หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
รายได้จากการเล่นหุ้น การเพาะสุนัขขาย การสอนพิเศษ ต้องเสียภาษีหรือไม่
ดิฉันเป็นคนโสดค่ะ (แต่หัวใจไม่ว่างนะ) อายุ 24 ปี
ไม่ได้ทำงานประจำ  แต่มีรายได้จาก3แหล่ง คือ
1. กำไรจากหุ้น เฉลี่ยเดือนละ 3000-10000 บาท มากน้อยอยู่กับช่วงหุ้นขึ้นลง
2. รับจ้างสอนพิเศษนักเรียนตามบ้าน  ช่วงนี้ประมาณ 3000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนคน
3. สุนัขที่เลี้ยงไว้ออกลูก ขายได้ประมาณ 35000 มีสุนัข 3ตัว คิดว่าจะเพาะขายเรื่อยๆ
ไม่มีรายจ่ายอะไร ทั้งผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ไม่มี จ่ายกินไปวันๆ ค่าอาหารคน อาหารหมา ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเน็ต
มีกำไรจากการลงทุนทองคำแท่งบ้าง  ซื้อกองทุนรวมเก็บไว้บ้าง เป็นกองทุนหุ้น กอนทุนทอง ไม่ใช่ LTF
ซื้อฉลากกินแบ่งบ้าง หวยใต้ดินบ้าง ถูกบ้าง ไม่ถูกบ้าง555

สรุปเลยนะคะ รายได้แบบนี้ต้องยื่นภาษีมั้ย พอดีว่ายังไม่เคยยื่น
เพิ่งเรียนจบ เล่นหุ้นมาได้ประมาณปี สอนพิเศษประมาณ 5เดือน หมาเพิ่งออกลูกครอกแรก
กำลังคิดว่าจะจดทะเบียนฟาร์มซะด้วย เลี้ยงแบบจริงจังเลย

ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
หุ้น | ข้อมูล | ภาษี | ธุรกิจ | ปัญหาคาใจ 21/1/55 โพสต์โดย พิมพ์ลภัส
คำตอบ
1 จาก 2
ไม่ต้องเสียถ้าเราไม่ได้อยู่ในระบบการทำงานที่ต้องมีการยื่นภาษีรายได้  จ้า
21/1/55 โพสต์โดย Lextoyo
2 จาก 2
อ่านดูครับ กฎหมายว่าไง เงินใด้อะไรต้องเสีย เงินใด้อะไรใด้รับการยกเว้น

ประเภทของเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำมาคำนวณเสียภาษี

ประมวลรัษฎากรบัญญัติประเภทของเงินได้พึงประเมินไว้ใน มาตรา 40 โดยแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้
เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ
เงินได้จากค่าสิทธิ
เงินได้จากการลงทุนในทรัพย์สิน (Capital Gains)
เงินได้จากการให้เช่า
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุน ด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ
เงินได้จากการธุรกิจ หรือเงินได้อื่นๆ นอกจากกล่าวไว้ข้างต้น

]เงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้น

เงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น บัญญัติไว้ในมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร และกฏกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง โดยกฎกระทรวงที่ออกมาในภายหลัง เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นที่สำคัญๆนั้น สามารถยกตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้
ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าพาหนะ ซึ่งลูกจ้างได้จ่ายไปโดยสุจริต ตามความจำเป็นเฉพาะในการที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตน และได้จ่ายทั้งหมดในการนั้น
ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ตามอัตราที่รัฐบาลกำหนดไว้ โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยอัตราค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
เงินค่าเดินทางซึ่งนายจ้างจ่ายให้ลูกจ้าง เฉพาะส่วนที่ลูกจ้างได้จ่ายทั้งหมด โดยจำเป็นเพื่อการเดินทางจากต่างถิ่นในการเข้ารับงานเป็นครั้งแรก หรือในการกลับถิ่นเดิมเมื่อการจ้างได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ข้อยกเว้นนี้ มิให้รวมถึงเงินค่าเดินทางที่ลูกจ้างได้รับในการกลับถิ่นเดิม และในการเข้ารับงานของนายจ้างเดิมภายในสามร้อยหกสิบห้าวัน นับแต่วันที่การจ้างครั้งก่อนได้สิ้นสุดลง
การขายสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร แต่ไม่รวมถึงเรือกำปั่น เรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป หรือแพ
เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา เงินได้ที่ได้รับจากการรับมรดก หรือจากการให้โดยเสน่หา เนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี
เงินส่วนแบ่งของกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งต้องเสียภาษีตามบทบัญญัติในส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงเงินส่วนแบ่งของกำไรจากกองทุนรวม
เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตนโดยไม่มีค่าตอบแทน บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมด้วย
เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ อันเป็นมรดกหรือสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา ที่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยา หรือการปกครองท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เฉพาะเงินได้จากการขายในส่วนที่ไม่เกิน 200,000 บาท ตลอดปีภาษีนั้น
เงินได้ เท่าที่ลูกจ้างจ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 290,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้น
เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ลูกจ้างได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อลูกจ้างออกจากงานเพราะเกษียณอายุทุพพลภาพ หรือตาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
เป็นต้น
21/1/55 โพสต์โดย chyp
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
“มาร์ค” จี้ คลังเก็บภาษีหุ้น “แม้ว-อ้อ” 1.2 หมื่นล้าน ก่อนหมดอายุความสิ้นมีนาฯ
หุ้นตกแบบนี้ ซื้อกองทุนดีไหม
อย่าตกใจครับๆๆ แดงทั้ง.......
เล่นหุ้นโดยไม่ต้องผ่านโบรกเกอร์สามารถทำได้หรือไม่
หุ้นจะเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู