หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การวางแผนการตลาด
ปัญหาคาใจ 22/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
แผนการตลาด (Marketing plan) เป็นเอกสารที่อธิบายถึงการวิเคราะห์ สถานการณ์ กลยุทธ์การตลาดและโปรแกรมการตลาด หรือหมายถึง เครื่องมือส่วนกลาง สำหรับอำนวยการและการประสานงาน ความพยายามทางการตลาด ส่วนประกอบของแผนการตลาดของแต่ละบริษัทอาจแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

ส่วนที่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด (Analyzing marketing situation)

สรุปประวัติของบริษัทและสรุปแผนการตลาดของบริษัท (Company background and executive summary) ส่วนนี้เพื่อสรุปภาพรวมของแผนการตลาดแก่ฝ่ายบริหาร
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน (Current marketing situation analysis)
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ การจัดจำหน่ายและสิ่งแวด-ล้อมมหภาคที่เกี่ยวข้อง (Analyzing market, product, competition, distribution and macroenvironment)
การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, weaknesses, opportunities and threats)
การวิจัยและการกำหนดตลาดเป้าหมาย (Researching and identifying target market)
การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมการซื้อ (Analyzing marketing and buying behavior)
การคาดคะเนงบกำไรขาดทุนและศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Projecting profit and loss statement and marketing feasibility study)

ส่วนที่เป็นการวางแผนการตลาด (Marketing planning)

การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing objectives)
การกำหนดกลยุทธ์และโปรแกรมการตลาด (Marketing programs and strategies) ประกอบด้วยกลยุทธ์และส่วนประสมการตลาด (Marketing mix strategies and programs) ประกอบด้วย 4 ด้านดังนี้
กลยุทธ์และโปรแกรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product programs and strategies) ประกอบด้วย (1) ความแตกต่างทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ (Competitive product differentiation) (2) การกำหนดตำแหน่งตราสินค้า (Brand positioning) (3) กลยุทธ์และโปรแกรมด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product components strategies and programs)
กลยุทธ์และโปรแกรมด้านราคา (Price programs and strategies)
กลยุทธ์และโปรแกรมด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Distribution channel programs and strategies)
กลยุทธ์และโปรแกรมด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion programs and strategies)
กลยุทธ์และโปรแกรมด้านการโฆษณา (Advertising programs and strategies)
กลยุทธ์และโปรแกรมด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling programs and strategies)
กลยุทธ์และโปรแกรมด้านการส่งเสริมการขาย (Sales promotion programs and strategies)
กลยุทธ์และโปรแกรมด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation programs and strategies)
กลยุทธ์และโปรแกรมการตลาดทางตรง (Direct marketing programs and strategies)
23/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การวางแผนชีวิตหลังความตาย
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ หมายความว่าอย่างไรครับ
วางแผนอย่างไร ถ้าการผลิตของเราขึ้นๆ ลงๆ
ใครเก่งเศรษฐศาสตร์ ช่วยทีค่ะ
จะวางแผนอนาคตยังไงให้ดีครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู