หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ศีล 5 คือ อะไร
ข้อมูล 17/1/53 โพสต์โดย tukkylot
คำตอบ
1 จาก 12
๑. เว้นจากทำลายชีวิต ๒. เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้ ๓. เว้นจากประพฤติผิดในกาม ๔. เว้นจากพูดเท็จ ๕. เว้นจากของเมา
การรักษาศีล 5 อานิสงส์  มากกว่าการทำบุญตักบาตร อีกนะครับ
17/1/53 โพสต์โดย TLE GuRu
2 จาก 12
สิ่งที่ต้องละเว้น ของชีวิต
17/1/53 โพสต์โดย physicx
3 จาก 12
เรามารู้ความหมายของคำว่า"ศีล"กันก่อน
 
        ศีล หมายถึง ความเป็นปกติ ความงดเว้นจากการประพฤติผิด ทางกาย และทางวาจา การรักษาศีลเป็นเหตุให้เกิดความสุขความสงบขึ้นในสังคม ศีล ๕ นี้ ชื่อว่า นิจศีล เป็นศีลระดับต้นของมนุษย์โดยทั่วไป ชื่อว่า
"มนุสสธรรม" เป็นธรรมประจำโลกที่มนุษทุกเชื่อชาติทุกภาษาจำเป็นที่จะต้องมีไว้ประจำตัว มีดังนี้คือ
       ๑.  ปาณาติปาตา  เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ รวมถึงการทำร้ายเบียดเบียน จุดมุ่งหมายเพื่อปลูกเมตตาจิตในสรรพสัตว์โดยทุกทั่วหน้า สัตว์ในที่นี้รวมมนุษ์เข้าไปด้วย
      ๒.  อทินนาทานา  เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยกายหรือวาจา คือเว้นจากการลักขโมย ยักยอกที่จะเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยทางทุจริต จุดมุ่งหมายเพื่อหวังการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
     ๓.  กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม คือเว้นจากการประพฤติผิดทางประเวณีในสามี-ภรรยา และบุตร-ธิดาของผู้อื่น จุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความแตกร้าวในครอบครัว ทำให้เกิดความใว้วางใจต่อกัน
     ๔.  มุสาวาทา  เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการผูดเท็จ คือเว้นจากการผู้โกหก หลอกลวงทำให้ผู้อื่่นเข้าใจผิดจากความจริง จุดมุ่งหมายเพื่อทำให้เป็นผู้ที่รักษาสัจจะ และความจริงใจต่อกัน
     ๕.  สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา  เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการดืมน้ำเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท รวมถึงสิ่งเสพติดทุกประเภท จุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความประมาท อันมีสาเหตุจากการดืมและเสพสิ่งเหล่านี้ ในศีลข้อที่ ๕ นี้เมื่อผิดเข้าแล้วย่อมทำให้ขาดสติสามารถที่จะผิดศีลใน ๔ ข้อต้นนั้นได้ จึงควรที่จะพิจารณางดเว้นในสุรายาเมาทั้งหลาย เพราะทุกวันนี้ประชากรในระเทศไทยของเรานี้มีการบาดเจ็บพิการ จนถึงแก่ความตายกันมากก็เพราะสุรายาเมาเหล่านี้
26/6/53 โพสต์โดย ไข่ปลาหมึก
4 จาก 12
ศีล แปลง่ายๆ ให้เข้ากับยุคสมัยว่า พฤติกรรมปกติในชีวิตประจำวันของคน

ผู้ที่ศึกษาเรื่องการเกิดการตายทั้งหลาย ไม่ว่าศาสนาใดๆ เมื่อเกิดปัญญายิ่งเห็นการเกิดการตายของสัตว์โลก ก็สรุปเป็นเสียงเดียวกันว่า พฤติกรรมของคนที่เป็นเหตทำให้คนๆ นั้นไม่ลำบาก ก็คือ มีพฤติกรรมในกรอบของเบญจศีล ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่ต้องลำบากเพราะมีพฤติกรรมที่ผิดศีล

หากสรุปง่ายๆ ด้วยปัญญาพื้นๆ ก็จะเอามาสอนว่า ถ้าไม่ลำบากก็อย่าไปผิดศีล แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นอัจฉริยะที่สุดในโลก ทรงทราบว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลอยๆ ทุกสิ่งมีเหตุมีปัจจัย พฤติกรรมความคิดคนก็มีเหตุมีปัจจัย อยู่ดีๆ จะให้คนไปเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น ไม่ได้ มันเป็นความเคยชิน เป็นนิสัย เป็นสันดาร

คำสอนของพุทธ คือ เราสั่งตัวเองไม่ได้ สั่งใครก็ไม่ได้ เพราะนิสัยเป็นตัวสั่งเรา การถือศีล จะได้ทำได้เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้น เรียกว่าการระงับ หรือการเว้นรอบ ไม่สามารถทำได้ตลอดไป คือ ดีเป็นพักเป็นพัก

พระพุทธเจ้าบอกให้ทิ้งศีล และให้ไปปฏิบัติเพื่อดับโลภะ โทสะ โมหะ อันเป็นเหตุของการผิดศีล เมื่อฝึกตนจน โลภะ โทสะ โมหะ ลดลง ยังไม่ต้องถึงกับดับ ผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่มีศีลที่มั่นคง คือ เป็นคนดีโดยสันดาร
29/6/53 โพสต์โดย Darkcoder
5 จาก 12
ศีล คือ ความประพฤติที่ดีงาม ความมีระเบียบวินัย และความที่มีมารยาทอันงดงาม การรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย การควบคุมตนให้ตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียน งดเว้นจากการกระทำชั่วทั้งปวง ศีลจึงเป็นรากฐานแห่งการเจริญคุณความดีหรือคุณธรรมให้สูงขึ้น มีสมถะและวิปัสสนา เป็นต้น
    ศีลขั้นพื้นฐาน ที่คฤหัสถ์ควรน้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ศีลที่มีองค์ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ
   
    ๑.  ปาณาติปาตา  เวรมณี         เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการใช้ให้ผู้อื่นฆ่า
    ๒.  อทินนาทานา  เวรมณี         เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้  เว้นจากการขโมย
    ๓.  กาเมสุมิจฉาจารา  เวรมณี    เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
    ๔.  มุสาวทา  เวรมณี                เว้นจากการพูดเท็จ  พูดไม่ตรงต่อความเป็นจริง
    ๕.  สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา  เวรมณี  เว้นจากการดืมน้ำเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งของความประมาท และเว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษทั้งปวง

    การงดเว้นความชั่วเหล่านี้ ท่านเรียกว่า ศีล ๕ บ้้าง สิกขาบท ๕ บ้าง เบญจศีลบ้าง เป็นศีลที่คฤหัสถ์ควรที่จะรักษาและนำมาปฏิบัติเป็นประจำ คำว่าศีล มิใช่หมายเพียงความประพฤติที่ดีงามทางกายวาจาเท่านั้น แต่หมายถึงต้องมีอาชีพที่สุจริตด้วย
16/7/53 โพสต์โดย ไข่ปลาหมึก
6 จาก 12
ความบริสุทธิ์ที่ทำให้จิตใจบริสุทธิ์และปกติเปรียบได้ก้บ
31/8/53 โพสต์โดย shandung
7 จาก 12
ศีล 5 คือความดีครับ   ส่วนว่ามีข้ออะไรบ้าง  ก็ตามคุณไข่ปลามึกว่าละครับ.....
5/9/53 โพสต์โดย คนไททิ้งแผ่นดิน
8 จาก 12
สวัสดีค่ะ

ศีล หมายถึงปกติ คือการประพฤติกาย วาจา ให้เป็นปรกติ เพื่อจะได้ไม่มีเรื่องเดือดร้อน (อวิปปฏิสาร) ซึ่งเมื่อไม่มีเรื่องเดือดร้อน จิตจึงเป็นสมาธิได้ง่าย เมื่อจิตเป็นสมาธิ จึงมีโอกาสใช้จิตที่ควรแก่การใช้งาน ไปใช้พิจารณาธรรมได้ง่ายขึ้น

ศีล จึงเป็นฐานของสมาธิ สมาธิจึงเป็นฐานของปัญญาด้วยเหตุนี้

มีบันทึกที่รวบรวมคำบรรยายของพระคุณเจ้ารูปต่างๆไว้ บางเรื่องเราอาจไม่เคยรู้ก็ได้ อยู่ที่นี่ค่ะ
1/5/54 โพสต์โดย ป้าดา
9 จาก 12
Darkcoder พระพุทธเจ้าเคยบอกหรอครับว่าให้ทิ้งศีล รูปย่อของมรรคมีองค์ 8 คือศีล สมาธิ ปัญญา การรักษาศีลก็ถือว่าเจริญมรรคที่เป็นหนทางแห่งการดับทุกข์ เพราะฉะนั้นไปศึกษามาใหม่นะครับ ไม่นั้นจะเป็นกล่าวตู่พระองค์ด้วยคำไม่จริง
6/8/55 โพสต์โดย ยินดีที่ได้รู้จัก
10 จาก 12
คือความปกติของมนุษย์!!!
8/8/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 12
ข้อห้าม
5/9/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 12
เบญจ แปลว่า ๕ ศีล แปลว่า ปกติ เบญจศีล จึงแปลว่า ปกติ ๕ อย่าง แปลว่า ตัด ก็ได้ เพราะตัด จากความชั่ว หรือมนุษยธรรมก็เรียก แปลว่า ธรรมสำหรับมนุษย์ หมายความว่า ธรรมที่ทำคนให้เป็นคนที่ควรแก่การเคารพนับถือความหมายของเบญจศีล
     ความเป็นปกติของคน คือความเรียบร้อยสวยงามคนที่ไม่เรียบร้อยจะเป็นที่สวยงามไปไม่ได้ ได้แก่คนที่ผิดปกตินั้นเอง คนที่ไม่ปกตินั้นก็เป็นที่ผิดแปลกไปจากคนอื่น ๆ
17/12/56 โพสต์โดย ญา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณ DangBangYai ศีลที่ขาดก็ต่อได้ ผมไม่ทราบจริงๆครับ ว่าต่อศีลยังไง
ไม่มีศีล
^__~ ... มรรคแท้มีอันเดียว
การเข้าวัด ปฏิบัติธรรม เป็นเรื่องที่...
โกหกแบบไหนไม่ต้องผิดศีล 5
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู