หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรเป็นนายทหารสัญญาบัตร
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.๒๔๗๙ และคำสั่ง กห.(เฉพาะ)
ที่ ๑๘๑/๔๗ ลง ๒๐ มิ.ย.๔๗ เรื่อง มอบอำนาจให้ ปล.กห., สรอ., ผบ.ทหารสูงสุด, ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ.
ทำการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห. ผนวก ก ข้อ ๑.๑
ฉะนั้น จึงให้แต่งตั้งข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรในสังกัด ทบ. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗, ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยทหารหญิง พ.ศ.๒๕๒๗ และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบ กห.ว่าด้วยการกำหนดสัญชาติของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประจำการ นายทหารประทวนประจำการ หรือพลทหารประจำการ (พลทหารอาสาสมัคร) พ.ศ.๒๕๐๖,
ระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เป็นนายทหารสัญญาบัตรมียศทหารเป็น ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดังต่อไปนี้
กฏหมาย | ข้อมูล 4/6/55 โพสต์โดย tummut491
คำตอบ
1 จาก 1
เป็นทหารรึป่าวครับ
4/6/55 โพสต์โดย ยัง บิน วน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ตอนนี้ผมเรียนอยู่ชั้นม.3 ผมอยากเป็นทหารชั้นสัญญาบัตรควรทำอย่างไรครับ
การแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๔
การสอบของทหาร
พวกที่รอดซุ้มกระบี่ได้ต้องเป็นทหารหรือตำรวจ
ตำแหน่งหรือฉายาของพระสงฆ์ที่ใช้เรียกแต่ละรูปมีรายละเอียดอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู