หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อยากทราบความแตกต่างระหว่างอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น กับอำนาจการปกครองส่วนภูมิภาค ต่างกันอย่างไรบ้างค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ^^
การศึกษา | ข้อมูล | ปัญหาคาใจ 18/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
การแบ่งอำนาจในความหมายคือการปกครองส่วนภูมิภาคนะไม่งงนะ
-----------------------------------------------
ลักษณะความแตกต่างระหว่างหลักกระจายอำนาจกับหลักการแบ่งอำนาจ(การมอบอำนาจ)
หลักการแบ่งอำนาจ
1. เป็นรูปของการปกครองส่วนภูมิภาคอันได้แก่ จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน
2. เป็นรูปแบบของการรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง โดยส่วนกลางจะส่งตัวแทนไปประจำท้องที่ต่างๆ ในส่วนภูมิภาค แต่อำนาจสั่งวินิจฉัยสั่งการทั้งหมดยังอยู่ที่ส่วนกลาง จึงทำให้ส่วนกลางสามารถเรียกอำนาจคืนเมื่อใดก็ได้
3. ส่วนกลางมีอำนาจในการให้คุณโทษแก่ข้าราชการส่วนภูมิภาค
4. ผู้บริหารส่วนภูมิภาคมาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลาง
5. ไม่มีอิสระในการบริหารงาน เพราะต้องขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง โดยผู้บริหารส่วนภูมิภาคต้องนำเอานโยบายส่วนกลางมาปฏิบัติ
6. ประชาชนไม่มีโอกาสในการควบคุม กำกับ และตรวจสอบการทำงาน เนื่องจากเป็นอำนาจของส่วนกลางทั้งสิ้น
7. ไม่มีงบประมาณเป็นของตนเอง เพราะการใช้งบประมาณนั้นส่วนกลางเป็นผู้อนุมัติและควบคมให้เป็นไปตามงบประมาณแผ่นดิน
8. ความสัมพันธ์กับส่วนกลางเป็นไปในรูปของการบังคับบัญชา กล่าวคือส่วนหลางหรือผู้มอบอำนาจยังมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ภายใต้การควบตามสายบังคับบัญชาการปฏิบัติการอาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือถูกยกเลิกโดยผู้บังคับบัญชาในส่วนกลางได้ตามความเหมาะสม
9. ไม่มีลักษณะการเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้ง


หลักการกระจายอำนาจ(การปกครองส่วนท้องถิ่น)
1. เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ อบจ. อบต. เทศบาล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
2. เป็นเรื่องที่ส่วนกลางให้อำนาจปกครองบางส่วนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเข้าหน้าที่ท้องถิ่นมีอิสระในการตัดสินใจพอสมควร จึงทำให้ส่วนกลางไม่สามารถเรียกอำนาจคืนได้
3. ส่วนกลางไม่มีอำนาจให้คุณให้โทษแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากท้องถิ่นนั้น
5. มีอำนาจอิสระในการทำงาน เพราะไม่ต้องขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง โดยผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายขึ้นมาเองได้
6. ประชาชนจะเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุม กำกับ และตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง
7. มีงบประมาณและเจ้าหน้าที่เป็นของตนเอง
8. ความสัมพันธ์ในส่วนกลางเป็นไปในแบบการควบคุมกำกับดูแล กล่าวคือการโอนอำนาจ (Devolution) และความรับผิดชอบให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับอำนาจอย่างเด็ดขาด ส่วนกลางจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยุบเลิกมิได้ ส่วนกลางทำได้เพียงแต่ควบคุมกำกับดูแลให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นปฏิบัติการต่างๆ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น เนื่องจากองค์การบริหารท้องถิ่นเป็นนิติบุคคลต่างหากแยกจากส่วนกลางนั่นเอง
9. เป็นพื้นฐานของประชาธิปไตย เนื่องจากมีการเลือกตั้ง
-----------------------------------------
ดูความแตกต่างเป็นข้อๆ ไปนะครับ
18/2/55 โพสต์โดย จิ้งจก
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
รบกวนผู้รู้หน่อยครับ
ระบบทุนนิยมแบบเสรี มีหลักการสองคล้องกับประชาธิปไตย หรือเผด็จการหรือไม่ อย่างไร
เขียนถูกหน้าข้อความที่ถูก เขียนผิดหน้าข้อความที่ผิด ช่วยหน่อยนะคับ
การกระจายอำนาจทางการคลังหมายถึง
ใครใช้อำนาจบริหารการปกครองประเทศ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู