หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
จุลศักราช คือ อะไร แล้วนับกันอย่างไรคะ
ปัญหาคาใจ | แชท 29/9/54 โพสต์โดย Chatpoy
คำตอบ
1 จาก 2
จุลศักราช (จ.ศ.) เป็นศักราชที่เริ่มเมื่อ พ.ศ. 1181 (ค.ศ. 638) นับรอบปีตั้งแต่ 16 เมษายน ถึง 15 เมษายน (ผู้กำหนดให้ใช้จุลศักราช คือ พระยากาฬวรรณดิศ
เมื่อคราวประชุมกษัตริย์ในล้านนา) ที่ได้ทำการประชุมเหล่ากษัตริย์ทำการลบศักราชปีมหาศักราช แล้วตั้งจุลศักราชขึ้นมาแทน เดิมเข้าใจกันว่าเป็นศักราชของพม่า
ปรากฏอยู่ตามตำราโหราศาสตร์ แต่ทว่าปีที่ตั้งจุลศักราชนั้น เป็นเวลาก่อนปีที่พระเจ้าอโนรธามังช่อ จะประสูติ เมื่อไทยอโยธยารับศักราชนี้ไปใช้
เลยเกิดความเชื่อกันว่าเป็นศักราชของชาวพม่า จุลศักราชถูกนำมาใช้แพร่หลายทั้งในอาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัยสมัยหลัง และอาณาจักรอยุธยา
ในสมัยของพระเจ้าปราสาททอง ทรงตัดปีจุลศักราช และใช้ปีศักราชจุฬามณีแทน เป็นผลทำให้ปีนักษัตรคลาดเคลื่อนไปสามปี ต่อมา จึงได้เปลี่ยนกลับไปใช้
ปีจุลศักราชตามเดิม และตกทอดมาถึงปัจจุบัน การคำนวณปี พ.ศ. จาก จ.ศ. ปฏิทินไทยให้ใช้ปี จ.ศ. บวก 1181 ก็จะได้ปี พ.ศ.
29/9/54 โพสต์โดย abbaba
2 จาก 2
1.  มหาศักราช  (ม.ศ.)  สันนิษฐานว่าผู้ที่ตั้งมหาศักราชคือ พระเจ้านิษกะ  กษัตริย์จากเอชียกลางที่ยึดครองอินเดียภาคเหนือได้ทั้งหมด  เมื่อ พ.ศ. 622  และถือว่าเป็นวันเริ่มต้นมหาศักราช  ศักราชนี้ไดแพร่หลายใช้ในไทย  พม่า  เขมร  และอินโดนีเซีย (มหาศักราช + 621  เท่ากับพุทธศักราช)

           2.  จุลศักราช  (จ.ศ.)  เป็นศักราชที่อดีตพระภิกษุ  “บุปผะอรหันต์”  ภายหลังได้เป็นพระเจ้าอนิรุทธ   มหาราช  กษัตริย์พุกาม  ได้ยกเลิกมหาศักราชและตั้งจุลศักราชขึ้นเมื่อ พ.ศ.  1182 (จุลศักราช+1181  เท่ากับ      พุทธศักราช)

           3.  รัตนโกสินทร์ศก  (ร.ศ.)   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงให้ใช้                    รัตนโกสินทร์ศก  ถือเป็นศักราชไทยอย่างแท้จริง  โดยกำหนดให้  พ.ศ. 2325  เป็นรัตนโกสินทร์ศกที่ 1 (รัตนโกสินทร์ศก + 2324   = พ.ศ.)  และโปรดเกล้า ฯ  ให้ใช้ปฏิทินสุริยคติแบบเกรกกอเรียน ตามสากลด้วย  แต่วันปีใหม่ไทยยังคงใช้ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5  อยู่  รัตนโกสินทร์ศกใช้มาจนถึงรัชกาลที่ 6  จึงเปลี่ยนเป็นพุทธศักราชแทน

           4.  พุทธศักราช  (พ.ศ.)  เป็นศักราชทางพระพุทธศาสนา  เกิดขึ้นในประเทศอินเดียนิยมใช้กันแพร่หลายในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา  เช่น  ไทย  พม่า  ลาว  เขมร  ลังกา  เริ่มต้นนับปีพุทธสักราชที่ 1 หลัง       พระพุทธเจ้าปรินิพพาน  ตามข้อมูลที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเมื่อ 483 ปี ก่อนคริสต์ศักราช  แต่พุทธศาสนิกชนที่ใช้ในลังกาและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เชื่อว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพาน  เมื่อ 543 ปีก่อนคริสต์ศักราช  ซึ่งคลาดเคลื่อนไป 1 รอบพฤหัสบดีจักร  หรือ  60  ปี

           ในระยะแรกการใช้ปีพุทธศักราชของไทยยังสอดคล้องกับประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท  นิกายลังกาวงศ์  แต่ต่อมาพุทธศักราชของไทยกลับช้ากว่าประเทศอื่นๆ 1 ปี เช่น ไทย  พุทธศักราช 2549  แต่ลังกา  พม่า  เขมร  นับเป็นพุทธศักราช  2550  แล้ว  นั้นอาจมาจากวิธีนับคือ ไทยนับปีเต็ม  เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว  1  ปี  เป็น  พ.ศ. 1  แต่ลังกา  พม่า  เขมร  ลาว  นับปีย่าง  คือ  เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน  เป็น  พ.ศ. 1

           การใช้พระพุทธศักราชในการบันทึกเรื่องราวในอดีตตามเอกสารไทยมีมานานแล้ว  ตั้งแต่สมัยสุโขทัยแต่นิยมใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเท่านั้น  ในสมัยอยุธยา  (รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) ก็มีการใช้พุทธศักราชในการบันทึกพงศาวดาร  ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 6  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2455  ได้ประกาศให้ใช้พุทธศักราชเป็นศักราชประจำชาติแทนรัตนโกสินทร์ศก

           5.  คริสต์ศักราช  (ค.ศ.)  เป็นศักราชสากลที่มีวิวัฒนาการยาวนาน  และแพร่หลายตั้งแต่จักรพรรดิคอนสแตนตินของโรมันรับนับถือศาสนาคริสต์  ในสมัยจูเลียส  ซีซาร์ ได้ปฏิรูประบบปฏิทินทั้งหมด  เรียกว่า ปฏิทินจุเลียน  โดยใช้สุริยคติเป็นเกณฑ์  ต่อมาในราวคริสต์ศตวรรษที่ 16ราชสำนักวาติกันได้พบว่า  ปฏิทินจุเลียนมีความคลาดเคลื่อน  สันตะปาปาเกรกกอรี่ที่ 13  จึงประกาศให้ใช้ปฏิทินใหม่ใน  ค.ศ. 1582  ปฏิทินใหม่นี้เรียกว่า ปฏิทินเกรกกอเรียน

           การตั้งคริสต์ศักราช  เริ่มต้นเมื่อ ค.ศ. 525  สันตะปาปาเซนต์พอลที่ 1 ได้มอบหมายให้ไดโอนิซิอุส เอซิกุอุส (Dionysius Exiguus)  คำนวณวันประสุติของพระเยซู  ได้เป็นวันที่ 25 ธันวาคม  ศักราชโรมัน 753  แต่ธรรมเนียมเดิมถือว่า  ปีใหม่เริ่มต้นเดือนมกราคม  จึงถือว่า  วันที่ 1 มกราคม  ศักราชโรมัน 745  เป็นวันเริ่มต้นปีที่ 1 แห่งคริสต์ศักราช  (คริสต์ศักราช + 543  =  พุทธศักราช)

เกณฑ์การเทียบศักราช

ม.ศ.  +    621  = พ.ศ.

จ.ศ.  +  1181  = พ.ศ.

ร.ศ.  +  2324  = พ.ศ.

ค.ศ.  +   543  =  พ.ศ.
ง่ายขึ้นมั๊ยค่ะ
มีเครดิตด้วยค่ะ
http://www.maceducation.com/e-knowledge/2343103100/07.htm
29/9/54 โพสต์โดย luna XD
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
นางนพมาศ เตรียมตัวอย่างไร
เดชานุชิต คำนี้แปลเป็นไทยอย่างไรให้สละสลวยครับ
...วันเกิด ถ้าใช้กับพระมหากษัตริ์ ว่าอย่างไร
ผู้ที่ทำร้ายกัลยานมิตรด้วยกาย วาจา และใจ จะมีโทษอย่างไร
ผมควรจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์นี้นะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู