หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สัตว์ป่าสงวนของไทยมีกี่ชนิด
ชีววิทยา | วิทยาศาสตร์ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 6
9 ชนิด เป็นสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด ได้แก่ แรด กระซู่ กูปรี ควายป่า ละองหรือละมั่ง สมัน เนื้อทราย เลียงผา และกวางผา
14/4/51 โพสต์โดย cookie
2 จาก 6
15 ชนิด เช่น เลียงผา พะยูน กระซู่ กูปรีหรือโคไพร นกแต้วแร้วท้องดำ  ละองหรือละมั่ง นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทร แมวลายหินอ่อน เป็นต้น
6/3/53 โพสต์โดย มาลีและสมกิจ
3 จาก 6
สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายาก กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 จำนวน 9 ชนิด เป็นสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด ได้แก่ แรด กระซู่ กูปรี ควายป่า ละองหรือละมั่ง สมัน เนื้อทราย เลียงผา และกวางผา
สัตว์ป่าสงวนเป็นสัตว์หายาก ,ใกล้จะสูญพันธุ์ หรืออาจจะสูญพันธุ์ไปแล้ว จึงจำเป็นต้องมีบทบัญญัติเข้มงวดกวดขัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่สัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตอยู่หรือซากสัตว์ป่า ซึ่งอาจจะตกไปอยู่ยังต่างประเทศด้วยการซื้อขาย ต่อมาเมื่อสถานการณ์ของสัตว์ป่าในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป สัตว์ป่าหลายชนิดมีแนวโน้มถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากยิ่งขึ้น ประกอบกับเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศในการ ควบคุมดูแลการค้าหรือการลักลอบค้าสัตว์ป่าในรูปแบบต่าง ๆ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าหรือ CITES ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองอนุสัญญาในปี พ.ศ. 2518 และได้ให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2526 นับเป็นสมาชิกลำดับที่ 80 จึงได้มีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับเดิมและตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
สัตว์ป่าสงวนตามในพระราชบัญญัติฉบับใหม่ หมายถึง สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฉบับนี้และตามที่กำหนดโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงชนิดสัตว์ป่าสงวนได้โดยสะดวกโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแก้ไขหรือเพิ่มเติมเท่านั้น ไม่ต้องถึงกับต้องแก้ไขพระราชบัญญัติอย่างของเดิม ทั้งนี้ได้มีการเพิ่มเติมชนิดสัตว์ป่าที่มีสภาพล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง 7 ชนิด และตัดสัตว์ป่าที่ไม่อยู่ในสถานะใกล้จะสูญพันธุ์ เนื่องจากการที่สามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ได้มาก 1 ชนิด คือ เนื้อทราย รวมกับสัตว์ป่าสงวนเดิม 8 ชนิด รวมเป็น 15 ชนิด[1] ได้แก่
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร Pseudochelidon sirintarae
แรด Rhinoceros sondaicus
กระซู่ Dicerorhinus sumatrensis
กูปรีหรือโคไพร Bos sauveli
ควายป่า Bubalus bubalis
ละอง หรือละมั่ง Cervus eldi
สมัน หรือเนื้อสมัน Cervus schomburki
เลียงผา หรือเยือง หรือกูรำ หรือโครำ Capricornis sumatraensis
กวางผา Naemorhedus griseus
นกแต้วแล้วท้องดำ Pitta gurneyi
นกกระเรียนไทย Grus antigone
แมวลายหินอ่อน Pardofelis marmorata
สมเสร็จ Tapirus indicus
เก้งหม้อ Muntiacus feai
พะยูน หรือหมูน้ำ Dugong dugon
20/4/54 โพสต์โดย แมรี
4 จาก 6
ทาสาทวสสว
8/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 6
หนึ่งในนั้นมี สมันด้วยครับ ดูเรื่องราวของสมันตัวสุดท้ายครับ ที่
http://www.khaoyaizone.com/article_index.php?sub=article_show&art=8
16/6/54 โพสต์โดย khaoyaizone.com
6 จาก 6
15
17/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
โนอา นำสัตว์ขึ้นไปบนเรือกี่ชนิด ก่อนน้ำจะท่วม
ในโลกมีสัตว์กี่ชนิด?
"ชะนี"เลี้ยงได้ด้วยหรือ???
ถ้าสัตว์ป่าในเมืองไทยสูญพันธุ์ไปหมด จะกระทบกระเทือนต่อชีวิตพวกเราไหม ?
วิธีที่ทำให้สัตว์ไมjให้แต่ระพันธุ์หายไปในความคิดของคุณคือ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู