หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สาธุ แปลว่า อะไร ค่ะ
สาธุ แปลว่า อะไรค่ะ แล้ว การที่ทำสังฆทาน จริง ๆ แล้ว ต้องมี พระภิกษุ 4 รูป ใช่หรือไม่อย่างไร  โปรดอธิบายทีค่ะ
วัฒนธรรม | ปัญหาคาใจ | ความสุข | สังคม 25/1/54 โพสต์โดย อาชุอิเซล โมครัว
คำตอบ
1 จาก 12
จริงๆน่าจะแปลว่า ดีแล้ว
25/1/54 โพสต์โดย มหาสดัม
2 จาก 12
แปลว่าดีแล้วชอบแล้ว
25/1/54 โพสต์โดย LadyBug
3 จาก 12
สาธุ ว. ดีแล้ว, ชอบแล้ว, (เป็นคําที่พระสงฆ์เปล่งวาจาเพื่อยืนยัน
หรือรับรองพิธีทางศาสนาที่กระทําไป). (ปาก) ก. เปล่งวาจา
แสดงความเห็นว่าชอบแล้วหรืออนุโมทนาด้วย, มักใช้เข้าคู่กับ
คำ โมทนา เป็น โมทนาสาธุ; ไหว้ (เป็นคําบอกให้เด็กแสดง
ความเคารพตามธรรมเนียม กร่อนเสียง เป็น ธุ ก็มี). (ป., ส.).

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยฯ
25/1/54 โพสต์โดย guruthailand
4 จาก 12
ขอให้เป็นจริง
25/1/54 โพสต์โดย DreaMeR NaZaa
5 จาก 12
สาธุ หมายถึง เห็นชอบแล้ว
25/1/54 โพสต์โดย BABORCLUB
6 จาก 12
YES
25/1/54 โพสต์โดย นปกรณภวดล
7 จาก 12
เพิ่มเติมข้อมูลให้ครับ
..........................
สาธุ มาจากรากศัพท์ว่า สาธฺ (หรือ สธฺ) ในความหมายว่า สำเร็จ และประกอบด้วย รู ปัจจัย (สาธ + รู = สาธุ)
ส่วนในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา ได้จำแนกการใช้คำว่า สาธุ ไว้ 6 นัย กล่าวคือ
1สุนทระ หมายถึง ดีงาม
2ทัฬหิกัมมะ เป็นการย้ำอีกครั้ง เพื่อให้การกระทำนั้นมั่นคงยิ่งขึ้น
3อายาจนะ เป็นคำอ้อนวอนหรือเรียกร้อง เมื่อเริ่มต้นจะพูดอย่างอื่นต่อไป
4สัมปฏิจฉนะ เป็นการรับคำหรือยอมรับคำพูดของผู้อื่น
5สัชชนะ หมายถึง คนดี
6สัมปหังสา เป็นคำแสดงความยินดีหรือพอใจ
...................................
ก่อนจะอธิบายธรรม ขออธิบายคำว่า “สาธุ” ให้ฟังสักหน่อย พวกเราได้ยินแต่ว่า สาธุ ๆ แต่ไม่รู้แปลว่าอะไร สาธุในภาษาไทยมีความหมายอย่างน้อย ๕ อย่าง

1.สาธุ หมายถึง อนุโมทนา แสดงความยินดี ตกลง เห็นด้วย เช่น เวลาเราเห็นด้วยกับใครตกลง โอเค เราก็บอกสาธุ เห็นด้วย ๆ สมมุติว่าเราเลือกตั้งเห็นคะแนนเสียงเราก็บอกสาธุไม่ต้องปรบมือกราว ๆ เพราะปรบมือเป็นของฝรั่งเขาของไทยคือสาธุเห็นด้วยเหมาะสมแล้ว หรืออาจารย์รู้ว่าลูกศิษย์กราบสวยอาจารย์ก็บอกสาธุดีแล้วอนุโมทนายินดีด้วย

2.สาธุ หมายถึง ยังประโยชน์ให้สำเร็จ คือให้สำเร็จประโยชน์ เช่นได้ยินคำว่า มัตตัญญุตา สทา สาธุ ความรู้จักประมาณให้สำเร็จประโยชน์เสมอ

3.สาธุ หมายถึง ขอให้สมพรปากกับคำอวยพรที่ท่านให้ อย่างเช่น อันนะภาระในครั้งสมัยพุทธการเป็นคนยากจนเข็ญใจทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า ได้อธิฐานว่าคำว่าจนอย่าได้มีและจงได้รู้ธรรมอย่างท่านพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ ให้พรว่า

อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ สัพเพ ปูเรนตุ
สังกัปปาจันโท ปัณณะระโส ยะถา มะณิ โชติระโส ยะถา
แปล ว่าขออิฏฐผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลัน ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดี ฯ
จึงรับว่าสาธุขอให้สมพรปากท่าน

4.สาธุ หมายถึง ขอโอกาส อันนี้เป็นสำนวนของพระ อย่างสมมุติว่าจะอาราธนาศีลก็จะขึ้นว่า สาธุ สาธุ มะยัง ภันเต เคยได้ยินบ้างไหม เหมือนกับว่าคนเป็นครูบาอาจารย์จะทำอะไรก็ขอโอกาสพระเถระเสียก่อนเช่น จะเปิดหน้าต่างก็ ขอโอกาสท่านอาจารย์ครับผมจะเปิดหน้าต่าง ทำอะไรต้องบอกผู้ใหญ่เสียหน่อย ไม่ใช้ทำพรวด ๆ ไปขาดความเคารพ การทำขอโอกาสอย่างนี้ท่านเรียกว่าสาธุภาษาบาลี ภาษาไทยว่าขอโอกาส

5.สาธุ หมายถึง แสดงความต้อนรับแสดงความยินดีไชโยโห่ร้องกราบไหว้ ยกตัวอย่าง เวลาสมเด็จสังฆราชหรือใครก็ตามเสด็จไปต่างประเทศ ต่างประเทศเช่นเนปาลเขานิยมเวลามาต้อนรับเขาจะร้องสาธุตลอดทางที่มาต้อนรับ สาธุตัวนี้ก็คือขอยินดีต้อนรับ
..................................
ความหมายของคำว่า สาธุ
ข้อมูลส่วนใหญ่เรียบเรียงจาก
พระธรรมเทศนา พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯ
25/1/54 โพสต์โดย คะน้าหมูกรอบ
8 จาก 12
ดีแล้ว
25/1/54 โพสต์โดย กัปตันถามซ้อ
9 จาก 12
สาธุ แปลว่า เห็นดีแล้ว,เห็นดว้ย
“สังฆทาน” คือ ทานที่ตั้งใจถวายแก่สงฆ์หรือผู้แทนของสงฆ์ ไม่จำเพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง หากถวายโดยเจาะจง เรียกว่า ‘บุคลิกทาน’ ดังนั้น สังฆทานมีอานิสงส์มากกว่าบุคลิกทาน เพราะผู้ถวายมีจิตใจที่กว้างขวาง ไม่เจาะจงว่าจะเป็นภิกษุรูปใด เป็นการแสดงถึงความตั้งใจจะถวายด้วยศรัทธาอันเป็นสาธารณ

อย่างตำ่พระภิกษุ 4 รูป ถ้าตำ่กว่านั้นจะเป็นบุคลิกทาน

พระพุทธเจ้าตรัสว่า
สรุปได้ว่า

- การให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉาน 100 ครั้ง มีอานิสงส์ไม่เท่ากับให้ทานแก่คนที่ไม่มีศีลเลย 1 ครั้ง
- การให้ทานแก่คนที่ไม่มีศีล 100 ครั้ง ก็ยังมีอานิสงส์ไม่เท่ากับให้ทานแก่ท่านที่มีศีลบริบูรณ์ 1 ครั้ง
- การให้ทานแก่ท่านที่มีศีลบริบูรณ์ 100 ครั้ง ก็มีอานิสงส์ไม่เท่ากับท่านที่ปฏิบัติตนเพื่อโสดาปัตติมรรค 1 ครั้ง
- การถวายทานหรือให้ทานแก่ท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรค 100 ครั้ง ก็ยังมีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่พระโสดาปัตติมรรค 1 ครั้ง
- การถวายทานแก่พระโสดาปัตติมรรค 100 ครั้ง ก็ยังมีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่พระโสดาปัตติผล 1 ครั้ง
- ถวายทานแก่พระโสดาปัตติผล 100 ครั้ง ก็ยังมีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่พระสกิทาคามีมรรค 1 ครั้ง
- ถวายทานแก่พระสกิทาคามีมรรค 100 ครั้ง ก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่พระสกิทาคามีผล 1 ครั้ง
- ถวายทานแก่พระสกิทาคามีผล 100 ครั้ง ก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่พระอนาคามีมรรค 1 ครั้ง
- ถวายทานแก่พระอนาคามีมรรค 100 ครั้ง ก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่พระอนาคามีผล 1 ครั้ง
- ถวายทานแก่พระอนาคามีผล 100 ครั้ง ก็ยังมีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่พระอรหัตมรรค 1 ครั้ง
- ถวายทานกับพระอรหันต์ 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระพุทธเจ้า 1 ครั้ง
- ถวายทานกับพระพุทธเจ้า 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทาน 1 ครั้ง
- ถวายสังฆทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายวิหารทาน 1 ครั้ง คือ สร้างวิหาร มีการก่อสร้าง  เช่น สร้างส้วม ศาลาการเปรียญ กุฏิ โบสถ์ วิหาร เป็นต้น
- ถวายวิหารทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายธรรมทาน 1 ครั้ง

ที่มา
http://www.jetovimut.com/index.php/anisong/100-thambun-sai-bathra.html
25/1/54 โพสต์โดย สุชาติ
10 จาก 12
มวลแห่งความดีงาม..ทั้งปวง..จงถูกแบ่งปัน..สู่สรรพสัตว์ !
ให้พึงได้ชีวิตอันงดงาม..!
แล้วยังตน..!
ให้รอดพ้นจากบ่วงมาร ทุกถ้วนทั่วตัวตน...เทอญ.......สาธุ..!
25/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 12
1   สาธุแปล ว่าดีเเล้วประเสร็ตเเล้วครับ
   2    ทำสังฆทาน ต้องมีพระสงฆ์4รูปครับ คำว่าสังฆ แปลว่าคณะสงฆ์ ทั่วสังฆ์มนทล ถ้าเป็นพระ 1-3 รูปเรียนพระภิกษุ -เเต่ถ้า 4ขึ้นไปเรียกภิกษุสงฆ์ครับ
ฉนั้นการทายสังฆทาน คือการถวายเเก่ภิกษุสงฆ์ครับ  ได้อ่านคำถวายมั้ยครับ จะมีีคำว่า ขอพระภิกษุสงฆจงรับ........
   3แล้ววัดทั่วไปในสมัยนี้  ส่วนใหญ่มีพระ รอรับสังฆทานเพียงรูปเดียวเอง ทำไงดีค่ะ
ตอบ พระที่รับเพียงรูปเดียว มันไม่ไช่สังฆ์ทานครับ เป็นการถวายทาน ป ล การทำสังฆ์ทาน จะได้บุญมากกว่านะครับ
25/1/54 โพสต์โดย รักเธอไปทุกวัน
12 จาก 12
ทำความเข้าใจก่อนครับ
....................
สังฆทานคือ การถวายสิ่งของแก่หมู่พระภิกษุสงฆ์ เป็นการถวายกลางๆ ไม่จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใด เมื่อถวายให้แล้วก็ถือว่า พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปมีสิทธิ์ใช้สอยสิ่งของเหล่านั้นตามสะดวก
อาจจะมีเพียงตัวแทนสงฆ์เพียงรูปเดียวมารับประเคน ก็ถือว่าเป็นสังฆทานเหมือนกัน

@(พระท่านอาจส่งตัวแทนมารับเพียงรูปเดียวก็ได้ครับ)
..................
ส่วนการถวายทานที่ให้เฉพาะพระภิกษุสงฆ์รูปนั้นรูปนี้ เรียกว่า "ปาฏิปุคคลิกทาน" มีอานิสงส์น้อยกว่าทานประเภทข้างต้น เพราะเป็นการจำกัดเฉพาะบุคคลว่าต้องเป็นคนนั้นคนนี้ การให้ทานแก่ส่วนรวมย่อมได้อานิสงส์มากกว่า

@ปาฏิปุคคลิกทาน (บาลี: ปฏิปุคฺคลิกทาน) เป็นศัพท์ในพระสูตร เป็นชื่อเรียกการถวายทานแก่พระภิกษุอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะเจาะจงตัวผู้รับถวายสิ่งของ เช่น ถวายเฉพาะเจาะจงตัวพระภิกษุที่ตนเคารพนับถือ หรือที่ตนตั้งใจไว้ก่อนแล้วโดยเจตนาจำเพาะเจาะจง เช่น จะถวายแก่พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดผู้ทรงพรรษากาลที่ตนพบก่อน (โดยละเว้นพระภิกษุผู้นวกะ) เป็นต้น

ปาฏิปุคคลิกทาน เป็นทานถวายแก่พระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามีอานิสงส์ไม่มาก ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ทักขิณาวิภังคสูตร[1] ว่า ดูก่อนอานนท์!... ก็แต่ว่าเราไม่กล่าวโดยปริยายใดๆ เลยถึงการให้เฉพาะจงตัวบุคคล (ปาฏิปุคคลิกทาน) ว่ามีผลมากกว่าทักษิณาที่เป็นไปในสงฆ์ (สังฆทาน)
................
เราไม่ระบุเจาะจงพระรูปใดรูปหนึ่ง ก็ไม่เป็นไรครับ ถึงแม้จะมีพระท่านมารับเพียงรูป
..................................................
คำถวายต่างกันครับ

คําถวายสังฆทานแบบสามัญ (ส่วนมาก็ใช้แบบนี้อยู่แล้วครับ)
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ / อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ พุทธะสาสะนัสสะ จิรัฏฐิติยา เจวะ อัมหากัญจะ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้
แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อความดํารงยั่งยืนนานแห่งพระบวรพุทธศาสนา พร้อมทั้งเพื่อประโยชน์
และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ
...................................................
คำถวายสังฆทานแบบเจาะจง
คำถวายสังฆทานอุทิศ (ถวายเจาะจง)
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสัมพุทธธัสสะ (ว่า ๓ จบ)
อิมานิ มะยัง ภันเต/ มะตะกะภัตตานิ/ สะปะริวารานิ/ ภิกขุสังฆัสสะ/โอโณชะยามะ / สาธุ โน ภันเต/ ภิกขุสังโฆ/ อิมานิ/ มะตะกะภัตตานิ/ สะปะริวารานิ/ ปะฏิคคัณหาตุ/ญาตะกา นัญจะ/ กาละกะตานัง/อัมหากัง/ ทีฆะรัตตัง/ หิตายะ/ สุขายะ

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ/ ข้าพเจ้าทั้งหลาย/ ขอน้อมถวาย/ ซึ่งมะตะกะภัตตา หาร/ พร้อมทั้งของบริวารเหล่านี้/ แด่พระภิกษุสงฆ์/ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ/ซึ่งมะตะกะภัตตา หาร/ พร้อมทั้งของบริวารเหล่านี้/ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย/ เพื่อประโยชน์/ เพื่อความสุข/ แก่ ญาติทั้งหลาย/ มี...เป็นต้น/ ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย/ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย/ ตลอดกาลนาน เทอญ
....................................
26/1/54 โพสต์โดย คะน้าหมูกรอบ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จิตใจงามเพราะมีศีล
เอาบุญมาฝากเพื่อนๆ กูรูอีกแล้วจ้า
..ผมมาขอ อโสสิกกรรม กับพี่น้องกูรูทุกๆท่านครับ........
...ข้อคิดจาก หลวงปู่แสง
.............................................อุปสมบท...................................?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู