หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การเข้าถึงนิพพาน จำเป็นต้องสำเร็จกรรมฐาน40ไหม
ปัญหาคาใจ 13/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 34
กรรมฐาน ๔๐ นั้น เป็นอารมณ์ชักจูงให้จิตเกิดสมาธิ อันเป็นสมถกรรมฐาน ที่มี ๔๐ นั้น ก็เพราะการฝึกสมถกรรมฐานนั้นจะต้องเลือกองค์กรรมฐานให้ตรงกับจริตนิสัยเพื่อใช้แก้กัน  ไม่ใช่เป็นลำดับขั้น ๔๐ ขั้นหรืออะไร หากแต่เป็น ๔๐ อย่างให้เลือกใช้สำหรับแต่ละคืน และกรรมฐานฝ่ายสมถะนี้ก็มีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าจะเกิดเสียอีกมิได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานแต่ว่าใช้เป็นบาทฐานเพื่อจะต่อในขั้นสูงขึ้นไป ส่วนการจะได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานนั้นมีเพียงหนทางสายเดียวเท่านั้น คือ วิปัสสนากรรมฐาน วิ แปลว่า แจ้ง ปัสสนะ แปลว่าเห็น รวมแล้วก็คือเห็นแจ้งตามความเป็นจริง โดยพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงวิปัสสนาวไว้ด้วยสติปัฏฐาน ๔ หากผู้ใดปรารถนาความเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้น เพื่อพระนิพพานก็จะต้องเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้เอง...
13/2/55 โพสต์โดย ติกฺขปัญโญ
2 จาก 34
ไม่ยึด
ไม่ทุกข์
ละได้
ย่อม..สงบ

การละทั้งปวง คือ หนทางสู่นิพพาน
13/2/55 โพสต์โดย ปลายกิ่ง
3 จาก 34
สาธุ คุณติกข ปัญโญ
13/2/55 โพสต์โดย นกบิน
4 จาก 34
– มรณานุสติกรรมฐาน ระลึกนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเป็นการไม่ ... ทำให้ถึงจุดหมายปลายทางพระนิพพานช้ามาก คือ ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป ... นักปฏิบัติเพื่อฌานโลกีย์ หรือเพื่อมรรคผลนิพพานก็ตาม ควรรู้อาการ .... ทำให้จิตใจเราได้สำเร็จมรรค
การกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก ใช้ทุกอิริยาบถที่ทรงอยู่ ... ถ้าไม่สำเร็จพระสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้“ ... โลภะ ความโลภ การให้ทานนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้เงิน ทานที่สูงสุดคือ ธรรมทาน .... ในพระสูตร ในพระไตรปิฎก ได้กล่าวถึง การละสักกายทิฏฐิ ตัวเีดียว สามารถถึงนิพพานได้เลย ...
---กรรมฐาน 40 ข้อ ของพระพุทธองค์ คงต้องล้าสมัยแล้วครับ ... ท่านทั้งหลายจำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไว้ ว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหน เบื้องต้นของผู้ที่ก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานคือ สติธรรม ปัญญาธรรม วิริยธรรม .... คนที่มือเก่า มือเซียนแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ หรอก...เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุอรหันต์ พุทธองค์มีแบบการปฏิบัติถึง ๔ แบบ คือ (อรหันต์ 4 สาย) ๑. ... เมื่อทนต่อการขอร้องไม่ไหวก็ต้องเขียนไว้ตามแต่จะจำได้ ฉะนั้นหนังสือนี้อาจมีข้อบกพร่องอยู่มาก ... ท่านเป็นปฐมาจารย์ ผู้สั่งสอนเป็นองค์แรก สอนกรรมฐานทุกตอนจนถึงระดับนิพพาน .. มีศีล 5 ข้อ คุมกาย คุมวาจา และคุมใจอยู่ทุกขณะตื่น และต้องเป็นศีลที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสปนเปื้อน ... – ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่า โลกมนุษย์คือโลกที่ต้องมีมนุษย์อยู่ ... แน่นอน การเลี้ยงลูกย่อมเป็นภาระ และเป็นบ่วงผูกคอ ไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึงลูกเลว ๆ ที่นำปัญหามาให้พ่อแม่ต้องเสียใจ ... ล้วนต้องตั้งความปรารถนาพระนิพพานทั้งสิ้น แต่ก่อนที่จะตัดสินใจเด็ดขาดว่า .... สมบัติพัสถานให้ผู้อื่นหมดและออกบวชทั้งสองคนจนในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่ ...
– ขณะที่ตัวเรามีสิ่งเร้าเราต้องเฝ้าติดตามอารมณ์เหล่านั้นด้วยความตั้งใจ ... เช่น แนวคิดที่สร้างขึ้นจากสมถกรรมฐาน 40 อย่าง หรือความรู้สึกตัวในรูป และนามจากวิปัสสนา ... และปัจจัยต่างๆเพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องหาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องวิธีการกรรมฐาน .... แต่ถ้าเป็นพระอริยเจ้าได้สมาบัติ ก็เข้าพระนิพพานได้ง่าย ...
13/2/55 โพสต์โดย BEEcup
5 จาก 34
ขอบคุณ สำหรับข้อมูลครับ
13/2/55 โพสต์โดย ช่างเอิร์ธ D-COM
6 จาก 34
สาธุ อนุโมทนามิ
13/2/55 โพสต์โดย ริมเล
7 จาก 34
สาธุ ค่ะ
13/2/55 โพสต์โดย lookmaaw
8 จาก 34
จะนำไปเป็นแนวทางคับ ^^
13/2/55 โพสต์โดย น้องเมือง
9 จาก 34
ออกบวชดีฟ่าเรา บรรลุ แน่แท้
13/2/55 โพสต์โดย AdvanE
10 จาก 34
ขอบคุณสำหรับคำถามและคำตอบที่ให้รู้เพิ่มขึ้น  จ้า
13/2/55 โพสต์โดย Lextoyo
11 จาก 34
อันคนทั่วไปนั้น กระทำได้ยาก หากไม่ละซึ่งแล้วกิเลส
13/2/55 โพสต์โดย HONEY NOIE
12 จาก 34
ผู้ที่ไม่เคยลิ้มรสของน้ำบริสุทธิใหนเลยจะบรรยายถึงความบริสุทธิได้เล่า
แต่มีบางคนเคยเห็นค่าน้ำสะอาดกลับพรรณนาถึงความบริสุทธ
13/2/55 โพสต์โดย Empty glass
13 จาก 34
หมายถึงว่าต้องทำครบทุกกองใช่ไหม..ตอบว่าไม่จำเป็น  แต่ถ้าเป็นพุทธภูมิคือผู้ต้องการเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

ต้องทำครบเพราะจะเป็นครูสอนเขาต้องเรียนรู้ให้หมดทุกอย่าง   ...ถ้าเราอยากบรรลุ  เราก็เลือกเอาก่อนสักกอง

ว่าเราถูกใจอันไหนก็ทำอันนั้นให้ตรงจริตเรา    มีสายให้เลือกดังนี้

สุขวิปัสสโก พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียบ ๆ ไม่ต้องการฤทธิ์เดช ทำแบบสบาย ๆ จิตใจไม่ชอบจุกจิก
           
เป็นการทำจิตให้เป็นสมาธิเข้าถึงฌานสมาบัติ แล้วก็ตัดกิเลส ไม่สามารถจะเห็นผี เห็นนรก เห็นเทวดา เห็นสวรรค์ได้ คือไม่มีทิพจักขุญาณ

เตวิชโช นั้น พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้สำหรับคนที่อยากรู้อยากเห็น ถ้ามีสิ่งปิดบังลี้ลับอยู่ ทนไม่ไหว ต้องหาให้พบ ค้นให้เห็น

คือว่ามีทิพจักขุญาณด้วย สามารถระลึกชาติด้วย
           
ฉฬภิญโญ  (อภิญญาหก) แสดงฤทธิ์ได้ มีหูเป็นทิพย์ มีตาเป็นทิพย์  สำหรับคนที่ต้องการมีฤทธิ์เดชพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้
           
สำหรับ ปฏิสัมภิทาญาณ หรือปฏิสัมภิทัปปัตโต ท่านมีทั้งฤทธิ์ด้วย มีทั้งความเป็นทิพย์ของจิตด้วยมีความฉลาดด้วย

สอนไว้เพื่อคนที่ต้องการรอบรู้ทุกอย่าง  มีความสามารถคลุมวิชชาสามและอภิญญาหก มีความฉลาดกว่า  รู้พระไตรปิฎกแตกฉาน

รู้ภาษาคนสัตว์  

แล้วแต่จริตเราเลยว่าชอบสงัดๆหน่อยหรือชอบโลดโพน  ^__^
13/2/55 โพสต์โดย LoGaRiThmLogiS1
14 จาก 34
ละได้ ไม่ทุกข์ ก็เข้าถึงนิพพานแล้วค่ะ
13/2/55 โพสต์โดย tooktik CM
15 จาก 34
ไม่จำเป็นครับ เพียงแค่ ละกิเลส 3 อย่าง คือ อโลภะ อโมหะ และ อโทสะ เท่านั้น
13/2/55 โพสต์โดย TopBOY
16 จาก 34
ให้เน้นมรรคมีองค์ 8 ครับ ตัวอย่างพระพุทธเจ้าเน้นทางสายกลางจึงทำให้บรรลุมรรคผลนิพานได้ครับ
13/2/55 โพสต์โดย โอเด็ง
17 จาก 34
กรรมฐาน 40 ได้แก่  กสิน 10, อสุภ 10,  อนุสสติ 10, อาหาเรปฏิกูลสัญญา 1, จตุธาตุววัฏฐาน 1, พรหมวิหาร 4, อรูปฌาณ 4
เปรียบได้กับรถยนต์ ไม่ว่าจะยี่ห้ออะไร รุ่นใด สีไหน ล้วนวิ่งได้ทั้งนั้น ล้วนพาเราไปส่งได้ทั้งนั้น .. แต่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนเป็น สมถกรรมฐาน ไม่สามารถพาเราไปส่งถึงนิพพานได้ครับ วิปัสสนากรรมฐานต่างหากที่จะพาเราไปส่งจนถึงนิพพานครับ

อุปมาเหมือนตัวเราอยู่กรุงเทพฯ จะไปเที่ยวเกาะช้าง ปกติก็จะนั่งรถยนต์ไปจังหวัดตราดก่อนแล้วต่อเรือ รถยนต์เปรียบเสมือนสมถกรรมฐาน เรือเปรียบเสมือนวิปัสนากรรมฐาน .. รถไม่สามารถพาเราข้ามน้ำข้ามทะเลไปเกาะได้ฉันใด สมถะกรรมฐานก็ไม่สามารถพาเราไปส่งถึงนิพพานได้ฉันนั้น

ทำไมล่ะ? ก็สมถกรรมฐานเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกสมาธิซึ่งก็คือกำลังของจิต เปรียบได้กับกำลังแขน มีแต่กำลัง ไม่อาจสู้รบกับข้าศึกที่มีทั้งกำลังและอาวุธครบมือให้ชนะได้ .. แต่วิปัสนากรรมฐานเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อเจริญปัญญาซึ่งก็คือความรู้ความเข้าใจความแยบคายความฉลาดหลักแหลมของจิต เปรียบได้กับหอกปลายแหลม .. เราจะชนะศัตรูได้ หอกเราต้องใหญ่และต้องแหลมคม และแน่นอน เราต้องมีกำลังแขนที่จะถือและใช้หอกดังกล่าวด้วย
13/2/55 โพสต์โดย mardi
18 จาก 34
13/2/55 โพสต์โดย DENคอม
19 จาก 34
ผมเชื่อว่าไม่หรอกครับ
เพราะคำว่านิพพาน รวมถึงการไม่ยึดติดด้วย
คือการปล่อยวางละทุกอย่างและยิ่งใหญ่หกว่านั้น
ถ้าเรายึดติดว่า"จำเป็นต้องสำเร็จกรรมฐาน40"
นั่นมันก็ยังเป็นการยึดติดที่รูปแบบอยู่ดี คืยึดติดที่ชื่อ ที่การเรียก ที่การกระทำ
ผมว่านะ พิพพาน มีหลายทางที่ไปได้ แต่ทางที่เราเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นกัน
เป็นเพียง "ชื่อหรือการเรียกที่เราสมุตติและตกลงให้เข้าใจร่วมกันระหว่างภาษาเรา"
ดังนั้นมันก็ยังถือว่าเป็นการยึดมั่นถือมั่นอยู่นะ ว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะได้มา
โดยส่วนตัวแล้ว นิพพานคือความว่างปล่าว ไม่มีสุขไม่ทุกข์ ไม่ได้อยู่ภายใต้ผลของบุญและบาป
เหมือนเล่นเกมแล้ว ออกจากเกม ไม่ได้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของอะไรทั้งสิ้น คือหลุดออกมาเลย
ไม่ยุ่งกับอะไรทั้งนั้น และทุกๆอย่างก็ไม่มีอะไรจะมายุ่งได้ด้วย
ผมเชื่ออย่างนั้นครับ
13/2/55 โพสต์โดย Doctor_kim
20 จาก 34
ไม่จำเป็นครับ   ฝึกวิปัสสนาและสติปัฏฐานสี่อย่างเดียวก็เป็นพระอรหันต์ได้
ส่วนกรรมฐานทั้งสี่สิบกองนี้ใช้เป็นฐานให้จิตเกิดความสงบและตัดจากกิเลสได้ชั่วคราว(คืออารมณ์ของฌาน จะไม่มีกิเลส)  ส่วนผู้ที่ฝึกวิปัสสนาและสติปัฏฐานสี่อย่างเดียวโดยไม่ ใช้กำลังสมาธิให้สูงจนถึงอัปปนาสมาธิ(ฌาน)จนบรรลุอรหันต์ จะไม่รู้ไม่เห็นทั้ง นรก สวรรค์  หรพม นิพพาน หรือสิ่งอื่นๆ เรียกว่า สุกขวิปัสสโก (เพราะไม่ถึงฌานสมาบัติ เมื่อไม่ถึงฌานสมาบัติ ก็ไม่อาจเข้านิโรธสมาบัติได้  จึงไม่เห็นนิพพาน)  ถึงจะเป็นสุกขวิปัสสโก แต่ก็เป็นพระอรหันต์ผู้ปราศแล้วจากกิเลส  บางคนจึงไม่เชื่อว่าท่านคือพระอรหันต์และพากันปรามาศ ผลแห่งการปรามาศพระอรหันต์คือ จะต้องวนเวียนชดใช้กรรมยาวนานนักกว่าจะได้มาเกิดยังสุขติภูมิ   ดังนั้นไม่ว่าพระสงฆ์หมู่ใด เราไม่รู้ว่าท่านจะบรรลุธรรมขั้นใด  เราก็ควรระลึกและเคารพในพระรัตนไตร ทุกๆท่าน  ทุกวันนี้คนขาดความเคารพในพระรัตนไตรยิ่งนัก(เป็นกลียุคตามความเชื่อแบบพราหม์)
13/2/55 โพสต์โดย โบยากุจัง
21 จาก 34
ต้องผ่านกรรมฐานมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วครับ
ถ้าไม่ได้ผ่านกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมา
ก็ไม่เกิดสมาธิ เมื่อไ้ม่ได้สมาธิ ปัญญาก็ไม่มี
เมื่อไม่มีัปัญญา แล้วจะรู้แจ้งเห็นจริงได้อย่างไร
13/2/55 โพสต์โดย ฝทปท. ดอนเมือง
22 จาก 34
ใจตั้งมั่นในกรรมฐานเพียงหนึ่งเดียว
ใจย่อมเป็นใหญ่ในอารมณ์
เมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้ว ย่อมสำเร็จผล
ตามกำลังของจิตที่ฝึกดีแล้ว
13/2/55 โพสต์โดย จินดามัย
23 จาก 34
ไม่ต้องกสิณ หรือกรรมฐานเป็นเพียงทางผ่าน หรืออุบายเท่านั้น
13/2/55 โพสต์โดย พระคงดำ ประคำเหล็ก
24 จาก 34
ทำไม.... ต้องหวังว่าจะนิพพาน

สำหรับผมคิดว่า ไม่จำเป็นต้องรู้ว่านิพพานคืออะไร ทำอย่างไรถึงจะนิพพาน

เอาแค่ว่า ทำดี ละความชั่ว ทำใจให้สงบ แค่นั้นเป็นพอ จะนิพพานหรือไปสวรรค์นั้น ล้วนเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็สุดแล้วแต่นิครับ

ส่วนถ้าไม่เข้าใจว่าทำความดี ละความชั่ว ทำใจให้สงบเป็นไง ก็ค่อยไปศึกษาธรรมะเอาครับ
13/2/55 โพสต์โดย พ่อมดเพจร
25 จาก 34
บางที การเข้าถึงพระนิพพาน ไม่ต้องปฎิบัติกรรม 40 หรอกครับ บางที่หากเราถือศีล 5 อย่างเคร่งครัด
ไม่ผิดพลาด ก็น่าจะเข้าสู่กระแสนิพพานได้
13/2/55 โพสต์โดย my name is kung
26 จาก 34
ไม่จำเป็นครับ
การสำเร็จกรรมฐาน 40 โดยไม่ได้ละกิเลสได้ทั้งหมด ตายไปจะไปเกิดเป็นพรหมชั้นสูง ซึ่งยังต้องเวียนว่ายตายเกิด

แต่หากบรรลุอรหันต์แล้ว จะสามารถเข้าถึง กรรมฐาน40ได้เอง โดยไม่ต้องไปฝึกครับ

การฝึกกรรมฐาน ช่วยให้จิตบริสุทธิ์ขึ้น เข้าถึงพระธรรมง่ายขึ้น แต่ใช้เป็นเครื่องมือเท่านั้น แต่ถ้าจิตยึดติดกับความบริสุทธิ์ แทนที่จะเดินไปหาเป้าหมาย ก็จะไม่บรรลุอยุ่ดีครับ
13/2/55 โพสต์โดย Okaishi
27 จาก 34
จำเป็นครับ
13/2/55 โพสต์โดย MinutesLove
28 จาก 34
รีบปฎิบัติธรรมด่วน   แล้วนำธรรมนั้นมาให้ท่าน
เพราัะธรรมนั้นยิ่งใหญ่กว่าหายากกว่า  สมบัติใดๆ
14/2/55 โพสต์โดย ขนมขนุนขนัง
29 จาก 34
ทำตามหลักโอวาทปาฏิโมกเห็นผลได้ครับ
14/2/55 โพสต์โดย polpolรักจริง
30 จาก 34
มาหาความรู้ครับ
14/2/55 โพสต์โดย Gemini Athena
31 จาก 34
สาธุ อนุโมทนาบุญ ส่งผลถึงนิพพาน โดยเร็ววัน
14/2/55 โพสต์โดย Sex Appeal
32 จาก 34
ก่อนที่จะตอบคำถามนี่ ขอเวลาไปหาข้อมูลก่อนว่า กรรมฐาน 40 คือ อะไร
14/2/55 โพสต์โดย maokung
33 จาก 34
ไม่ต้องบรรลุถึงอะไรหรอก เพียงรู้ตื่นก็พอครับ
14/2/55 โพสต์โดย Joe_click_i
34 จาก 34
เหตุผลของการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมของคนอื่น  เราไม่รู้หรอกครับ..
รู้แต่ว่า  การฟังและการปฏิบัติธรรมของเรา  ทำเพราะอยากทำ
แต่อาจจะไม่เข้าใจและไม่เข้าถึงอย่างคนอื่น  น่าจะด้วยปัญญาที่แตกต่างกันก็เป็นได้
( ให้ประชาชนศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมดีกว่าหัดมาเห็นแก่เห็นและอำนาจฐานะเงินตำแหน่งชื่อเสียง)
28/8/55 โพสต์โดย แค่คนเดินดินธรรมดา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
มหากุศล ๘ ประการ - บุญที่นำไปเกิดในสวรรค์
นิพพาน...รู้ได้ทางใจ(วิปัสสนา)จะต้องตายเสียก่อนหรือไม่ก่อนที่จะรู้
เตโชกสิณ
ธรรมกายแปลว่าอะไร
อยากพลังจิต
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู