หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
รัฐศาสตร์คืออะไร
การเมือง | สังคม 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 8
รัฐศาสตร์ เป็นการศึกษากระบวนการแบ่งปันและถ่ายโอนอำนาจในกระบวนการตัดสินใจ เมื่อเปรียบเทียบกับสาขาอื่นๆ การศึกษาด้านรัฐศาสตร์นั้นถูกจัดว่าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวและสถาบันที่เป็นสาธารณะ สาขาวิชานี้มักถูกแบ่งเป็นหลายด้าน เช่น รัฐศาสตร์เปรียบเทียบ รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปรัชญาทางรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ระดับชาติ (ที่รวมการศึกษาเกี่ยวกับสถาบันหลักของรัฐ การเมืองเรื่องการเลือกตั้ง และการเมืองในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น) รวมไปถึงระเบียบวิธีวิจัย


รัฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง กระบวนการทางการเมือง สถาบันทางการเมือง รวมถึงปรากฏการณ์ต่างๆทางการเมือง การศึกษารัฐศาสตร์เป็นการศึกษาในลักษณะของสหวิทยาการ โดยอาศัยองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาอี่นมาช่วยในการอธิบายหรือประกอบในการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้น
30/3/51 โพสต์โดย dfaf
2 จาก 8
คำว่ารัฐศาสตร์ หากพิจารณาโดยแยกศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ว่า “POLITICAL SCIENCE” เพื่อกำหนดความหมายพื้นฐานของรัฐศาสตร์แล้ว จะเห็นได้ว่า “POLITICS” รัฐศาสตร์ (Political Science) คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยรัฐ อันเป็นสาขาหนึ่งของวิชาสังคมศาสตร์ ที่กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐwww.oknation.net/blog/polsciNU51/2008/09/09/entry-1
1/2/53 โพสต์โดย BluEBaRY
3 จาก 8
เราเรียนคณะนี้ค่ะ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

รัฐศาสตร์ คือ วิชาที่ศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง และ วิเคราะห์การได้มาซึ่งอำนาจและการนำอำนาจไปใช้

เรียนด้านนี้มาพอมีเสื้อเหลือง ก็ต้องมานั่งวิพากษ์ พอมี นปช. ก็ต้องมานั่งวิพากษ์ คือ ศึกษาพฤติกรรมการกระทำของแต่ละฝ่ายค่ะ
18/5/53 โพสต์โดย อ้อมแอ้ม
4 จาก 8
การศึกษารัฐศาสตร์มักแบ่งออกเป็น สาขาวิชาหลักๆได้สามสาขา ดังนี้

การเมืองการปกครอง
   เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาในเรื่องของหลักวิชาในการเมือง การปกครอง ความคิดทางการเมือง ระบบการเมือง ระบบการปกครอง ปรัชญาการเมือง รัฐธรรมนูญ และอื่นๆ โดยมีจุดมุ่งเน้นที่ การบูรณาการองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน สังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระบบระหว่างประเทศ โดยจะเริ่มศึกษาจากทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พัฒนาการของระบบระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศ ความมั่นคง การทูตและการต่างประเทศ และอื่นๆ
รัฐประศาสนศาสตร์
   เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นในการบริหารกิจการต่างๆอันเป็นของรัฐ หรือการบริหารงานภาครัฐ สาขาวิชานี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างมากในปัจจุบัน และเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมจากผู้สนใจศึกษารัฐศาสตร์ค่อนข้างมาก
12/6/53 โพสต์โดย เด็กจำปา
5 จาก 8
ผมเรียนอยู่ ม .6

ไม่รู้ว่าผมจะทำยังใงดีถึงจะติด รัฐศาสตร์
คิดว่าจะอ่านหนังสือแต่ก้อยังไม่เริ่มเลย
ช่วยแนะนำผมหน่อยครับ
ว่ายังใงผมถึงจะติดรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 8
Polictics of science or รัฐศาสตร์ หมายถึง พฤษติกรรมการในการบริหารองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ตามเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้มันให้ถูกวิธีได้
ดังนี้
1ศึกษาที่มาหรือการกำเนิดรัฐก่อน
2กฎหรือระเบียบที่สังคมนั้นๆใช้เป็นข้อบังคับอยู่
3ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มคนหรือในองค์กรว่าพวกเขาปฏิติบัติต่อกันอย่างไร
4นำทฤษฎีต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์นี้นๆ เช่น Theory maslow, Theory tayor,และแนวคิดต่างๆมาประกอบในการเรียน
29/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 8
ตอบกันไปหมดแล้ว  ตอบอีกก้อจะซ้ำกัน ผมจบมาหลายปีแล้ว แต่เป็น รัฐศาสตร์ ของมสธ
8/2/54 โพสต์โดย amkai.cherry
8 จาก 8
ตอนนี้เราก็เรียนรัฐศาสตร์  รัฐศาสตร์เป็นการบริหารงานราชการของภาครัฐและเอกชน
17/3/54 โพสต์โดย ปลายน้ำ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากเข้ารัฐศาสตร์ การระหว่างประเทศ อ่านหนังสืออะไร
ในสาขารัฐศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีการสอนกฎหมายด้วยหรือเปล่าครับ
หลักสูตรแกนกลางคืออะไร
เพลงที่ใช้โฆษณาKUMON ในทีวีคือเพลงอะไรครับ
นักศึกษาพยาบาลคืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู