หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
มารที่ขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าชื่ออะไร
ชื่ออะไร ระหว่าง ปรนิมมิตววัตดี
หรือ นิมมิตวสวัตดี ยามาสุวดี หรือ จาตุมมหาราชิกา
วัฒนธรรม | ศาสนา | การศึกษา | ธรรมะ | ปัญหาคาใจ 7/6/55 โพสต์โดย ปิงปอง ป้องโกะ
คำตอบ
1 จาก 6
พระยาวสวัตตีมาราธิราช ครับ
7/6/55 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 6
มันมีหลายชื่อ แต่ที่ปรากฎในพระไตรปิฎก คือ นมุจีพระยามาร
พระไตรปิฎกบาลีไทย เล่มที่ ๑๐
สุตฺต. ที. มหาวคฺโค ข้อ ๒๔๔

[๒๔๔] เย นาคราเช สหสา หรนฺติ
             ทิพฺพา ทิชา ปกฺขิ วิสุทฺธจกฺขู
             เวหายสา ๑- เต วนมชฺฌปตฺตา
             จิตฺรา สุปณฺณา อิติ เตส นามํ
             อภยนฺตทา นาคราชานมาสี
             สุปณฺณโต เขมมกาสิ พุทฺโธ
             สณฺหาหิ วาจาหิ อุปวฺหยนฺตา
             นาคา สุปณฺณา สรณมกํสุ พุทฺธํ ฯ
           ชิตา วชิรหตฺเถน           สมุทฺทํ อสุรา สิตา
           ภาตโร วาสวสฺเสเต        อิทฺธิมนฺโต ยสสฺสิโน ฯ
           กาลกญฺชา มหาภิสฺมา ๒-     อสุรา ทานเวฆสา
           เวปจิตฺติ สุจิตฺติ จ          ปหาราโท นมุจี สห ฯ
           สตญฺจ พลิปุตฺตานํ           สพฺเพ เวโรจนามกา
           สนฺนยฺหิตฺวา พลึ เสนํ ๓-     ราหุภทฺทมุปาคมุํง
           สมโยทานิ ภทฺทนฺเต         ภิกฺขูนัง สมิตึ วนํ ฯ

[๒๔๔] ปักษีทวิชาติผู้เป็นทิพย์ มีนัยน์ตาบริสุทธิ์ นำนาคราชไปได้
           โดยพลันนั้น มาโดยทางอากาศถึงท่ามกลางป่า ชื่อของปักษี
           นั้นว่า จิตรสุบรรณ ในเวลานั้น นาคราชทั้งหลาย ไม่ได้มีความ
           กลัว พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำให้ปลอดภัยจากครุฑ นาคกับ
           ครุฑเจรจากัน ด้วยวาจาอันไพเราะ กระทำพระพุทธเจ้าให้
           เป็นสรณะ พวกอสูรอาศัยสมุทรอยู่ อันท้าววชิรหัตถ์รบชนะ
           แล้ว เป็นพี่น้องของท้าววาสพ มีฤทธิ์ มียศ เหล่านี้คือพวก
           กาลกัญชอสูร มีกายใหญ่น่ากลัวก็มา พวกทานเวฆสอสูรก็มา
           เวปจิตติอสูร สุจิตติอสูร ปหาราทอสูร และนมุจีพระยามาร
           ก็มาด้วยกัน บุตรของพลิอสูรหนึ่งร้อย มีชื่อว่าไพโรจน์ทั้งหมด
           ผูกสอดเครื่องเสนาอันมีกำลังเข้าไปใกล้อสุรินทราหู แล้วกล่าว
           ว่า ดูกรท่านผู้เจริญ บัดนี้ เป็นสมัยที่จะประชุมกัน ดังนี้แล้ว
           เข้าไปยังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ ฯ

ถ้าปัจจุบันก็ ยะโฮวาบ้าง อัลลอฮฺบ้าง อีโลฮีมบ้าง ยาห์เวห์บ้าง ศิวะบ้าง พวกพระเจ้าผีทั้งหลายแหล่
7/6/55 โพสต์โดย Men of the day
3 จาก 6
อย่าว่าพระองค์นะครับ พระองค์จะทรงมาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่6 ต่อจากพระศรีอาริยเมตไตรยซึ่งทรงเป็นพระองค์ที่5=พระองค์สุดท้ายแห่งภัทรกัปนี้

พระองค์จะทรงเป็นพระพุทธเจ้าในกัปหน้านั่นเองครับ

_____________________________


เป็นพระสหายเก่าของพระพุทธเจ้าครับ

พระยาวสวัตตีมาราธิราชครับ พระองค์ทรงเคยเป็นทูโทน คือทรงเคยเป็นได้ทั้งจอมเทพและจอมมารซึ่งสามารถเรียกว่า "เทวปุตตะมาร"(ทรงเก๋าสุดๆ ยิ่งสวรรค์ชั้น6 นั้น เป็นสวรรค์ที่ Option ครบ=ตัวTopแห่งกามาวจรภูมิ ว่างั้น สวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดีนั้นเต็มไปด้วยความสุข,ความพอใจ ทรงอยากได้อะไรก็ทรงได้ดั่งใจ)

แต่หลวงปู่ฤาษีทรงบอกว่า "ตอนนี้พระวสวัตตีท่านทรงกลับตัว ทรงรักษาศีล ทรงเป็นพระอรหันต์แล้วครับ ทรงใช้พระนามว่า พระมาลัย ล่าสุด พระมาลัยยังทรงยิ้มแย้ม ทรงทักทายหลวงปู่ฤาษีอยู่เลย"

อดีตชาติ มีการมอบต้นหญ้าสำหรับปูนั่ง ให้พระปักเจกพุทธเจ้า(เป็นการทำบุญใหญ่ ผู้ำได้ถวายต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้า
ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าใครก็ถวายหญ้าปูนั่งให้พระปัจเจกพุทธเจ้าได้ ผู้ที่จะมีโอกาสเกิดในยุคที่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ต้องเป็นผู้มีบุญมาก ยิ่งผู้ใดมีโอกาสมอบหญ้าปูนั่งให้พระปัจเจกพุทธเจ้า นั่นยิ่งต้องเป็นผู้มีบุญมากกว่า)

พระวสวัตตีและพระพุทธเจ้าในพระชาตินั้น รอพระปัจเจกพุทธเจ้าเสด็จผ่านเพื่อจะถวายหญ้าปูนั่ง พระพุทธเจ้าทรงพบพระปัจเจกพุทธเจ้าคนเดียว และพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงมอบหญ้าปูนั่งส่วนของพระวัสวตีให้เนื่องด้วยทรงเกรงว่าพระวสวัตตีจะโกรธที่มอบหญ้าโดยพลการ เมื่อพระวสวัตตีรู้ จึงโกรธ และทรงด่าว่าพระพุทธเจ้าทรงกลัวตนจะทรงแย่งเพื่อทรงเป็นพระพุทธเจ้า  จึงทรงอธิษฐานจิตว่าจะทรงขัดขวางการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าทุกชาติไป

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงใกล้จะตรัสรู้ แน่นอนครับพี่น้อง พระวสวัตตีจึงทรงนำทัพมาชุดใหญ่(ชุดแฮปปี้มีล) มาทรงอ้างว่า อาสนะที่พระพุทธเจ้าทรงนั่งนั้น เป็นของพระวสวัตตี(ตาม Step ทรงแข่งกัน ตั้งแต่พระอดีตชาติ)

อีกหนึ่งเหตุผลที่พระวสวัตตีทรงขัดขวางการตรัสรู้ ก็เพราะทรงกลังว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว จะทรงสอนให้สัตว์โลกเข้าพระนิพพานกันได้หมด ไม่เหลือใครให้พระองค์ทรงสอน เมื่อคราวพระองค์จะทรงจุติเป็นพระพุทธเจ้าGod No.6ต่อจากพระศรีอาริยเมตไตรGod No.5

กับปัญหาที่ว่า ทำไม ทั้งเทวดา,อินทร์,พรหม ที่ทรงดูแลพระพุทธเจ้า จึงต้องขวัญกระเจิง เมื่อพบพระวสวัตตีซึ่งเป็นหัวหน้าเทวดาชั้น6ปรนิมมิตวสวัตดี ทั้งๆที่ ภพพระพรหม เป็นภพที่สูงกว่าภพเทวดา?
ตอบ: ก็พระวสวัตตีทรงบำเพ็ญพระจิตมานานแล้วครับ ถึงวิญญาณพระองค์จะยังทรงเป็นเพียงเทวดา แต่จิตของพระองค์ทรงเต็มด้วยพระบารมีไม่ทรงด้อยไปกว่าพระพุทธเจ้ามากนักครับ

__________________________

อ้างอิง1:board.palungjit.com/ ท่านพระยามาราธิราช

ท่านพระยามาราธิราชเวลานี้ท่านไปเกิดเป็นหัวหน้าเทวดาบนสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
พระยามารที่เรียกกันว่าพระยามาราธิราช ท่านเป็นหัวหน้าเทวดาสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีชาวสวรรค์เรียกท่านว่า ท้าวมาลัย ความจริงเวลานี้ท่านไม่ได้เป็นมารแล้วอาตมาเคยพบกับท่าน ท่านคุยสนุกสนาน หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสความเป็นมารของท่านที่จะเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าก็เพราะใน สมัยตอนที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีใหม่ๆเพื่อปรารถนาพุทธภูมิท่านพระยามาราธิราช กับ พระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนกัน ต่างคนต่างเลี้ยงม้าเหมือนกันวันหนึ่งก็ไปเกี่ยวหญ้าให้ม้าด้วยกัน ท่านพระยามาราธิราช ก็เกี่ยวแยกออกไปต่างคนต่างเกี่ยวแยกคนละทางวันนั้นบังเอิญมีพระปัจเจกพุทธเจ้า องค์หนึ่งผ่านมาต้องการหญ้าก็มายืนที่พระพุทธเจ้าเกี่ยวหญ้า พระพุทธเจ้าถวายหญ้าท่านฟ่อนหนึ่งแล้วท่านก็เหาะไปครั้นจะเอาของเพื่อนให้ไปด้วยก็เกรงว่าเพื่อนจะไม่มีความเลื่อมใสจะว่าเอาเลยไม่ให้ไปตอนเย็นเก็บหญ้ามารวม พระพุทธเจ้า ก็บอกกับ ท่านพระยามาราธิราช ว่าวันนี้พระมาบิณฑบาตหญ้าเราเราเอาของเราให้ไปแต่ว่าของเพื่อนเราไม่ได้ให้ไปเพราะเกรงว่าเพื่อนจะไม่เลื่อมใสเท่านั้นแหละท่าน พระยามาราธิราช สมัยเป็นเพื่อนก็เจ็บใจหาว่าพระพุทธเจ้าเอาดีคนเดียวเลยจองล้างไว้ว่าถ้าหากแกจะเป็น พระพุทธเจ้า เมื่อไรก็ตามหรือก่อนเป็น พระพุทธเจ้า ก็ตาม ข้าจะคอยขัดขวางการบำเพ็ญบารมีของแกตลอดไปทั้งนี้เพราะว่าท่านเองก็ปรารถนาพุทธภูมิเหมือนกัน

ท่านเล่าให้อาตมาฟังว่าในสมัยที่ พระพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าที่ท่านเคยขัดขวางไม่ใช่อะไรเป็นความโง่ของท่านเองท่านคิดเกรงว่าพระพุทธเจ้าจะเทศน์สอนคนไปพระนิพพานเสียหมดแล้วเวลาท่านเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่มีคนรับฟังการเทศน์ท่านบอกว่าความจริงผมไม่น่าจะโง่แบบนั้นที่โง่ก็เป็นเพราะกรรมที่จองล้างจองผลาญกันไว้ รู้สึกเสียใจเหมือนกันว่าไม่น่าจะทำต่อมาเมื่อ พระอุปคุต ทรมานเสียจนหมดฤทธิ์เพราะเป็นคู่ปรับกันจึงมาคิดได้ว่าเราโง่เกินไป

[FONT=Tahoma][SIZE=4]เป็นอันว่า ท่านพระยามาราธิราชบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เวลานี้ไม่ต้องกลัวท่านควรจะดีใจถ้าท่านมาหาเมื่อไรมีความสุขเมื่อนั้นและก็เลิกเรียกชื่อพระยามาราธิราชได้แล้ว เรียกว่า ท่านท้าวมาลัย ก็แล้วกันท่านเป็นพระโพธิสัตว์..[COLOR=black][FONT=Courier New]
7/6/55 โพสต์โดย รู้สึกว่าช่วงนี้โดนอภิสังขารเล่นงานจนหดหู่
4 จาก 6
วสวัตตีมาร  ปกครองฝ่ายมารอยู่ที่สวรรค์ชั้นปรนิมฯครับผม
7/6/55 โพสต์โดย LoGaRiThmLogiS1
5 จาก 6
วสัตดีมาร คือ กิเลสตัณหา พระสิทธัตถะ  หรือกิเลสทั้งหลายคือ มาร มารคือ สิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากความดี หรือจากผลที่หมายอันประเสริฐ ตัวการที่กำจัดหรือขัดขวาง มิให้บรรลุผลสำเร็จ      จ้า
20/6/55 โพสต์โดย Lextoyo
6 จาก 6
พระพญามารสวัตตีมาร  ปกครองฝ่ายมารอยู่ที่สวรรค์ชั้นปรนิมฯ
*****.
ขอบคุณ
5/4/56 โพสต์โดย mysuperhero
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประวัตพระพุทธเจ้า
เกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าใช้ตรวจสอบการตรัสรู้ พระองค์จึงปฏิญาณได้ว่า ทรงบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ..?
พระพุทธเจ้านำคำสอนมาจากไหน.. # ตอบคุณ sengtham #
มารในทางพุทธศาสนาคืออะไรกันแน่
เราคิดว่า"สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นจะเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายๆ" เช่นนั้นหรือ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู