หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
จงยกตัวอย่างข้อมูลปฐมภูมิมา 5 ตัวอย่าง
จงยกตัวอย่างข้อมูลปฐมภูมิมา 5 ตัวอย่าง
คอมพิวเตอร์ | ข้อมูล | การศึกษา | การบ้าน | วิทยาศาสตร์ 16/10/55 โพสต์โดย bisky
คำตอบ
1 จาก 4
ข้อมูลที่ได้จากเครื่องคิดเลข  ข้อมูลที่จากการชั่งตรวง  ข้อมูลเวลาการเดินรถสาย92ตรงอนุสาวรีชัย ข้อมูลเวลาที่ฝนตก  ข้อมูลที่ได้จากเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  

"... ข้อมูลปฐมภูมิ หมายถึงข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง ซึ่งอาจจะได้จากการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจ การจดบันทึก ตลอดจนการจัดหามาด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติต่างๆ ที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลได้ เช่นเครื่องอ่านรหัสแท่ง เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก ข้อมูลปฐมภูมิจึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ได้มาจากจุดกำเนิดของข้อมูลนั้นๆ

ข้อมูลทุติยภูมิ หมายถึงข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้ให้แล้ว บางครั้งอาจจะมีการประมวลผลเพื่อเป็นสารสนเทศ ผู้ใช้ข้อมูลไม่จำเป็นต้องไปสำรวจเอง ตัวอย่างจากข้อมูลสถิติต่างๆ ที่หน่วยงานรัฐบาลทำไว้แล้ว เช่น สถิติจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด สถิติการส่งสินค้าออก สถิติการนำสินค้าเข้า ข้อมูลเหล่านี้มีการตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อให้ใช้งานได้ หรือนำเอาไปประมวลผลต่อ
16/10/55 โพสต์โดย Dagunov
2 จาก 4
ตัวอย่างนะ ^^"

งานวิจัยเรื่อง”การศึกษาสภาพการดำเนินงานจากงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลาง”

จากงานวิจัยเรื่องนี้ถ้าผู้วิจัยเข้าไปสัมภาษณ์หรือเก็บข้อมูลงบการเงินจากบรรดาธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางโดยตรง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นี้จัดได้ว่าเป็น  ข้อมูลปฐมภูมิ
แต่ถ้าผู้วิจัยไปที่กองทะเบียนธุรกิจ กรมะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อไปขอคัดลอกงบการเงินธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้จัดส่งมาเก็บไว้ที่นี่ ข้อมูลเหล่านี้จัดได้ว่าเป็น ข้อมูลทุติยภูมิ

การวิจับสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิไปพร้อมกันได้ แต่โดยปกติแล้วมักนิยมใช้การเก็บข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิมากกว่า ยกเว้นถ้างานวิจัยบางเรื่องที่มีข้อจำกัดในด้านระยะเวลา และงบประมาณ อาจเลือกใช้การเก็บข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิร่วมด้วยก็ได้
19/12/55 โพสต์โดย Kirill
3 จาก 4
ครับ.
10/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 4
ปฐมภูมิ 5 ข้อ
12/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลักฐานปฐมภูมิ คือ
หลักฐานปฐมภูมิ คือ
คำสอนสมเด็จองค์ปฐม
....คำสอนสมเด็จองค์ปฐม....
บทความ : ปลวกไม่จำเป็นต้องสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู