หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ยุคของคอมพิวเตอร์มีกี่ยุคอะไรบ้าง
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | คอมพิวเตอร์ 31/1/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 19
แบ่งเป็น 4 ยุค ดังนี้
1.ยุคก่อนเครื่องจักรกล (Premachanical)
2.ยุคเครื่องจักรกล (Mechanical)
3.ยุคเครื่องจักรกลระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electromechanical)
4. ยุคเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic)
14/4/51 โพสต์โดย cookie
2 จาก 19
มี5ยุค
1 ยุคหลอดสุญญากาศ
2 ยุคทรานซิสเตอร์
3 ยุควงรตรวมหรือยุคไอซี
4 ยุควิแอลเอสไอ
5 ยุคเครือข่าย
และข้อมูลเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกคือ แอนาไลติคอลเอนจินครับ
26/9/52 โพสต์โดย ต.อ.พ.ร.
3 จาก 19
ยุคที่ 1 (พ.ศ. 2488-2501) จะใช้หลอดสูญญากาศเป็นอุปกรณ์สำคัญภาษาที่ใช้
สั่งคอมพิวเตอร์ให้ทำงานต้องใช้ภาษาเครื่องซึ่งเป็นรหัสตัวเลข     ในปลายยุคนี้มีการ
นำเทปแม่เหล็กมาเก็บข้อมูลควบคู่กับบัตรเจาะรู หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์
ทำด้วยวงแหวนแม่เหล็กขนาดเล็กหน่วยความจำหลักนี้จะเก็บข้อมูลเฉพาะการประมวลผล
ถ้าต้องการเก็บข้อมูลถาวรต้องบันทึกด้วยบัตรเจาะรู  

ยุคที่ 2 (พ.ศ. 2502-2506)  ยุคนี้ใช้ทรานซีสเตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แทนหลอดสูญญากาศในยุคนี้มีการใช้ภาษาแอสเซมบลี(Assembly Language)ซึ่งเป็น
ภาษาที่ใช้คำย่อเป็นคำแทนรหัสตัวเลข
   ในปี พ.ศ. 2505 มีการนำเอาชุดจานแม่เหล็กที่ถอดเปลี่ยนได้มาบันทึกข้อมูลแทนการ
ใช้แถบแม่เหล็ก

ยุคที่ 3 (พ.ศ. 2507-2512)ยุคนี้จะใช้วงจรไอซี  (IC หรือ Integrated Circuits) ซึ่งเป็นการบรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากบนแผ่นซิลิกอนเล็กๆแทนการใช้
ทรานซิสเตอร์เล็กๆ ซึ่งทำให้มีความเที่ยงตรงในการทำงานสูงมีความเร็วในการทำงาน
สูงขึ้นราคาถูกและกินไฟน้อย

ยุคที่ 4 (พ.ศ. 2513 ถึง ปัจจุบัน) จากวงจรไอซี ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ได้มีการพัฒนาแอลเอสไอ (LSI = Large Scale Integration Circuit)ทำให้สามารถ
บรรจุทรานซิสเตอร์ จำนวนหลายพันตัวลงบนแผ่นซิลิกอนขนาด 1/6 ตารางนิ้ว
     ในปี พ.ศ. 2518 สามารถเพิ่มวงจรหลายหมื่นวงจรบนแผ่นซิลิกอนขนาดเท่าเดิม
เรียกว่า วีแอลเอสไอ (VLSI = Very Large Scale Integration Circuit) ทำให้ขนาด
ของคอมพิวเตอร์เล็กลง
5 ยุคเครือข่าย
และข้อมูลเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกคือ แอนาไลติคอลเอนจินครับ
17/12/52 โพสต์โดย insurance1free
4 จาก 19
แบ่งเป็น 4 ยุค ดังนี้
1.ยุคก่อนเครื่องจักรกล (Premachanical)
2.ยุคเครื่องจักรกล (Mechanical)
3.ยุคเครื่องจักรกลระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electromechanical)
4. ยุคเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic)
7/6/53 โพสต์โดย เด็ก ร.ว.บ.
5 จาก 19
5ยุค
16/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 19
บิดาของคอมพิวเตอร์
3/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 19
1ยุคหลอดสุญญากาศ
2.ยุคทรานซิสเตอร์
3.ยุควงรตรวมหรือยุคไอซี
4.ยุควิแอลเอสไอ
5.ยุคเครือข่าย
12/8/53 โพสต์โดย เคยรักแนจริงๆหรือเปล่า
8 จาก 19
5ยุค ได้แก่
1ยุคหลอดสุญญากาศ
2.ยุคทรานซิสเตอร์
3.ยุควงรตรวมหรือยุคไอซี
4.ยุควิแอลเอสไอ
5.ยุคเครือข่าย
12/8/53 โพสต์โดย เคยรักแนจริงๆหรือเปล่า
9 จาก 19
5ยุค
28/8/53 โพสต์โดย jhgjhg
10 จาก 19
ยุคที่ 1 (พ.ศ. 2488-2501) จะใช้หลอดสูญญากาศเป็นอุปกรณ์สำคัญภาษาที่ใช้
สั่งคอมพิวเตอร์ให้ทำงานต้องใช้ภาษาเครื่องซึ่งเป็นรหัสตัวเลข     ในปลายยุคนี้มีการ
นำเทปแม่เหล็กมาเก็บข้อมูลควบคู่กับบัตรเจาะรู หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์
ทำด้วยวงแหวนแม่เหล็กขนาดเล็กหน่วยความจำหลักนี้จะเก็บข้อมูลเฉพาะการประมวลผล
ถ้าต้องการเก็บข้อมูลถาวรต้องบันทึกด้วยบัตรเจาะรู  

ยุคที่ 2 (พ.ศ. 2502-2506)  ยุคนี้ใช้ทรานซีสเตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แทนหลอดสูญญากาศในยุคนี้มีการใช้ภาษาแอสเซมบลี(Assembly Language)ซึ่งเป็น
ภาษาที่ใช้คำย่อเป็นคำแทนรหัสตัวเลข
  ในปี พ.ศ. 2505 มีการนำเอาชุดจานแม่เหล็กที่ถอดเปลี่ยนได้มาบันทึกข้อมูลแทนการ
ใช้แถบแม่เหล็ก

ยุคที่ 3 (พ.ศ. 2507-2512)ยุคนี้จะใช้วงจรไอซี  (IC หรือ Integrated Circuits) ซึ่งเป็นการบรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากบนแผ่นซิลิกอนเล็กๆแทนการใช้
ทรานซิสเตอร์เล็กๆ ซึ่งทำให้มีความเที่ยงตรงในการทำงานสูงมีความเร็วในการทำงาน
สูงขึ้นราคาถูกและกินไฟน้อย

ยุคที่ 4 (พ.ศ. 2513 ถึง ปัจจุบัน) จากวงจรไอซี ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ได้มีการพัฒนาแอลเอสไอ (LSI = Large Scale Integration Circuit)ทำให้สามารถ
บรรจุทรานซิสเตอร์ จำนวนหลายพันตัวลงบนแผ่นซิลิกอนขนาด 1/6 ตารางนิ้ว
    ในปี พ.ศ. 2518 สามารถเพิ่มวงจรหลายหมื่นวงจรบนแผ่นซิลิกอนขนาดเท่าเดิม
เรียกว่า วีแอลเอสไอ (VLSI = Very Large Scale Integration Circuit) ทำให้ขนาด
ของคอมพิวเตอร์เล็กลง
5 ยุคเครือข่าย
และข้อมูลเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกคือ แอนาไลติคอลเอนจินครับ
22/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 19
ยุคของคอมพิวเตอร์มี5 ยุค ได้แก่ 1.ยุคที่ใช้หลอดสูญญากาศประมวลผลกลาง 2.ยุคที่ใช้ทรานซิสเตอร์แทนหลอดสูญญากาศและมีความน่าเชื่อถือกว่า 3.ยุคที่สร้างวงจรรวมหรือIC  4.ยุคที่ผลิตชิพหรือไมโครโปรเซสเซอร์ 5. ยุคที่นำVLSI มาใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 19
5 ยุค ได้แก่
-ยุคกาก
-ยุคสวะ
-ยุคบรรลัย
-ยุคโหลยโท้ย
-ยุคยาจก
2/7/55 โพสต์โดย คนรัก minecraft
13 จาก 19
5 ยุค ได้แก่
-ยุคโน่น
-ยุคนั่น
-ยุคนั้น
-ยุคนี้
-ยุคที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน
2/7/55 โพสต์โดย คนรัก minecraft
14 จาก 19
ยุค 4-5 เหมือน มันมั่วง่า ไม่รู้
7/8/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
15 จาก 19
5ยุค
ยุคโน่น
ยุคหิน
ยุคไดโนเสาร์
ยุคยาจก
ยุคบรรลัย  <เด็ก_T....>
2/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
16 จาก 19
ขอบคุณมากครับ
15/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
17 จาก 19
ใช้อันนี้สิดี
19/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
18 จาก 19
คอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดสุญญากาศคือคอมพิวเตอร์แบบใด
20/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
19 จาก 19
7 ยุค
ยุคประวัติศาสตร์
ยุคหลอดสุญญากาศ
ยุคทรานซิสเตอร์
ยุควงจรรวม
ยุค VLSI
ยุคเครือข่าย
ยุคเทคโนโลยีสื่อประสม
20/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณคิดว่าจะมียุคสิ้นสุดของคอมพิวเตอร์ไหม?
เกิดอะไรขึ้น กับ โลกยุคใหม่ของเรา
ในยุคดึกดำบรรพ์ มีดอกไม้กินคนจริงหรอครับ
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้คุณอยากอยู่ยุคไหน?
อยากได้ยินคำไหนจากสาวไทยยุคนี้ ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู