หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีเขียนใบสมัครเรียนมสธ
โรงเรียน | การศึกษา 25/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ใบสมัครเหรอคะ ในหนังมือคู่มือก็มีรายละเอียดให้นะคะ ลองดูนะคะ สมัครตอนแรกก็งงเหมือนกัน


ขั้นตอนการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้ผู้สมัครโปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 ขั้นที่ 1  ศึกษาและบันทึกข้อมูลการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
     1) ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครของ แต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก ที่สนใจจะสมัครเข้าศึกษา และตรวจสอบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามที่กำหนดไว้หรือไม่
     2) จากนั้นทำการบันทึกข้อมูลการสมัครลงใน แบบฟอร์มใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต และบันทึกใบแบบตัวอย่างลายมือชื่อ
     3) สั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาอินเทอร์เน็ต และใบแบบตัวอย่างลายมือชื่อ ลงลายมือชื่อผู้สมัครไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนส่งมาพร้อมหลักฐาน และเอกสารประกอบการสมัคร
  บนสุด/top


 ขั้นที่ 2  หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
      ส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามรายการ ดังต่อไปนี้

    1. ส่งสำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ขนาด A4 จำนวน 2 ชุด
       (ในกรณีที่คุณสมบัติของผู้สมัครกำหนดสาขาวิชาที่รับเข้าศึกษาเป็นการเฉพาะไว้ ให้ผู้สมัครแนบสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) ที่ระบุสาขาวิชา/ประเภทวิชา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร จำนวน 2 ชุด)

    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ ทั้ง 2 ด้าน จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฎอยู่ จำนวน 1 ฉบับ
    4. สำเนาเอกสารสำคัญอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฯลฯ
      (ใช้ในกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุล ในข้อ 1,2,3 ไม่ตรงกัน)
    5. รูปถ่ายติดบัตร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
           - เป็นรูปถ่ายภาพสี
           - ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตากันแดด
           - แต่งกายสุภาพ (ห้ามสวมชุดครุย/เสื้อคอกลม)
           - ถ่ายในคราวเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน
           - ฉากหลังต้องเป็นสีพื้น
         เพื่อ
           5.1 ติดในใบแบบตัวอย่างลายมือชื่อ จำนวน 1 รูป
           5.2 เขียนชื่อ-ชื่อสกุล วิชาเอกที่สมัครด้านหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจน ส่งมาพร้อมหลักฐานการสมัครอื่น จำนวน 2 รูป
     6. หลักฐานการชำระเงิน ได้แก่ สำเนาใบรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ หรือสำเนาใบฝากเงินและใบเสร็จรับเงินธนาคาร หรืออื่นๆ ตามวิธีการที่ท่านเลือกชำระเงิน
     7. แบบกรอกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัคร เช่น ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขัง/พิการ โอนชุดวิชา/เทียบงานรายวิชา
     เอกสารตามข้อ 1 - 4 ผู้สมัครต้องสำเนาเอกสารโดยใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องกับต้นฉบับ โดยเขียนข้อความต่อไปนี้ที่ด้านหน้ามุมบนขวามือของเอกสารแต่ละฉบับ
ขอรับรองว่าถูกต้องตรงกับต้นฉบับจริง และขอใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร
 
ลงชื่อ......................................................ผู้สมัคร
 
(..............................................................)
 
(ตัวบรรจง)

  หมายเหตุ
   1. ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องส่งผลการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการมาพร้อมการสมัคร
               -  กรณีวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ต้องส่งใบแปลวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย จำนวน 1 ชุด มาด้วย
   2. ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขังจะต้องส่งหนังสืออนุญาตให้เข้าศึกษาจากกรมราชทัณฑ์มาพร้อมเอกสารการสมัคร
โปรดอย่าส่งหลักฐานการสมัครที่เป็นฉบับจริงมาประกอบการสมัคร เนื่องจากอาจเกิดการสูญหาย !


บนสุด/top


 ขั้นที่ 3  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
       รายการและจำนวนเงินที่ผู้สมัครจะต้องชำระ
       
      1. ค่าระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
จำนวน 100 บาท
       2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
จำนวน 500 บาท
 (ผู้สมัครที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า)
        3. ค่าบำรุงการศึกษา
จำนวน 300 บาท
        4. ค่าชุดวิชา
ชุดวิชาละ 300 บาท
 (ลงทะบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา)
        5. ค่าวัสดุการศึกษา
ดูรายละเอียดจากตารางอัตราค่าธรรมเนียม
 ผู้สมัครทุกคนจะต้องชำระค่าวัสดุการศึกษาแม้จะมีวัสดุการศึกษาชุดนั้น ๆ อยู่แล้วก็ตาม

   วิธีการชำระเงิน        
    1. ชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay At Post
        1.1 นำใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ที่กรอกรายละเอียดการสมัครและคำนวณเงินค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียบร้อยแล้ว ไปติดต่อ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีระบบ Pay At Post เพื่อชำระเงิน
        1.2 ผู้สมัครจะได้รับหลักฐานการชำระเงินที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ออกให้ จำนวน 2 ฉบับ โดย
             1) ส่งเป็นหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมหลักฐานการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
             2) ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน จำนวน 1 ฉบับ
        1.3 นำสลิปหลักฐานการชำระเงินที่เจ้าหน้าที่ออกให้มากรอกรายละเอียดในใบสมัครฯ (มสธ.1)
        1.4 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งมาพร้อมกับสลิปหลักฐานการชำระเงิน ปิดซองให้เรียบร้อย และส่งโดยวิธีลงทะเบียนมายัง ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล ตู้ ป.ณ.222 ปท.หลักสี่ กรุงทพฯ 10210
        1.5 ผู้สมัครเก็บสลิปหลักฐานการชำระเงินอีกฉบับหนึ่งไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะได้รับการตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา          
    2. ชำระเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
        2.1 นำใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ที่กรอกรายละเอียดการสมัครและคำนวณเงินค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียบร้อยแล้ว ไปติดต่อขอชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
        2.2 กรอกรายละเอียดการชำระเงินในใบสมัครฯ (มสธ.1) โดยดูรายละเอียดจากสำเนาใบฝากเงินที่ธนาคารออกให้
        2.3 กรอกรหัสที่ทำการธนาคาร 00010 ในชอ่งรหัสที่ทำการไปรษณีย์/ธนาคาร ของใบสมัครฯ (มสธ.1)
        2.4 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งมาพร้อมกับสำเนาใบฝากเงินที่ธนาคารออกให้ในซองเดียวกัน ปิดซองให้เรียบร้อย โดยธนาคารจะเป็นผู้จัดส่งซองเอกสารการสมัครดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัยต่อไป
        2.5 ผู้สมัครเก็บสำเนาใบฝากเงินอีกฉบับหนึ่งไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะได้รับการตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 
บนสุด/top


 ขั้นที่ 4   การกรอกใบแบบตัวอย่างลายมือชื่อ
       ขั้นตอนการกรอกมีดังนี้
    1. ช่องเลขประจำตัวนักศึกษา ให้ผู้สมัครเว้นว่างไว้ไม่ต้องกรอก
    2. รูปถ่าย ให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ลงในกรอบที่กำหนดให้
    3. คำนำหน้าชื่อ/ชื่อ/ชื่อสกุล (ตัวบรรจง)ให้ผู้สมัครทำเครื่องหมาย x ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำนำหน้าชื่อ กรณีคำนำหน้าชื่อเป็นชั้นยศ หรืออื่น ๆ ให้ระบุรายละเอียดคำนำหน้าชื่อในช่องว่างด้วย และกรอกชื่อและชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยตัวบรรจง
    4. กรอกหมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน มือถือ และ E-mail address ให้ครบถ้วนเพื่อมหาวิทยาลัยจะใช้ในการติดต่อกับผู้สมัครหรือส่งข่าวสารให้ผู้สมัครได้อย่างรวดเร็ว
    5. กรอกเลขประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก ตามที่ปรากฏในทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน
    6. ลงลายมือชื่อผู้สมัครในกรอบที่กำหนดให้เหมือนกับลายมือชื่อในใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)
    7. วันหมดอายุบัตร เว้นว่างไม่ต้องกรอก
    8. กรอกชื่อที่อยู่ที่ใช้ติดต่อให้ชัดเจนและถูกต้อง และต้องตรงกับที่อยู่ที่ได้กรอกไว้ในใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะใช้ที่อยู่นี้ในการจัดส่งเอกสารการสอนและข่าวสารต่าง ๆ ให้กับผู้สมัคร
 
บนสุด/top


 ขั้นที่ 5   การตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
       เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานการสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการดังนี้
         1. กรณีที่มหาวิทยาลัยสามารถรับท่านเข้าเป็นนักศึกษาใน สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกลำดับหนึ่งได้ มหาวิทยาลัยจะตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยจัดส่งหนังสือตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและแบบตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และส่งแบบตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคืนให้มหาวิทยาลัย ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับเอกสาร
         2. กรณีที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถรับท่านเข้าศึกษาในสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกลำดับหนึ่ง แต่สามารถรับสมัครท่านใน สาขาวิชา /แขนงวิชา /วิชาเอกลำดับสองได้ มหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกลำดับสอง โดยจัดส่งหนังสือตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และแบบตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและส่งแบบตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคืนให้มหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับเอกสาร
         3. มหาวิทยาลัยจะส่งบัตรประจำตัวนักศึกษาให้นักศึกษา ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ส่งหนังสือตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เมื่อนักศึกษาได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-ชื่อสกุล และรายละเอียดอื่นบนบัตรดังกล่าว จากนั้นให้ลงลายมือชื่อหลังบัตรประจำตัวนักศึกษา มสธ. ATM-กรุงไทย ให้เหมือนกับลายมือชื่อในใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) หากนักศึกษาพบว่ารายละเอียดที่ระบุบนบัตรประจำตัวนักศึกษาไม่ถูกต้อง ให้รีบส่งบัตรประจำตัวนักศึกษาดังกล่าวคืนมายังมหาวิทยาลัยโดยด่วน หรือติดต่อที่ ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล โทร. 0 2504 7215
    การใชับัตรประจำนักศึกษา มสธ. ATM-กรุงไทย สามารถใช้ในประโยชน์ได้ดังนี้
     1) ใช้แสดงเป็นหลักฐานประกอบกับบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ ในการเข้าสอบ การเข้ารับการสอนเสริม ติดต่อกับมหาวิทยาลัย
     2) ใช้ในกิจกรรมลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์
     3) ใช้เป็นบัตร ATM ในการเบิก - ถอนเงิน   หากนักศึกษาประสงค์จะใช้ประโยชน์ในข้อ 2) และ 3) นักศึกษาต้องนำ
         - บัตรประจำตัวนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้
         - บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงและสำเนา)
         - สำเนาทะเบียนบ้าน
 ไปติดต่อขอเปิดบัญชีที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
       เมื่อมหาวิทยาลัยตอบรับขึ้นทะเบียนท่านเป็นนักศึกษาแล้ว จะจัดส่งเอกสารการสอนให้ต่อไป ทั้งนี้ให้นักศึกษา ตรวจสอบว่าเอกสารการสอนที่ได้รับเป็นชุดวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้หรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดให้ติดต่อที่ ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7191 - 6
20/6/55 โพสต์โดย I'm nan
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เวลากรอกใบสมัครงาน ส่วนมากแล้วเค้าจะตรวจสอบข้อมูลเรามั้ย
ลงทะเบียนเรียนกับ มสธ. ทางไปรษณีย์ค่ะ ไม่ทราบว่าจะใช้เวลานานไหมถึงจะได้หนังสือตอบกลับ
ผมขอสอบถามเรื่องเรียน มสธ. (เรียนที่บ้าน) หน่อยครับ
สมัครเรียนรามเดือนไหนบ้าง
ซื้อใบสมัครเรียนรามคําแหง ที่ไหนบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู