หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ศาสนามีประโยชน์อย่างไร
ศาสนา | การศึกษา | ปัญหาคาใจ 8/7/55 โพสต์โดย pang-123
คำตอบ
1 จาก 9
ทำให้เรามีความสงบหมั่นทำความดี จ้า
8/7/55 โพสต์โดย ลูกกบ
2 จาก 9
ศาสนา (พุทธ) สอนให้เปนคนดีแบบทางสายกลาง ถูกป่ะคับ!!
8/7/55 โพสต์โดย ทีน.
3 จาก 9
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจต่างหาก
8/7/55 โพสต์โดย underwalker
4 จาก 9
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ทำความดีหรือเปล่าคะ
8/7/55 โพสต์โดย Joohyun
5 จาก 9
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ^^
8/7/55 โพสต์โดย Cakemimi
6 จาก 9
ศาสนา (อังกฤษ: religion) หมายถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ ในหลักอภิปรัชญาว่าทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นมาดำรงอยู่และจะเป็นเช่นไรต่อไป มีหลักการ สถาบัน หรือประเพณี ที่เป็นที่เคารพโดยทั่วไป แล้วอาจกล่าวได้ว่า ศาสนาเป็นสิ่งที่ควบคุม และประสานความสัมพันธ์ของมนุษย์ ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข คือ ให้มีหลักการ ค่านิยม วัฒนธรรมร่วมกันและวิถีทางที่มนุษย์เลือกใช้ในการดำรงชีวิต ให้สังคมเป็นหนึ่งเดียวกัน มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยหลักจริยธรรม คุณธรรม ศิลธรรมที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน
8/7/55 โพสต์โดย xswd
7 จาก 9
เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ให้เรานำหลักคำสอนมา กระทำตามแต่ความดีครับ
ถ้าเราปฎิบัติตามก็จะเกิดความสงบสุขในจิตใจ ไม่คิดอะไรฟุ้งซ่าน สามารถมีสติ
สงบจิตสงบใจตนเองได้ครับ
8/7/55 โพสต์โดย อากาศที่บริสุทธิ์
8 จาก 9
ดูเรื่องศีลอย่างเดียว
ประเทศที่เคร่งในเรื่องศีล
จะอยู่สุขสบาย
เพราะไม่มีขโมย
ไม่ฆ่ากัน
ไม่เป็นชู้กัน
ไม่โกหกกัน
ไม่กินเหล้า
เพียงแค่นี้งบประมาณเพื่อการเหล่านี้เป็นแสนล้าน
นำไปพัฒนาป้องกันภัยธรรมชาติได้สบาย
นี่เรื่องเดียวนะ
8/7/55 โพสต์โดย เหล่าแปะ
9 จาก 9
ให้เรามีที่พักพึ่งใจใจ สร้างขวํญและกำลังใจเป็นอย่างดี
19/7/55 โพสต์โดย โฆษิตะ พุทธภูมิ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ต้องการให้เกิดความสำเร็จทางพุทธศาสนาโดยไม่ใช่เงินแต่ได้ผลมากทำอย่างไร
ความแตกต่างระหว่างนิกายเถรวาทกับนิกายมหายาน
คนที่นับถือศาสนาฮินดูแต่งตัวอย่างไร
ศาสนาพุทธสอนอะไร
ใครนับถือศาสนาอะรัยกันบ้างครับ...????
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู