หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550มีกี่หมวดกี่มาตรา
ปัญหาคาใจ 19/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ปกหนังสือร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีการแจกจ่ายตามบ้าน

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระตามหมวดต่างๆ ดังต่อไปนี้
   คำปรารภ
   หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 1-7)
   หมวด 2 พระมหากษัตริย์ (มาตรา 8-25)
   หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (มาตรา 26-69)
   หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย (มาตรา 70-74)
   หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (มาตรา 75-87)
   หมวด 6 รัฐสภา (มาตรา 88-162)
   หมวด 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน (มาตรา 163-165)
   หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ (มาตรา 166-170)
   หมวด 9 คณะรัฐมนตรี (มาตรา 171-196)
   หมวด 10 ศาล (มาตรา 197-228)
   หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 229-258)
   หมวด 12 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (มาตรา 259-278)
   หมวด 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา 279-280)
   หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 281-290)
   หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา 291)
   บทเฉพาะกาล (มาตรา 292-309)


หัดใช้ wiki และ google หาความรู้บ้างนะ
19/8/54 โพสต์โดย อวัยวะส่วนนั้น
2 จาก 2
15 หมวด 309 มาตรา
3/9/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปีพ.ศ.2550 มีกี่มาตรา อะไรบ้าง
รัฐธรรมนูญมีกี่หมวด
การแก้ไข ม.291 ผิดกฏหมายรัฐธรรมนูญปี50 หรือไม่?
กฏหมายราชบัญญัต แห่งราชอณาจักไทย รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 6 มีผลต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องการปกครองอย่างไร
รัฐธรรมนูญปี 40 มีกี่หมวด อะไรบ้าง?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู