หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การเลี้ยงชะมดเช็ดเพื่อแพทย์แผนไทยและผิดกฎหมายหรือไม่
ข้อมูล | สัตว์เลี้ยง 28/1/53 โพสต์โดย cheiw
คำตอบ
1 จาก 1
"ชะมดเช็ด” จัดเป็นสัตว์ป่าที่เลี้ยงลูกด้วย นมที่มีรูปร่างคล้ายแมวมาก แต่จะมีขนาดลำตัวใหญ่และยาวกว่าเล็กน้อย หางจะยาวและหน้าสั้น ปัจจุบันชะมดเช็ดจัดเป็นสัตว์ป่าสงวน ผู้ใดมีไว้ในครอบครองจะต้องแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ


สถานภาพปัจจุบัน
    เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

........................................................................................

 มาตรา 18    ห้ามมิให้ผู้ใดเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองเว้นแต่
   (1) เป็นการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา 17 โดยได้รับใบอนุญาตให้
เพาะพันธุ์จากอธิบดี
   (2) เป็นการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง และดำเนิน
กิจการสวนสัตว์สาธารณะตามมาตรา 29 ซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวน
หรือสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความครอบครองเพื่อประโยชน์แก่กิจการสวนสัตว์สาธารณะของตน
      การขออนุญาตและการอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ตามวรรคหนึ่ง และการได้มาซึ่งสัตว์ป่า
คุ้มครองเพื่อการเพาะพันธุ์ของผู้รับใบอนุญาตตาม (1) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใน
กฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
   ใบอนุญาตตาม (1) และ(2) ให้สิ้นอายุลงเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งการเลิกการดำเนินการ
เพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่ได้รับอนุญาตต่ออธิบดีตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
28/1/53 โพสต์โดย winyu.444
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กลิ่นสมุนไพรไทยหาได้ที่ใหน
musk คืออะไร
ชะมด แปลว่าอะไรหรอค่ะ
ที่เขาใหญ่มีสัตว์ชนิดใดบ้าง
ตัว แร๊คคูล ตัวทานูกิ ตัว ชะมด อีเห็น ตัวเดียวกันไหมครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู