หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
เศรษฐกิจ | ธุรกิจ 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 8
แนวทางในการดำรงชีวิตอยู่ และปฏิบัติตน ตั้งแต่ ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน รัฐ โดยเน้นการอยู่บนทางสายกลาง อยู่อย่างพอประมาณ ไม่มากและไม่น้อยเกินไป
24/3/51 โพสต์โดย violence
2 จาก 8
ความเป็นอยู่อย่างพอเพียงใช้จ่ายเเบบพอเพียง
9/4/53 โพสต์โดย น้องเเตงโม
3 จาก 8
แนวทางพอเพียงประหยัดเพื่ออยู่ดำรงชีวิตถึงทุกวันนี้ถ้าไม่ประหยัดชีวิตเหมือนคนอดอยากยังไงละครับ
6/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 8
คือปรัชญาของในหลวงที่ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประชาชนชาวไทยเพื่อให้รอดพ้น
จากสภาพเศรษกิจตกตำและสามารถดำรงชีวิตอยู๋ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  โดยยึดหลักความพอประมาณ  ความมีเหตุผลและภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
16/12/53 โพสต์โดย แว่นน้อยน่ารัก
5 จาก 8
คือปรัชญาของในหลวงที่ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประชาชนชาวไทยเพื่อให้รอดพ้น
จากสภาพเศรษกิจตกตำและสามารถดำรงชีวิตอยู๋ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  โดยยึดหลักความพอประมาณ  ความมีเหตุผลและภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
16/12/53 โพสต์โดย แว่นน้อยน่ารัก
6 จาก 8
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ  เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฎิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับครอบครัว  ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์
ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต  และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ  เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ   สังคม  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกเป็นอย่างดี
พูดง่าย ๆ ก็คือ  ดำเนินชีวิตไปในทางสายกลาง  และอยู่ในกรอบ  ๓  บ่วง  ๒  เงื่อนไข นั่นเอง
22/3/54 โพสต์โดย ครูสมัครเล่น
7 จาก 8
เป็นเเนวทางให้การดำรงอยู่เป็นสุข
27/7/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 8
การมีพออยู่ พอกิน พอใช้
27/7/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ ๘
ปรัชญาแห่งชีวิต
ช่วยแปลปรัชญา และแนวคิดด้วยของปรัชญานี้ด้วยค่ะ พอดีต้องส่งพรุ่งนี้ ขอบคุณค่ะ
(สังเกตุ) คนชอบอ่านหนังสือปรัชญา...ใครรู้มั่งเขาชอบอ่านเพราะอะไร...
เอา ปรัชญาจีน มาฝากครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู