หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เทคโนโลยีสะอาดมีกี่กลุ่มอะไรบ้าง
คอมพิวเตอร์ | การศึกษา | รัฐบาล | วิทยาศาสตร์ | หนังสือ 1/9/51 โพสต์โดย ice
คำตอบ
1 จาก 4
เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology; CT) หมายถึง การพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่องที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้วัตถุดิบและพลังงานในกระบวนการผลิตหรือการบริหารโดยก่อให้เกิดของเสียที่แหล่งกำเนิดน้อยที่สุด
หลักการเทคโนโลยีสะอาด (CT Concept) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้ทรัพยากร และลดมลพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม คือ
    - Reduce การออกแบบให้อายุผลิตภัณฑ์ยืนยาว ใช้วัตถุดิบที่มีสารพิษและกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
    - Reuse การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด การนำกลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิตเดิม หรือใช้ซ้ำในกระบวนการผลิตอื่น
    - Recycle การผ่านกระบวนการแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ หรือผ่านกระบวนการเพื่อให้เกิดผลพลอยได้อื่นๆ
2/9/51 โพสต์โดย nareerassa
2 จาก 4
ความหมายโดยสรุปของ "เทคโนโลยีสะอาด" ก็คือ กลยุทธ์ในการปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เปลี่ยนเป็นของเสีย น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด จึงเป็นทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อม และการลดค่าใช้จ่าย ในการผลิตไปพร้อม ๆ กันด้วย

หลักการของเทคโนโลยีสะอาด สรุปได้ดังนี้

1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด แบ่งได้เป็น 2 แนวทางใหญ่ ๆ คือ การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ และการเปลี่ยนแปลง กระบวนการผลิต
   1.1 การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ อาจทำได้โดย การออกแบบ ให้มีผลกระทบ ต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด หรือให้มีอายุการใช้งาน ยาวนานขึ้น
   1.2 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
       1.2.1 การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ
       1.2.2 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
       1.2.3 การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน

2. การนำกลับมาใช้ใหม่ แบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางคือ
   2.1 การใช้ผลิตภัณฑ์หมุนเวียน โดยหาทางนำวัตถุดิบ ที่ไม่ได้คุณภาพมาใช้ประโยชน์ หรือหาทางใช้ประโยชน์ จากสารหรือวัสดุ ที่ปนอยู่ในของเสีย โดยนำมาใช้ ในกระบวนการผลิตเดิม หรือกระบวนการผลิตอื่นๆ
   2.2 การใช้เทคโนโลยีหมุนเวียน เป็นการนำเอาของเสีย ผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อนำเอาทรัพยากร กลับมาใช้อีก หรือเพื่อทำให้เป็นผลพลอยได้ เช่น การนำน้ำหล่อเย็น น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต และตัวทำละลาย
2/9/51 โพสต์โดย Kelektor
3 จาก 4
ที่ใช้แล้วหมดไป กับสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้
3/9/51 โพสต์โดย RYUTAZA
4 จาก 4
2 ท่านข้างบนตอบได้ดีมากค่ะ สั้นๆแต่ได้ใจความเอาไป 10 เต็ม!
10/3/55 โพสต์โดย Butch
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กลุ่มเทคโนโลยี มีกี่กลุ่ม
อุปกรณ์ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง
ฟองน้ำทะเลมีกี่กลุ่ม
เทคโนโลยีเพื่อการทำงานมีอะไรบ้างค่ะ
จบม.3 แผนการงานและเทคโนโลยี เรียนต่ออะไรได้บ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู