หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ภาษาไทยในการสื่อสารมีกี่ประเภท แต่ลักษณะมีความแตกกันอย่างไร
ภาษาต่างประเทศ | ไวยากรณ์ 22/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
การสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสาร ความคิด อารมณ์ ทักษะ ฯลฯ ด้วยการใช้สัญญลักษณ์ เช่นคำพูด รูปภาพ ตัวเลข กราฟ ฯลฯ การกระทำหรือกระบวนการในการถ่ายทอด

[แก้ไข] ประเภทของการสื่อสาร
       การสื่อสาร แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆคือ

       1.การสื่อสารภายในบุคคล

       เป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในเฉพาะตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นกระบวนการที่บุคคลแต่ละคนสื่อสารกับตนเองโดยระบบประสาทส่วนต่างๆ โต้ตอบกันภายใน

       การสื่อสารภายในบุคคลเป็ชื่อมโยงระหว่างสาขาวิชาจิตวิตยาและจิตวิทยาสังคม ที่ศึกษาหรือประเมินได้ยากกว่าการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ

       2.การสื่อสารระหว่างบุคคล

       เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล 2 คน โดยสามารถโต้ตอบกันได้ การสื่อสารประเภทนี้จะมีลักษณะสำคัญคือ

       2.1 การสื่อสารระหว่างบุคคลนี้จะมีความใกล้ชิดกันระหว่างผู้ส่งกับผู้รับมากกว่าการสื่อสารประเภทอื่นๆ

       2.2 การสื่อสารระหว่างบุคคลมีความซับซ้อนน้อย เนื่องจากไม่ต้องอาศัยสื่อกลางในการสื่อสาร

       2.3 อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ อุปสรรคภายในและอุปสรรคภายนอก

       3.การสื่อสารในกลุ่ม

       การสื่อสารในกลุ่มเป็นการสื่อสารของบุคคลในกลุ่มที่อาจเป็นกลุ่มขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้สื่อสารซึ่งเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันหรือเวลาเดียวกัน


       4. การสื่อสารมวลชน

       การสื่อสารมวลชน เป็นกระบวนการติดต่อสื่อสารที่มีบุคคลจำนวนมากเป็นเป้าหมายของการติดต่อสื่อสาร โดยให้ความสำคัญต่อผู้รับสารไม่จำกัดจำนวน


[แก้ไข] การสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่
       1.แหล่งสารของสื่อมวลชน

       เป็นสื่อที่ผลิตร่วมกันหลายขั้นตอน ซึ่งผู้ผลิตสื่อเป็นผู้ที่มีฐานะอยู่ในระดับสูงทางสังคม ทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าประตูหรือนายทวาร ซึ่งทำหน้าที่ตัดสินใจว่ากลุ่มผู้ดูควรได้รับสารอะไรบ้าง

       2.สารของสื่อมวลชน

       เนื้อหาสาระในสื่อมวลชนจะมีความกว้างขวางกว่าสื่อประเภทอื่น เนื่องจากต้องการให้ครอบคลุมผู้รับสารจำนวนมาก เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายในสังคม

       3.ช่องทางของสื่อมวลชน

       ในปัจจุบันมีช่องทางของสื่อมวลชนที่เกิดขิ้นและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา สถานบันเทิง ตลาด ห้างสรรพสินค้า หรือในชนบทที่ห่างไกล การสื่อสารมวลชนจึงสามารถทำได้หลายแบบและสามารถผสมผสานช่องทางและสื่อหลายๆแบบเข้าด้วยกัน เช่น สื่อเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและตัวอักษรในเครือข่ายเดียวกัน

       4.ผู้รับสารของสื่อมวลชน

       ผู้รับสารสามารถกำหนดการเลือกในการรับหรือไม่รับช่องทางหรือสื่อตามที่ตนเองต้องการได้ และการโต้ตอบยังสามารถใช้ร่วมกับสื่อหลายประเภทอีกด้วย


[แก้ไข] กระบวนการของการสื่อสาร
       หัวใจหลักของการสื่อสารอยู่ที่การแลกเปลี่ยนความหมายระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสาร แต่ความหมายที่แลกเปลี่ยนกันนี้ไม่สามารถเห็นหรือสัมผัสได้ เมื่อพิจารณาบทบาทของสื่อมวลชนก็จะพบว่าเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทั้งทางสังคมและส่วนตัว

[แก้ไข] บทบาทหน้าที่ทางสังคมของการสื่อสาร
       1.การสอดส่องตรวจตรา

       เป็นบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่ใช้การติดต่อสื่อสาร เพื่อติดตามว่ามีอะไรเกิดขึ้นในสังคมบ้าง เช่น การรายงานสภาพการจราจรและสภาวะอากาศ การติดตามเหตุการณ์ในและนอกประเทศ

       2.การผสมผสานและความสัมพันธ์กัน

        สื่อช่วยตอบสนองในการผสมผสานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใหบุคคลที่อยู่ในองค์กรสามารถอยู่ร่วมกันได้ และพยายามที่จะสร้างการเรียนรู้ผ่านทางการสื่อสาร

       3.การบันเทิงและการละเล่น

        การบันเทิงเป็นบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก และการให้ข่าวสารก็เป็นอันดับที่ 2

       4.การต่อเนื่องทางวัฒนธรรม

       เป็นกระบวนการซึ่งบุคคล สั่งสอนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ บทบาทแลขนบธรรมเนียมที่ต้องการให้ดำรงอยู่ในกลุ่มหรือในสังคมนั้น[แก้ไข] การใช้สื่อมวลชนเพื่องานส่งเสริม
       ประเภทของสื่อมวลชน

       1.สื่อสิ่งพิมพ์

       ได้แก่ สื่อมวลชนที่เทคโนโลยีทางการพิมพ์เป็นหลักในการผลิตข่าวสาร และแพร่กระจายข่าวสารออกไป ซึ่งอาจเป็นภาพ ตัวอักษร หรือสัญญลักษณ์ที่พิมพ์ไว้ในวัสดุประเภทต่างๆ

        2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์

        ได้แก่ สื่อมวลชนที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร

       3.สื่อโทรคมนาคม

       เป็นสื่อมวลชนสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีสื่อสารที่ก้าวหน้า สามารถแพร่ภาพ ข้อความและรูปภาพไปได้ทั่วโลก


       วิทยุกระจายเสียง

       บทบาทของวิทยุกระจายเสียงในด้านต่างๆ

       วิทยุกระจายเสียงมีบทบาทอย่างมากในวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นสื่อมวลชนที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด มีพื้นที่เครือข่ายส่งกระจายเสียงครอบคลุมไปทั่วประเทศ

       เหตุจูงใจที่มีการเลือกใช้วิทยุกระจายเสียงเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

.ความรวดเร็วในการถ่ายทอดเหตุการณ์
.สื่อวิทยุกระจายเสียงครอบคลุมขอบเขตของการกระจายเสียงที่กว้าง
.เป็นสื่อที่มีราคาถูก
.เป็นสื่อที่มีพลังทั้งทางด้านการนำเสนอข่าวสาร ความรู้ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้น
.สร้างจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์ได้ดี

       วิทยุโทรทัศน์

       ประเภทของรายการวิทยุโทรทัศน์

       1.รายการประเภทความรู้

       เป็นรายการโทรทัศน์ที่เน้นในการให้ความรู้ และประสบการณ์แก่ผู้ชม รายการประเภทนี้มักจัดเพื่อบุคคลทั่วๆไป เช่น รายการสารคดี รายการสัมภาษณ์บุคคลที่น่าสนใจ ตลอดจนรายการสนทนาของบุคคลที่มีชื่อเสียงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

       2.รายการทางการสอน

       เป็นรายการที่จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องการเรียนการสอนโดยตรง โดยยึดหลักสูตรการจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา

       3.รายการข่าว

       เป็นรายการที่เสนอเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไปและมีผลกระทบกับบุคคลในสังคม โดยการนำเสนอตามที่เป็นจริง เช่น รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง

       4.รายการบันเทิง

       เป็นรายการที่เน้นความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นหลักใหญ่ เช่น รายการละคร ภาพยนตร์ รายการเพลง เกมโชว์ต่างๆ

       5.รายการโฆษณา

       รายการประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการโฆษณาชักชวนให้ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ของผู้อุปถัมภ์รายการ
22/12/53 โพสต์โดย ชิมิ ชิมิ
2 จาก 2
ภาษา "ไทย" (ไม่ใช่ภาษาสากล)
มีพูดกับเขียน ครับ และก็แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
(ไม่อิงวิชาการ)
22/12/53 โพสต์โดย อ้อย
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความหมายของระบบสื่อสาร
ภาษาแบ่งตามลักษณะการสื่่อสารเป็นกี่ประเภท
ภาษาอังกฤษมีประโยชน์อย่างไร
การใช้ภาษาสำคัญอย่างไร
แบบอื่น??
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู