หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กรรมฐานสังเขป โดย...พระอารย์ใหญ่ อัคคมหาบัณฑิต ภัททันตโสภณมหาเถระ มหาสีสยาดอร์ แปลไทยโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์
เรียนอาจารย์LoGaRiThmLogiS1

หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาสอดคล้องพระคำสอนของหลวงปู่ฤาษีลิงดำเลยครับ
อาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรครับ?

กรรมฐานสังเขป โดย...พระอารย์ใหญ่ อัคคมหาบัณฑิต ภัททันตโสภณมหาเถระ มหาสีสยาดอร์ แปลไทยโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์

หนังสือ: ไม่มี ISBN ครับ

กรรมฐานสังเขป และ แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา

พระอาจารย์ใหญ่ อัคคมหาบัณฑิต ภัททันตโสภณมหาเถระ มหาสีสยาดอร์
และ
พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏธานาจริยะ วัดภัททันตะอาสภาราม จ.ชลบุรี

__________________________

กรรมฐานสังเขป

โดย...พระอารย์ใหญ่ อัคคมหาบัณฑิต ภัททันตโสภณมหาเถระ มหาสีสยาดอร์
(นครย่างกุ้ง ประเทศพม่า)

แปลไทยโดย...
   สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภหาเถระ)
      อธิบดีสงฆ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
(ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร)

กรรมฐานสังเขป
“นมต.ถุ รตนต.ตยส.ส”
โดย...พระอารย์ใหญ่ อัคคมหาบัณฑิต ภัททันตโสภณมหาเถระ มหาสีสยาดอร์

ถาม   ชาวพุทธปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อประโยชน์อะไร?
ตอบ   ชาวพุทธปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อให้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่พ้นจากชราทุกข์ มรณทุกข์ เป็นต้น
   อธิบายว่า คนทั้งหลายในโลกนี้อยากได้ความสุขเป็นนิจไม่อยากได้ชราทุกข์ พยาธิทุกข์ มรณทุกข์ เป็นต้น แต่ว่าไม่ได้สมความปราถนา บางทีได้ชราทุกข์คือความแก่บางทีได้พยาธิทุกข์คือความเจ็บ บางทีได้โสกะคือความเศร้าโศก บางทีได้ปริเทวะคือร้องไห้ บางทีได้กายิกทุกข์คือทุกข์ทางกาย บางทีได้เจตสิกทุกข์คือทุกข์ทางใจ แล้วก็ได้ชราทุกข์ พยาธิทุกข์ มรณทุกข์ เป็นต้น ต่อไปอีกไม่รู้จักจบสิ้น ฉะนั้น คนทั้งหลายในชาตินี้ก็ดี ในชาติต่อๆ ไปก็ดี ย่อมเสวยทุกข์อยู่ร่ำไป

ถาม   คนทั้งหลาย ทำไมจึงเสวยทุกข์อยู่ร่ำไป?
ตอบ   คนทั้งหลาย ถ้ายังมีภพใหม่ คือยังเกิดอยู่ตราบใด ย่อมจะได้เสวยชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณทุกข์ร่ำไปอยู่ตราบนั้น ถ้าไม่มีภพใหม่ ทุกข์ทั้งหลายคือชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณทุกข์เป็นต้น ก็ย่อมไม่มี ฉะนั้น โยคีบุคคลทั้งหลายถ้าปราถนาจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงก็ต้องพยายามไม่ให้เกิดในภพใหม่อีก

ถาม   ทำไมจึงมีภพใหม่?
ตอบ   ถ้ามีตัณหาคือความรักในภพอยู่ ภพใหม่ย่อมมีคือเกิดอีกถ้าไม่มีตัณหาภพใหม่ก็ไม่มี ฉะนั้น โยคีบุคคลทั้งหลาย ถ้าไม่อยากให้มีภพใหม่ต้องพยายามประหารตัณหาทั้งหลายให้หมดสิ้น

เหตุให้เกิดตัณหานั้น มี 2 ประการ คือ
1. ไม่เห็นโทษของรูปของนาม
2. ไม่เห็นสภาวะที่พ้นจากรูปนามคือพระนิพพาน ไม่เห็นคุณค่าหรือความสำคัญของการหลุดพ้นจาก รูป นาม คือพระนิพพาน เหตุ 2 ประการนี้ เป็นเหตุให้ตัณหาเกิดถ้าเหตุ 2 ประการนี้ไม่มีแล้ว ตัณหาก็จะเกิดมีไม่ได้อุปมาเหมือนคนเมืองหนึ่ง ถ้าบ้านเมืองของเขาทุรกันดารข้าวยากหมากแพงและมีภัยอันตรายมาก แต่เขาไม่เห็นโทษในบ้านเมืองของตน และไม่เคยรู้จักบ้านเมืองอื่น ซึ่งมีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างและไม่มีภัยอันตรายใดๆ เขาย่อมไม่อยากจะไปจากบ้านเมืองของเขา แต่ถ้าเขาเห็นโทษในบ้านเมืองของเขา และได้รู้จักบ้านเมืองอื่นที่มีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างและไม่มีภัย อันตรายใดๆ เขาจะไม่ ติดใจในบ้านเมืองเขาเลย เขาจะย้ายจากบ้านเมืองของเขาไปอยู่บ้านเมืองอื่น โดยไม่เสียดาบอาลัยบ้านเมืองเก่า ฉันใด อุปมัย ก็ฉันนั้น

ฉะนั้น โยคีบุคคล เมื่อใคร่จะพ้นจากตัณหานั้น ต้องรู้โทษของรูปนามและรู้คุณค่าของความดับทุกข์ คือพระนิพพาน ถ้าพยายามปฏิบัติกรรมฐานความรู้ทั้ง 2 ประการนี้ จะมีบริบูรณ์ขึ้นได้แล้วจะมีแต่ความอยากหลุดพ้นจากชราทุกข์ พยาธิทุกข์ มรณทุกข์ เป็นต้น ถ่ายเดียว ถ้าปรารถนานิพพานเพื่อต้องการดับทุกข์ทั้งหลาย มีชราพยาธิมรณาทุกข์เป็นต้น ต้องพยายามปฏิบัติกรรมฐานดังจะแสดงโดยสังเขปต่อไป :-
ความรัก | การเมือง | ศาสนา | ธรรมะ | มนุษยสัมพันธ์ 12/12/55 โพสต์โดย รู้สึกว่าช่วงนี้โดนอภิสังขารเล่นงานจนหดหู่4
คำตอบ
1 จาก 2
กรรมฐาน หมายถึงที่ตั้งแห่งการงาน วิปัสนากรรมฐาน หรือ สมถกรรมฐาน เป็นคำที่แต่งใหม่โดยสาวก
ในพุทธวจนพระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของกรรมฐานแต่ไม่ได้สอนอะไร จึงไม่แปลกที่สาวกจะมาปรุงแต่งในเรื่องนี้กันอย่างมากมาย
12/12/55 โพสต์โดย Sa To Ri
2 จาก 2
ท่าน ว. สอนว่า อยากได้อะไร ให้   "นั่งสมาธิ และ ลงมือทำ"   สั้นๆ เข้าใจง่าย แต่รวมความหมายดีๆในพระไตรปิฎกเข้าไว้แล้ว

คำสอน ท่าน ว.
 มีคนมาขอพระดี
 พระท่านตอบว่า พระดี อยู่ที่บ้าน เป็นถึงพระพรหมเลย พ่อแม่ ครับ ไหว้ที่บ้านได้เลย
29/12/55 โพสต์โดย รู้สึกว่าช่วงนี้โดนอภิสังขารเล่นงานจนหดหู่5
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การฝึกวิปัสสนากรรมฐานจะช่วยให้เราหายจากทุกข์ใจได้ไหม ???
ศาสนาพุทธยุคปัจจุบันสิ่งใดเติมแต่งสิ่งใดเป็นแก่น
มงตลชีวิต ที่ ๓๓.การเห็นอริยสัจ
อยู่เป็นสุขด้วยธรรมะ
ปัญญาแบบใหนดับทุกข์ได้?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู