หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
Q : เราใส่ปูนขาวลงในดินเพื่ออะไร
1~5 8/12/51 โพสต์โดย namhom
คำตอบ
1 จาก 15
เพื่อแก้ความเป็นกรดของดิน
8/12/51 โพสต์โดย QueDesign
2 จาก 15
ปูนขาวผสมกับดินกอนนําไปใช
กอสรางใดๆ จะเกิดปฏิกิริยาระหวางดินและปูนขาว ทําใหคุณสมบัติของดินดานวิศวกรรมเปลี่ยน
แปลงไป จากการทดลองพบวาปูนขาวทําใหการซึมของนํ้าผานดินไดดีขึ้นเปนสัดสวนโดยตรงกับ
ปริมาณปูนขาวที่เติมลงไปในดิน และปูนขาวทําใหความเหนียวของดินลดลง
8/12/51 โพสต์โดย Mirinda
3 จาก 15
เพราะว่าดินเป็นกรดสูง
มีอันตรายต่อการปลูกพืช   ถึงพืชส่วนใหญ่จะชอบดินที่เป็นกรดนิดๆ
แต่ถ้าดินมีความเป็นกรดมากเกินพอดี  ก็มีผลเสียต่อการปลูกพืชเหมือนกัน
ที่เราใส่ปูนขาวลงไปในดินเพื่อลดความเป็นกรดลง   ปูนขาวเป็นสารที่มีความเป็นเบสหรือด่างสูง
เมื่อใส่สารที่เป็นเบสลงไปในดินที่เป็นกรด    จะทำให้ดินมีความเป็นกรดต่ำลง
นอกจากนี้ยังใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH)บายน้า
8/12/51 โพสต์โดย พลอยสรวง
4 จาก 15
ลดกรดในดินนั่นแหละค่ะ ไม่มีอะไรหรอก
8/12/51 โพสต์โดย อ้วน
5 จาก 15
แกล้งดิน
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ทำการศึกษาวิจัยและปรับปรุงดิน โดยวิธีการ "แกล้งดิน" คือ ทำให้ดินเปรี้ยว เป็นกรดจัดรุนแรงที่สุด กล่าวคือ การทำให้ดินแห้ง และเปียกโดยนำน้ำเข้าแปลงทดลองระยะหนึ่ง และระบายน้ำออกให้ดินแห้งระยะหนึ่งสลับกัน จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดกรดมากยิ่งขึ้น ด้วยหลักการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงให้เลียนแบบสภาพธรรมชาติ ซึ่งมีฤดูแล้งและฤดูฝนเป็นปกติในแต่ละปี แต่ให้ใช้วิธีการร่นระยะเวลาช่วงแล้ง และช่วงฝนในรอบปีให้สั้นลง โดยปล่อยให้ดินแห้ง 1 เดือน และขังน้ำให้ดินเปียกนาน 2 เดือน สลับกันไป เกิดภาวะดินแห้ง และดินเปียก 4 รอบ ต่อ 1 ปี เสมือนกับมีฤดูแล้งและฤดูฝน 4 ครั้ง ใน 1 ปี หลังจากนั้นจึงให้หาวิธีการปรับปรุงดิน ดังกล่าวให้สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้
   แกล้งดินแล้วปรับปรุงดิน
   : วิธีการที่สำคัญ
   เมื่อดำเนินการตามกรรมวิธี "แกล้งดิน" แล้วก็ใช้วิธีการปรับปรุงดิน ซึ่งเปรี้ยวจัดให้สามารถใช้เพาะปลูกได้ โดยมีหลายวิธีการด้วยกันดังนี้

   * ใช้ปูน เช่น ปูนขาว หินปูนฝุ่น ใส่ลงไปในดิน แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน ปูนจะทำปฏิกริยากับกรดกำมะถันในดิน เกิดสารสะเทิน ปริมาณกรดในดินจะลดลง ซึ่งหากใส่ในปริมาณที่มากพอจะช่วย ให้ดินมีสภาพเป็นกลาง
   * ใช้น้ำจืดล้างกรดและสารพิษออกจากดินโดยตรง วิธีการนี้ใช้เวลานานกว่าวิธีใช้ปูน เนื่องจากกรดจะชะล้างออกไปอย่างช้าๆ แต่ได้ผลเช่นกัน
   *  ยกร่อง เพื่อปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น โดยมีคูน้ำอยู่ด้านข้าง ให้นำหน้าดินจากดินในบริเวณที่เป็นคูมา เสริมหน้าดินเดิมที่เป็นคันร่อง ก็จะได้หน้าดินที่หนาขึ้น ส่วนดินที่มีสารไพไรท์จะใช้เสริมด้านข้าง เมื่อใช้น้ำชะล้างกรดบนสันร่อง กรดจะถูกน้ำชะล้างไปยังคูด้านข้าง แล้วระบายออกไป
   * ควบคุมระดับน้ำใต้ดิน ให้อยู่เหนือชั้นดินเลนตะกอนทะเล ป้องกันไม่ให้สารไพไรท์ทำปฎิกริยากับออกซิเจน กรดกำมะถันจึงไม่ถูกปลดปล่อยเพิ่มขึ้น
   * ใช้พืชพันธุ์ทนทานต่อความเป็นกรด มาปลูกในดินเปรี้ยว
8/12/51 โพสต์โดย Winyu444
6 จาก 15
ป้องกันสัตว์มีพิษได้ครับ
8/12/51 โพสต์โดย ิblackcat
7 จาก 15
เพื่อปรับสมดุลย์ให้ดิน เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืช แต่ไม่ควรทำซ้ำบ่อยมากเกินไป จะกลายเป็นดินเสียปลูกพืชไม่ได้ผล
8/12/51 โพสต์โดย Miscellanous
8 จาก 15
เพิ่มเติมครับ
ประโยชน์ของปูนขาว จากวิกัพีเดียครับ
นอกจากแก้ไขดินเป็นกรดแล้วยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกครับ
9/12/51 โพสต์โดย maddog
9 จาก 15
เพื่อลดการเป็นกรดของดิน หรือเรียกอีกอย่างว่าดินเปรี้ยว เพราะปูนขวามีฤทธิ์เป็นด่าง ทำให้ดินมีความเป็นเบสเมื่อดินเปรี้ยวถ้าใส่ในปริมาณที่พอดี แต่ถ้าใส่มากไป ก้จะทำให้ดิน มีสภาพเป็นด่างด้วย
9/12/51 โพสต์โดย ครีมโซดา
10 จาก 15
ปรับสภาพดินที่มีความเป็นกรดสูงค่ะ
29/11/52 โพสต์โดย appallm
11 จาก 15
ลดความเป็นกรดของดินค่ะ
29/12/52 โพสต์โดย karn_sakura2
12 จาก 15
เพื่อให้ดินหายแห้งและแตก
15/8/53 โพสต์โดย หรรษา
13 จาก 15
เพื่อแก้ความเป็นกรดของดิน ......ความสมดุลของดิน
30/8/53 โพสต์โดย ไฟรุท
14 จาก 15
แกล้งดินครับ
15/1/55 โพสต์โดย พ่อเลี้ยงตัวเล็ก
15 จาก 15
ปูนขาว

ปูนขาวเพื่อใช้ในการเกษตร (Quick Lime)
คุณสมบัติทางเคมี
1.  แคลเซี่ยมออกไซด์ CaO 50-70%
2.  ความละเอียดของเนื้อปูน200mesh
3.  ความเป็นด่าง pH 14
4.  ค่าความร้อน อุณหภูมิ 70-100 องศา

*ประโยชน์การใช้งานปูนขาวร้อนการเกษตร

1.ปรับสภาพค่าความเป็นกรดในดินให้สูงขึ้น

2.ปรับสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช เช่น สวนยาง ,ปลูกมันสัมปะหลัง, ปลูกข้าว ,ปลูกอ้อย,ปลูกผัก,ปลูกพืชไร่ทุกชนิด เป็นต้น
3. ใช้โรยฆ่าเชื้อโรค,ดับกลิ่นในโรงเลี้ยงไก่,ฟาร์มสุกร,ฟาร์มเลี้ยงวัว, บ่อขยะ,และอื่นๆ
4. ใช้โรยดับกลิ่นน้ำเสียและช่วยตกตะกอนน้ำเสียจากโรงงานอุตสหากรรม ทั้งภาคการเกษตรและครัวเรือน
5. ใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้ง ,บ่อเลี้ยงปลา ,ปรับสภาพน้ำ สร้างแพลงตอนและเป็นอาหารและแร่ธาตุที่สัตว์น้ำต้องการ ปูนขาวยังสามารถฆ่าเชื้อโรคภายในบ่อ ได้ด้วย
บรรจุภัณฑ์ของเรา
1. ถุงกระสอบสีขาวสองชั้น ขนาด 25 กิโลกรัม / กระสอบ
2. ถุง Big bag  ขนาด 1 ตัน /ถุง

นอกจากนี้เรายังมีปูนขาว (Quick Lime) และปูนขาวไฮเดรต หรือ แคลเซียม ไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide)เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเช่น อุตสาหกรรมอิฐมวลเบา,อุตสาหกรรมน้ำตาล, อุตสาหกรรมกระดาษ,อุตสาหกรรมเหล็ก,อุตสาหกรรมเคมี,อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย และอื่นๆเป็นต้น เป็นต้น

โดยมี Spec. ค่า CaO 85 - 90% ใบรับรองจากSGS

สินค้าคุณภาพราคาถูกจาก
โรงงานผลิตอยู่ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
สำนักงานขาย ภาคอิสาน :อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
ติดต่อคุณเนตร หิรัญคำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝุ่นปูน Te.0861122354 Line:FooNPooN
E-mail: mama_nate@hotmail.com _/\_ขอบคุณมากค่ะ
31/3/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปุ๋ยปลอดสารพิษ หมายถึง
พืชดูดแร่ธาตุจากดินเข้าสู่รากโดยอาศัย หลักการอะไร
การทำแผลต้นไม้ที่มีรอยฉีกขาดหรือเป็นโพรง
ดินเยื่อกระดาษ
ผลเสียถ้าไม่ปลูกพืช ขั้นบันได
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู