หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
“การปกครองแบบประชาธิปไตย” จะเรียกอย่างไร มีความหมายต่างกันอย่างไร?
คำตอบ   คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคำว่า “ระบอบ” หรือ “ระบบ” หรือแนวทาง  “การปกครองแบบประชาธิปไตย”

คำว่า  “ระบอบ” ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า  “REGIME” แปลว่า มรรควิธีการปกครอง (METHOD OF GOVERNMENT) ฉะนั้น ที่เราเรียกว่าระบอบประชาธิปไตย
(DEMOCRATIC REGIME) จึงหมายความถึงการปกครองหรือรัฐบาลที่ใช้ “มรรควิธีประชาธิปไตย” เช่นเดียวกับที่เราเรียกว่า ระบอบเผด็จการ หรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ด้วยเหตุนี้ คำว่า “ระบอบอะไร” จึงหมายถึง อำนาจเป็นของใคร ระบอบจะเป็นตัวบอกความเป็นเจ้าของอำนาจ และระบอบเป็นศัพท์ที่ใช้ในทางการเมืองโดยจำเพาะ เช่นเดียวกับ ระบบประชาธิปไตย สังคมประชาธิปไตย และลัทธิประชาธิปไตย ส่วนประชาธิปไตยที่ใช้ในชีวิติประจำวัน มีแต่ วิธีการประชาธิปไตย (DEMOCRATIC  MEANS) เท่านั้น
วิธีการประชาธิปไตย (DEMOCRATIC  MEANS) หมายถึง วิธีการอย่างหนึ่งของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ ทั้งในชีวิตประจำวัน และในทางการเมือง ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น
- ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่
- ฟังความคิดเห็นของกันและกัน
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
- อดทนต่อความเห็นที่ขัดแย้งกับตน
- พิจารณาตามเหตุผล ไม่พิจารณาตามใจตัว
- ถือหลักการและหลักวิชาเป็นใหญ่ ไม่ถือบุคคลเป็นใหญ่
- นิยมการประนีประนอม และชอบการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี
- ยึดความเป็นธรรมตามหลักนิติธรรม เป็นกฎหมายสูงสุด
- มีเสรีภาพ และความเสมอภาค
- ใช้อำนาจอย่างถูกต้อง แต่เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น
- ยอมรับเสียงข้างมาก คำนึงถึงฝ่ายข้างน้อย
- แสดงความรับผิดชอบ เมื่อกระทำผิด
- มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นพื้นฐาน
การศึกษา | ข้อมูล | ปัญหาคาใจ 27/4/55 โพสต์โดย เจมส์ ไพบูลย์
คำตอบ
1 จาก 1
รู้แต่ประชาธิปไตยคือการใช้เสียงข้างมากเลือกเข้ามาโคยมี กกต.เป็นกรรมการ แล้วผู้แทนที่เข้ามากลายเป็นนักการเมือง ใช้อำนาจของปชช.เพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้อง
27/4/55 โพสต์โดย witt_sarin
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
รบกวนช่วยมาดูให้ที
ทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่า ประชาธิปไตยมันแค่ข้ออ้าง?
คุณคิดว่าประเทศไทย ปกครองระบอบอะไร แล้วระบอบไหนที่เหมาะกับประเทศไทย
ช่วยคุณแบงค์บ้า
ทำไมการปกครองระบอบเผด็จการสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ในอดีตที่ดี กลายเป็นการปกครองที่ไม่เป็นธรรมไปได้ในยุคปัจจุบัน?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู