที่ 1 เผยแพร่วันที่ 7 มกราคม 2545 ตอนที่ 2 เผยแพร่วันที่ 21 มกราคม 2545 ตอนที่ 3 เผยแพร่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545 ตอนที่ 4 เผยแพร่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545 ตอนที่ 5 เผยแพร่วันที่ 18 มีนาคม 2545 ตอนที่ 6 เผยแพร่วันที่ 1 เมษายน 2545 ตอนที่ 7 เผยแพร่วันที่ 20 พฤษภาคม 2545 ตอนที่ 8 เผยแพร่วันที่ 3 มิถุนายน 2545 และวันที่ 17 มิถุนายน 2545
     
      39. องค์กรชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล , www.pub-law.net , 1 มีนาคม 2545.
     
      40. ถึงเวลาแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วหรือยัง?, www.pub-law.net , 1 กรกฎาคม 2545.
     
      41. การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน (พ.ศ.2540) , www.pub-law.net , 1 กรกฎาคม 2545.
     
      42. สัญญาทางปกครองไทย ,www.pub-law.net , ตอนที่ 1 เผยแพร่วันที่ 15 กรกฎาคม 2545. ตอนที่ 2 เผยแพร่วันที่ 29 กรกฎาคม 2545. ตอนที่ 3 เผยแพร่วันที่ 12 สิงหาคม 2545. ตอนที่ 4 เผยแพร่วันที่ 26 สิงหาคม 2545. ตอนที่ 5 เผยแพร่วันที่ 9 กันยายน 2545. และตอนที่ 6 เผยแพร่วันที่ 23 กันยายน 2545.
     
      43. ความเห็นศาลปกครองสูงสุดกรณี “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” “, www.pub-law.net, 9 กันยายน 2545.
     
      44. การออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540), วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, ปีที่ 4 เล่ม 11 (พ.ค. - ส.ค. ) ,2545.และใน รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 3 : ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2547, หน้า 115 – 169.
     
      45. กระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย, www.pub-law.net, วันที่ 2 ธันวาคม 2545 และ 16 ธันวาคม 2545.
     
      46. การตรวจสอบการใช้อำนาจของประธานาธิบดีของฝรั่งเศส, อาจาริยบูชา รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ , สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย , 2545.
     
      47. วิธีพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ,www.pub-law.net  , ตอนที่ 1 เผยแพร่วันที่ 6 มกราคม 2546 และตอนที่ 2 เผยแพร่วันที่ 20 มกราคม 2546.
     
      48. ข้อเสนอสำหรับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศไทย , www.pub-law.net  , ตอนที่ 1 เผยแพร่วันที่ 21 เมษายน 2546 ตอนที่ 2 เผยแพร่วันที่ 5 พฤษภาคม 2546.
     
      49. ความรับผิดทางอาญาของประธานาธิบดีฝรั่งเศส , www.pub-law.net , 30 มิถุนายน 2546.
     
      50. ความรู้เบื้องต้นกฎหมายปกครองฝรั่งเศส www.pub-law.net , ตอนที่ 1 เผยแพร่วันที่ 11 สิงหาคม 2546 ตอนที่ 2 เผยแพร่วันที่ 25 สิงหาคม 2546 ตอนที่ 3 เผยแพร่วันที่ 8 กันยายน 2546 ตอนที่ 4 เผยแพร่วันที่ 22 กันยายน 2546 ตอนที่ 5 เผยแพร่วันที่ 6 ตุลาคม 2546 ตอนที่ 6 เผยแพร่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 ตอนที่ 7 เผยแพร่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ตอนที่ 8 เผยแพร่วันที่ 1 ธันวาคม 2546 และตอนที่ 9 เผยแพร่วันที่ 15 ธันวาคม 2546
     
      51. การให้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ กรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, www.pub-law.net ,ครั้งที่หนึ่ง 20 ตุลาคม 2546. ครั้งที่สอง ตอนที่ 1 เผยแพร่วันที่ 4 ตุลาคม 2547. ตอนที่ 2 เผยแพร่วันที่ 31 ตุลาคม 2547. ตอนที่ 3 เผยแพร่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547. ตอนที่ 4 เผยแพร่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2547. ตอนที่ 5 เผยแพร่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2547.
     
      52. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสอยู่ภายใต้การควบคุมของศาลปกครองหรือไม่ , www.pub-law.net , 14 มิถุนายน 2547.วารสารสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย ฉบับปี พ.ศ.2548, หน้า 27-49.
     
      53. รายงานสรุปผลการศึกษาวิจัย เรื่อง "การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ", www.pub-law.net , 9 สิงหาคม 2547.
     
      54.การออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540).
     
      55. ถึงท่านผู้นำ, www.pub-law.net , 7 กุมภาพันธ์ 2548.
     
      56. กระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นประชาชน, www.pub-law.net, ตอนที่ 1 เผยแพร่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2548, ตอนที่ 2 เผยแพร่วันที่ 25 ธันวาคม 2548 และตอนที่ 3 เผยแพร่วันที่ 23 มกราคม 2549.
     
      57.รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเวเนซุเอลา. www.pub-law.net , 15 กันยายน 2549 และ ในหนังสือที่ระลึก รพี’ 49 สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หน้า 44 – 53.
     
      หนังสือ
     
      หมายเหตุ : การ เปิดดูสารบัญนั้น ท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ในเครื่องของท่านด้วย หากยังไม่มี สามารถ Download ได้จากส่วนท้ายของหน้านี้
     
      1. ระบบการออกเสียงแสดงประชามติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), พ.ศ.2538 .สารบัญ (PDF)
     
      2. ถกรัฐธรรมนูญ 2540, สถาบันนโยบายการศึกษา, พ.ศ.2540.
     
      3. บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส, สำนักพิมพ์นิติธรรม, พ.ศ.2541.สารบัญ (PDF)
     
      4. แนวทางในการส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรพัฒนาเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณี กฎหมายและระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา, มูลนิธิอาเซีย, พ.ศ.2541. สารบัญ (PDF)
     
      5. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส : ข้อคิดเพื่อการปรับปรุงกฎหมายประกอบ
      รัฐธรรมนูญไทย,สถาบันนโยบายการศึกษา, พ.ศ.2541สารบัญ (PDF)
     
      6. บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญกับกับการปฏิรูปการเมือง, สถาบันนโยบายการศึกษา, พ.ศ.2541 .
     
      7. คำแปลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส, จัดพิมพ์โดย สภาวิจัยแห่งชาติ, พ.ศ.2541. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549.
     
      8. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2542, สำนักพิมพ์วิญญูชน,พ.ศ.2542. สารบัญ (PDF)
     
      9. องค์กรชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล,สถาบันนโยบายการศึกษา,พ.ศ.2542 .สารบัญ (PDF)
     
      10. หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ.2543. (พิมพ์ครั้งที่สอง พ.ศ. 2544)สารบัญ (PDF)
     
      11. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย, สถาบันนโยบายศึกษา, พิมพ์ครั้งแรก 2543, พิมพ์ครั้งที่สอง สิงหาคม 2543, พิมพ์ครั้งที่สาม มกราคม 2544. สารบัญ (PDF)พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548
     
      12. คำอธิบายพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ.2543. สารบัญ (PDF)
     
      13. การปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2540), สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2543 สารบัญ (PDF).พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549.
     
      14. การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แต่งร่วมกับ ดร.แก้วคำ ไกรสรพงษ์), สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2544. สารบัญ (PDF)
     
      15. กฎหมายเศรษฐกิจในยุควิกฤติเศรษฐกิจ , ในแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ-การเมืองไทย ,สถาบันนโยบายศึกษา , พ.ศ. 2543.
     
      16. การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส , สถาบันนโยบายศึกษา ,พ.ศ. 2544.สารบัญ (PDF)
     
      17. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ,โครงการเฉลิมพระเกียรติสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา ,2544.สารบัญ (PDF)
     
      18. การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, โครงการเฉลิมพระเกียรติสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา ,2544.สารบัญ (PDF)
     
      19. การออกเสียงประชามติ, โครงการเฉลิมพระเกียรติสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา ,2544. สารบัญ (PDF)
     
      20. การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) , สถาบันพระปกเกล้า , พ.ศ.2544.
     
      21. สัญญาทางปกครอง ,สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ.2546  สารบัญ (PDF)พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550.
     
      22. หลักการพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส ,สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ.2547.
     
      23. หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ ,สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ.2546  พิมพ์ครั้งที่ 3.
     
      24. คำอธิบายศัพท์กฎหมายมหาชนฝรั่งเศส-ไทย ,สำนักพิมพ์วิญญูชน,พ.ศ.2548  
     
      25.รายงานการวิจัย เรื่องการออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2545.
     
      26.รายงานการวิจัย เรื่องการให้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ กรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2546.
     
      27.รายงานวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผลการทำงานของศาลปกครอง, นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
     
      28.รายงานการวิจัย เรื่องศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ, กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548.
     
      29.รายงานวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระ : ศาลปกครองคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา, นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
     
      30.รายงานการวิจัย เรื่องกระบวนการกลั่นกรองคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 264, กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548.
     
      32.รายงานการวิจัย เรื่องปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำของบุคคลตามมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549.
     
      33.รายงานการวิจัย เรื่องการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชกำหนดและความ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนด ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 219, กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549.
     
      34. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2550.
     
      35. หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: วิญญูชน,2551.
     
      36. “รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเวเนซุเวลา” รวมบทความกฎหมายมหาชน
      จากเว็บไซต์ www.pub-law.net. เล่ม 6. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550, หน้า164 – 174.

http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1088

ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๘ สาขานิติศาสตร์ ผู้เสียสละ ทุ่มเทในการทำงานวิจัยให้แก่วงการนิติศาสตร์มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน ได้แก่ ระบบกฎหมายปกครองและรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายปกครองและรัฐธรรมนูญ ซึ่งนำไปสู่การเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการศึกษาอ้างอิงต่อไป

ส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ผ่านมาของ ศ.ดร.นันทวัฒน์ อาทิ “โครงการศึกษาวิจัยการติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญเรื่องการตรวจสอบทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ” “การใช้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญกรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ” “การแปรรูปวิสาหกิจ” “การติดตามและการประเมินผลการทำงานของศาลปกครอง” เป็นต้น

ส่วนผลงานวิจัยที่จะดำเนินการต่อไปได้แก่ การปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายเพื่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซึ่งพัฒนาจากงานวิจัย เรื่อง “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ” เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลสำหรับ เป็นกฎหมายต้นแบบใน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่สมบูรณ์แบบของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

ศ.ดร.นันทวัฒน์ เผยความรู้สึกหลังจากได้รับคัดเลือก จากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๘ ว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับเกียรตินี้ เนื่องจากรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติที่มีมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ ในรอบ ๒๐ปีมีผู้ได้รับรางวัลในสาขานิติศาสตร์เพียง ๗ คน เท่านั้น นอกจากนี้ปีนี้ยังเป็นปีแรกที่คณาจารย์ของจุฬาฯ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติถึง ๖ คน

ศ.ดร.นันทวัฒน์ ได้เผยถึงหลักในการทำงานว่า ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ตามต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดและทำด้วยความละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ จุดเด่นของงานวิจัยที่อาจารย์ทำส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเล็กๆ ที่ทำต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยพยายามเสนองานวิจัยที่มีข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรม เพื่อหน่วยงานที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที

ศ.ดร.นันทวัฒน์ ได้ฝากข้อคิดให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ว่า “การทำงานวิจัยเป็นงานที่ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์สูง มีความชำนาญงาน สามารถมองเห็นปัญหาได้อย่างทะลุปรุโปร่ง การเป็น นักวิจัยต้องค่อยเป็นค่อยไปและต้องวางระบบตนเองให้ดี ควรหัดรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบให้ได้ มีหูตากว้างไกลซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงานและเป็นไปตามวัย คือ ค่อยๆสร้างทีละนิดๆเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งก็จะสามารถเป็นนักวิจัยที่ดีมีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับได้ในที่สุด”.


http://www.research.chula.ac.th/Prize_Researcher/nation/example/ex48_2.htm
25/4/54 โพสต์โดย เหมียวคูล
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประวัติ รศ.ดร.กัลยา วัฒยากร จุฬา
อยากทราบประวัติ ดร.ธนบูรณ์ จิรานุวัฒน์
ขอประวัติ กั๊ก ศุภ วั ฒ น์ ชู สุวรรณ
ประวัตินามสกุล ปาลวัฒน์
ประวัติโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรภิวัฒก์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู