หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
มนุษย์และสังคมมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
การศึกษา 11/6/55 โพสต์โดย poy18261
คำตอบ
1 จาก 3
มนุษย์ จะอยู่ลำพังคนเดียวไม่ได้แน่ๆ จำเป็นต้องอยู่รวมกันหลายๆคน เพื่อช่วยกันทำให้เกิดเป็นสังคมที่พึ่งพากัน ให้ดำรงชีวิตอยู่รอดได้ นั่นเองครับ
11/6/55 โพสต์โดย TopBOY
2 จาก 3
มนุษย์ เป็น สัตว์ สังคม
                              สัตว์แต่ละชนิดย่อมมีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกัน  สัตว์บางชนิดสามารถดำรงชีวิตอยูได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม  เช่น  สุนัข  แมว  กระรอก  กระต่าย  เป็นต้น  แต่ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่จำเป็นต้องดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม  มีระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มโดยการจำแนกตำแหน่งหน้าที่ของสมาชิก  และการที่ได้อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มนั้นจะกระทำให้สมาชิกดำรงชีวิตอยู่รอด

                              เราเรียกสัตว์ที่มีการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม  โดยมีการกระทำระหว่างกันทางสังคมว่า  สัตว์สังคม (social animals) สัตว์สังคมมีหลายประเภท  ทั้งที่เป็นสัตว์ชั้นต่ำไม่มีกระดูกสันหลัง  เช่น  สัตว์จำพวกแมลง  ได้แก่  ผึ้ง  มด  แตน  ต่อ  และสัตว์ชั้นสูงที่มีกระดูกสันหลัง  เช่น  นกบางชนิด  ช้าง  ลิงบาบูน  มนุษย์  เป็นต้น

                              อย่างไรก็ตาม  การที่สัตว์บางชนิดรวมตัวกันเป็นกลุ่มก็ไม่จำเป็นว่าสัตว์เหล่านั้นจะต้องเป็นสัตว์สังคมเสมอไป  ฝูงวัวที่เดินทางมาดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่ง  ในขณะใดขณะหนึ่งไม่นับว่าเป็นสัตว์สังคมเนื่องจากวัวฝูงนั้นไม่มีการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระบบ      ปรากฏการณ์ที่สัตว์มารวมตัวกันเช่นนี้เราเรียกว่า  มวลรวม (aggregate) ซึ่งไม่จำเป็นว่า  สัตว์เหล่านี้จะต้องเป็นสัตว์สังคมเสมอไป  สัตว์สังคมจึงมีลักษณะที่สำคัญ  คือ  มีการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม  และมีการกระทำระหว่างกันทางสังคม
                             
                              มนุษย์รู้จักรวมตัวเป็นหมู่เหล่า  โดยระยะแรก ๆ ได้รวมตัวกันอยู่อย่างง่าย ๆ แล้วจึงค่อย ๆ วิวัฒนาการมาตามลำดับจนกลายเป็นสังคม  เป็นบ้านเมืองอย่างทุกวันนี้  เหตุที่มนุษย์ต้องรวมกันอยู่เป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นสังคมนั้น  ก็เพราะมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยกันในการดำรงชีพ  เช่น  ช่วยกันหาหรือผลิตอาหาร  ช่วยกันสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัย  ช่วยกันสร้างเครื่องมือหรืออาวุธ  ช่วยป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือจากการรุกรานของมนุษย์ด้วยกัน  และมนุษย์ยังมีความต้องการอื่น ๆ จากกันและกันอีกมาก

                              อาริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์ชาวกรีก  กล่าวว่า  มนุษย์เป็นสัตว์สังคม  ทั้งนี้เขาเชื่อว่า  มนุษย์โดยสภาพธรรมชาติจะต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่น ๆ ติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างอิสระตามลำพังแต่ผู้เดียวได้  สังคมจึงเกิดขึ้น

                              อุทัย  หิรัญโต  ได้เสนอไว้ว่า  มนุษย์ทุกคนย่อมเกิดมาในหมู่คน  ดำรงชีวิตอยู่ในหมู่คน  และต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนอื่น  มนุษย์จะอยู่โดดเดี่ยวไม่สัมพันธ์กับคนอื่นไม่ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยทารก  วัยเด็ก
จากแนวคิดของนักสังคมวิทยา  มีความเห็นว่า  สังคมกับมนุษย์จะแยกจากกันไม่ได้  เพราะมนุษย์เริ่มเกิดมาก็ต้องอาศัยสังคม  ต้องพึ่งพาอาศัยมนุษย์ด้วยกัน  ต้องมีความสัมพันธ์กัน  และกระทำต่อกันทางสังคมเพื่อประโยชน์แห่งตนและสังคม

สิ่งที่มนุษย์ได้เปรียบสัตว์อื่น
ความได้เปรียบที่สำคัญของมนุษย์  พิจารณาจากลักษณะต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. มนุษย์มีความสามารถในการเรียนรู้  การสื่อความหมาย  ทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเอง  
ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมได้  รู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและถ่ายทอดวัฒนธรรมได้
2. มนุษย์มีลักษณะทางร่างกายที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต  เช่น  มีมันสมองที่ใหญ่
ทำให้สติปัญญา  ร่างกายตั้งตรงกับพื้นโลกทำให้เดินได้รอบตัวและรวดเร็ว  มีนิ้วมือที่แยกจากกันทำให้หยิบจับสะดวก  มีตาอยู่ในตำแหน่งที่มองได้ไกลและเห็นชัดเจน
3. มนุษย์มีอายุยืนทำให้สามารถเรียนรู้  สะสมประสบการณ์และถ่ายทอดกันได้จนถึงชั้นลูกหลาน
4. มนุษย์ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  จึงมีโอกาสสร้างสมประสบการณ์ได้ดีกว่าอยู่เพียงคนเดียว
5. มนุษย์มีลักษณะพิเศษ  คือ  กินอาหารได้มากมายหลายประเภท  เนื้อกินได้  พืชกินได้

สิ่งที่มนุษย์เสียเปรียบสัตว์อื่น
มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากสัตว์อื่น ๆ หลายประการ  และเป็นลักษณะที่ได้
เปรียบในขณะเดียวกันมนุษย์มีความเสียเปรียบสัตว์อื่น ๆ ด้วยเช่น  ในวัยเยาว์จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นในการเลี้ยงดู  ในการตอบสนองความต้องการพื้นฐาน  ด้านอาหาร  ที่อยู่อาศัย  ความปลอดภัย  และการอบรมจะใช้เวลายาวนานกว่าของสัตว์  จึงแตกต่างไปจากสัตว์อื่นที่เกิดออกมาแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวและหาอาหารเลี้ยงตนเองได้  มนุษย์ไม่มีเขี้ยวเล็บในการฉีกกินเนื้อและพืช  ขยายพันธุ์ในแต่ละครั้งได้จำนวนต่ำกว่าสัตว์หลายชนิด  การฟัง  การดมกลิ่น  ด้อยกว่าสัตว์บางชนิด
11/6/55 โพสต์โดย THE EDUCATION BETTER SKILLS
3 จาก 3
ลักษณะสำคัญของสังคม
จากที่กล่าวมานี้  อาจสรุปได้ว่า  สังคมคือ  กลุ่มคนที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน  โดยมีลักษณะที่สำคัญดังนี้
1. มีประชากรที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากพอสมควร  ประชากรในสังคมมีทุก
เพศวัย  อาจมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ เช่น  การประกอบอาชีพ  การศึกษา  ฐานะความเป็นอยู่  เป็นต้น  นอกจากนี้ประชากรในสังคมยังประกอบไปด้วยกลุ่มต่าง ๆ เช่น  ครอบครัว  กลุ่มเพื่อน  พ่อค้า  กรรมกร  รวมถึงชนกลุ่มน้อย  ซึ่งต่างศาสนาหรือเผ่าพันธุ์  เป็นต้น  แต่ก็ดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมเดียวกัน  โดยมีระบบความสัมพันธ์เป็นระเบียบกฎเกณฑ์  ซึ่งยึดเหนี่ยวให้เกิดความผูกพันระหว่างกัน
สังคมไทยเป็นสังคมหนึ่งของโลก  มีประชากรประมาณ  60.8  ล้านคน (สถิติ พ.ศ. 2540)
ประชากรไทยประกอบไปด้วยกลุ่มคนต่าง ๆ ซึ่งมาจากครอบครัว  อาชีพ  ศาสนา  การศึกษา  ฐานะความเป็นอยู่  และท้องถิ่นอันเป็นภูมิลำเนาต่าง ๆ กัน  แต่ก็ดำรงอยู่ร่วมเป็นสังคมไทยเดียวกัน  โดยยอมรับระเบียบกฎเกณฑ์และแบบแผนการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน  เช่น  การใช้กฎหมาย  การใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ ร่วมกัน  เป็นต้น
2. มีอาณาเขตหรือดินแดน  อาณาเขตหรือดินแดนเป็นสิ่งช่วยให้เราใช้กำหนดแบ่งสังคม
หนึ่งออกจากอีกสังคมหนึ่ง  ช่วยให้ประชากรซึ่งเป็นสมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถรับรู้ร่วมกันว่า  ระเบียบกฎเกณฑ์และแบบแผนความสัมพันธ์ที่ใช้ร่วมกันนั้นมีขอบเขตในบริเวณใด  เช่น  ประชากรไทยจะใช้กฎหมายไทยได้เฉพาะในดินแดนไทยเท่านั้น
3. มีอิสระและอำนาจในการดำเนินการภายในสังคม  สังคมจะต้องพึ่งพาตัวเองได้ทั้งใจ
เชิงเศรษฐกิจ  และการปกครอง  ได้แก่  การมีอิสระและอำนาจในการปกครองตนเองโดยปราศจากการควบคุมของสังคมอื่น  และมีอำนาจควบคุมกลุ่มสังคมย่อยต่าง ๆ ที่ดำรงชีวิตในอาณาบริเวณดินแดนของสังคมนั้น  เช่น  ในสังคมไทยรัฐบาลย่อมมีอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครองประเทศ  โดยปราศจากการแทรกแซงของประเทศอื่น ๆ ภายในสังคมไทยแม้ว่าจะประกอบไปด้วยชนกลุ่มน้อยต่างเผ่าพันธุ์หรือต่างศาสนา  แต่ชนทุกกลุ่มจะต้องยอมรับการปกครองของรัฐบาลเดียวกัน  เป็นต้น
นอกจากการมีอิสระและอำนาจในการปกครองตนเอง  สังคมจะต้องสามารถเลี้ยงตนเองได้โดยมีผลิตผลทางเศรษฐกิจเพียงพอต่อการเลี้ยงดูสมาชิกทุกคนในสังคม  แม้ว่าจะถูกตัดขาดจากการติดต่อจากสังคมอื่นก็ตาม  สังคมใดที่ขาดแคลนผลผลิตทางเศรษฐกิจจนไม่อาจเลี้ยงดูสมาชิกได้อย่างเพียงพอ  ย่อมไม่สามารถพัฒนาความเจริญก้าวหน้าได้  และอาจถูกสังคมอื่น ๆ เข้ามามีอำนาจควบคุมจนขาดความเป็นอิสระในการดำเนินการภายในสังคม
ในอดีตที่ผ่านมา  สังคมไทยเคยเผชิญภาวะวิกฤติ  เช่น  ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่  2  ถูกตัดขาดจากการติดต่อในทางเศรษฐกิจจากชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสัมพันธมิตร  แต่ไทยก็ยังสามารถผลิตสินค้าเกษตรกรรมหล่อเลี้ยงชนในชาติในช่วงระยะเวลานั้น  แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเลี้ยงตนเองได้  นับว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่พึ่งตนเองได้ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการปกครอง


4. มีวัฒนธรรม  วัฒนธรรมเป็นวิถีการดำรงชีวิตทั้งปวงที่มนุษย์ได้จากการเป็นสมาชิก
ของสังคมประกอบไปด้วย  วัฒนธรรมทางวัตถุ  เช่น  เครื่องมือ  เครื่องใช้  สิ่งประดิษฐ์ทางวัตถุทั้งปวง  เป็นต้น  และวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ  เช่น  ความรู้  ความเชื่อ  คุณธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น  วัฒนธรรมที่กล่าวมานี้เกิดขึ้นโดยการที่สมาชิกดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน  โดยการเรียนรู้และการถ่ายทอดจากสมาชิกรุ่นหนึ่งไปสู่สมาชิกอีกรุ่นหนึ่ง  ทำให้การดำเนินชีวิตร่วมกันของสมาชิกในสังคมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมของสังคมนั้น ๆ
สาเหตุที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม
การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์  เกิดขึ้นจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. เพื่อสนองความต้องการพื้นฐานของสมาชิกในสังคม  ซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรง
ชีวิตของมนุษย์ทุกคน  ได้แก่  การสนองความต้องการทางชีวภาพ  กายภาพ  จิตใจ  และสังคม
2. เพื่อให้เกิดการแบ่งแรงงานระหว่างสมาชิก  โดยการกำหนดตำแหน่งและหน้าที่ความ
รับผิดชอบระหว่างสมาชิก  ทำให้มีการพึ่งพาและความร่วมมือในการดำรงชีวิตร่วมกัน
3. เพื่อให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม  จะทำให้มีการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม  เพื่อเป็นแบบแผนในการดำรงชีวิต  วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่สร้างความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ให้แก่สมาชิกในสังคม
4. เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า  การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมทำให้เกิดความเจริญต่อตน
เองและส่วนรวม  เนื่องจากสมาชิกจะร่วมกันประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ แล้วนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
11/6/55 โพสต์โดย THE EDUCATION BETTER SKILLS
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับสถานทางสังคมเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคมมีอะไรบ้าง
เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร
ทุกคนคิดว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของมนุษย์อย่างไรบ้างครับ
ชวนคิดชวนคุย > สิ่งที่จะทำลายสังคมมนุษย์ได้มากที่สุดมาจากศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจ และการเมือง คุณคิดอย่างไร
คนเห็นแก่ตัว จิตคับแคบ ต่างจากจิตสาธารณะ (จิตสำนึกเพื่อสังคม)อย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู