หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
รายละเอียดภงด.50
ข้อมูล | ภาษี | ปัญหาคาใจ 22/3/55 โพสต์โดย อ๊อฟต้า
คำตอบ
1 จาก 1
บอกกล่าว เรื่องการยื่นแบบ ภงด 50 สำหรับปี 2553

บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และนิติบุคคลอื่น ที่ประกอบกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี 2553 มีหน้าที่ยื่นแบบ ภงด 50 พร้อมกับชำระภาษี (ถ้ามี) ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่ก็ตามภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ หรือทาง Internet ที่

http://rdserver.rd.go.th/publish/sub_index.php?page=01

(สำหรับผู้ที่มี User Name และ Password ที่ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรแล้ว) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปกติปี 2553 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553) วันสุดท้ายของการยื่นแบบภงด 50 ตรงกับวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554

ดูปฏิทินภาษีเพิ่มเติม - http://www.rd.go.th/publish/6178.0.html

ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบ ภงด 50 สำหรับปี 2553 มีประเด็นสำคัญที่แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎหมายใหม่ ซึ่งแตกต่างจากรอบระยะเวลาบัญชี 2552 ดังนี้

ให้ลดอัตราภาษีสำหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังต่อไปนี้
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ให้จัดเก็บในอัตราร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน (ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 508)
มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ให้จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี 2553 ถึงรอบระยะเวลาบัญชี 2554 (ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2553 และสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2554) ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 492
ให้ยกเว้นภาษีแก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังต่อไปนี้
รายจ่ายในการจ้างคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเข้าทำงานสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้เพิ่ม 100% (หัก เป็นค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า)
รายจ่ายค่าจัดอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการให้แก่คนพิการสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้เพิ่ม 100% (หัก เป็นค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า)
รายจ่ายค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างงานออกร้าน ค่าประกันภัย ค่าขนส่งสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมงานออกร้าน นิทรรศการ งานแสดงสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้เพิ่ม 100% (หัก เป็นค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า)
รายจ่ายค่าสัมมนาและค่าห้องพัก ค่าขนส่งหรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาภายในประเทศ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี 2553 ถึงรอบระยะเวลาบัญชี 2554 (ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2553 และสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2554) สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้เพิ่ม 100% (หัก เป็นค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า)


บอกกล่าว เรื่องการยื่นแบบ ภงด 50 สำหรับปี 2553
22/3/55 โพสต์โดย kamt.san
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ยื่นภงด.3 ได้ที่ไหน
รายได้ยกเว้นภาษีจากแบบภพ.30 ต้องนำไปยื่นรายได้ในแบบภงด.94 หรือไม่ และ เขียนแบบอย่างไรคะ
งานบุคคล ทำอะไรบ้าง
ยื่น ภงด.1 ที่ไหน
ภ.ง.ด. 50 ใช้กับบริษัทประเภทไหนบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู