หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เศรษฐศาสตร์มีความสำคัญอย่างไรกับสังคม
เศรษฐศาสตร์ 23/10/51 โพสต์โดย mona risa
คำตอบ
1 จาก 15
คำถามนี้เคยมีคนเข้ามาถามอยู่นะคะ ลองsearchหาดูในช่องค้นหาคำถามและคำตอบสิคะ น่าจะมีหลายความเห็นอยู่ค่ะ
23/10/51 โพสต์โดย artemis-tai
2 จาก 15
เศรษฐศาสตร์มีความสำคัญคือ
เป็นแขนงวิชาว่าด้วย การจัดสรรทรัพย์ยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
24/10/51 โพสต์โดย Numthon
3 จาก 15
เศรษฐศาสตร์กับสังคมมนุษย์

หากเราจะคิดถึงถึงโลกโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน การดำรงชีวิตของมนุษย์สังคมเปลี่ยนแปลงไปจากยุคเดิม การดำรงชีวิตของสังคมโบราณมีความต้องการทรัพยากรเพียงเพื่อดำรงชีพหรือที่เรารู้จักกันในนราของปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค  การผลิตส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อยังชีพไว้ใช้ในครอบครัวของตนหรืออาจมีเหลือพอสำหรับนำไปแลกเปลี่ยนแบ่งปันให้กับครอบครัวหรือเพื่อนบ้านใกล้เคียงเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างง่ายที่เราเรียกว่า การแลกเปลี่ยนของต่อของ (Barter System) เมื่อเวลาผ่านไปจำนวนผู้คนเพิ่มมากขึ้นความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยมาเกี่ยวข้อง สังคมมีการขยายตัวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีความต้องการในทรัพยากรต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น  ไม่ว่าจเป็นความต้องการด้านอาหารเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคและที่เพิ่มขึ้นคือสิ่งอำนวยความสะดวอต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นวีดีทัศน์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ ฯลฯ  อย่างไรก็ตามไม่ว่าสังคมแลเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่กับการเปลี่ยนแปลงคือ การตัดสินใจในการที่จะเลือกนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ในการผลิตอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่เพียงแต่มีความสำคัญสำหรับแต่ละบุคคลในสังคมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงประชากรในสังคมทั้งหมด  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สังคมได้ให้ความสนใจกับวิชา "เศรษฐศาสตร์" เพื่อที่จะได้นำความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ไปใช้ในการตัดสินในเรื่องต่าง ๆ  ฉะนั้น...อาจกล่าวได้ว่า นิยามของเศรษฐสาสตร์คือ การใช้ทรัพยากร (Resources) ที่มีอยู่จำกัด (Limited)ให้ได้ประโยชน์ตอบแทนมากที่สดเท่าที่จะมากได้ หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า "เศรษฐศาสตร์ (Economics) คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากร(Resources Allocation  หรือ/คือ ศาสตร์ที่ศึกษาถึงการเลือกหาหนทางที่จะได้ใช้ปัจจัยการผลิต (Factors of Production) ที่มีอยู่อย่างจำกัดในการผลิตสินค้าและบริการ (Goods and Services)เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด...นั่นเอง
24/10/51 โพสต์โดย หวานใจ
4 จาก 15
มีผลให้คนจน ยิ่งจนลง

ลองอ่านนี่

http://www.newspnn.com/V2008/detail.php?code=n4_17092007_01
24/10/51 โพสต์โดย ao
5 จาก 15
เศรษฐศาสตร์เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ต้องการประกันการกินดีอยู่ดีของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าหากมีกินมีใช้อย่างพอกับความต้องการแล้ว คนก็จะมีความสุข ส่งผลดีต่อการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า แต่โดยความเป็นจริงแล้วคนแต่ละคนจะเข้าถึงโอกาสทางการผลิต และอำนาจในการซื้อขายได้ไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงเป็นการบังคับโดยทางอ้อมให้คนต่อสู้แข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของผู้ผลิตหรือผู้บริโภคก็ตาม ซึงในที่สุดแล้วก็จะมีผลต่อความคิด การตัดสินใจของคนแต่ละคน ตลอดถึงการเลือกดำเนินชีวิตของคนทุกคนอย่างที่ไม่อากหลีกเลี่ยงได้
24/10/51 โพสต์โดย คิ้ม
6 จาก 15
ทุกส่วนของสังคม เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ เพราะ ตั้งแต่เข้าตื่นมา เราก็ใช้สินค้าและบริการแล้ว จนเราหลับ แต่สินค้าบริการ ก็ยังบริการเราอยู่ (แอร์ไงจ๊ะ)
26/7/52 โพสต์โดย teamo
7 จาก 15
ถ้าเปรียบสังคมเหมือนกับร่างกายมนุษย์.... การเมือง ก็เหมือนกับระบบประสาท ... เศรษฐศาสตร์ เหมือนกับระบบการไหลเวียนของโลหิต
19/10/52 โพสต์โดย หลวงชาญ
8 จาก 15
ถ้าสังคมเปรียบเหมือนต้นไม้ เศรษฐศาสตร์ก็เหมือนแสงอาทิตย์ค่ะ
ลองนึกถึงความสำพันธ์ของสองสิ่งนี้ดูค่ะ
23/10/52 โพสต์โดย หญิงใหญ่-ไอกีร่า
9 จาก 15
ก็เหมือน อาชีพหมอดูนะ ต้องคาดคะเนความเป็นอยู่ของประเทศ เศรษฐกิจ ประชาชน สามารถคิดออกมาได้เป็นตัวเลข เป็นกราฟ
8/1/53 โพสต์โดย teylover
10 จาก 15
กิจ คือการปฏิบัติ
ศาสตร์ คือ วิชาความรู้

เศรษฐศาสตร์ ความหมายตาม คุณNumthon เลยครับ
เศรษฐศาสตร์นั้นช่วยให้เรารู้จักใช้ทรัพยากรครับ
สามารถทำให้คนมีชีวิตที่ดีได้ครับ

แต่สำคัญอยากให้ทุกคนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา[1][2] และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ[3]

เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทต่อการกำหนดอุดมการณ์การพัฒนาของประเทศ โดยปัญญาชนในสังคมไทยหลายท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น อย่างเช่น ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ศ.เสน่ห์ จามริก, ศ.อภิชัย พันธเสน, และศ.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา โดยเชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเคยถูกเสนอมาก่อนหน้าโดยองค์กรพัฒนาเอกชนจำนวนหนึ่งนับตั้งแต่พุทธทศวรรษ 2520 และได้ช่วยให้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่น ๆ มาร่วมกันประมวลและกลั่นกรองพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9[3][4] และได้จัดทำเป็นบทความเรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และได้นำความกราบบังคลทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2542 โดยทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำบทความที่ทรงแก้ไขแล้วไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการเชิดชูเป็นอย่างสูงจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ[5] และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน[6] โดยมีนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเห็นด้วยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แต่ในขณะเดียวกัน บางสื่อได้มีการตั้งคำถามถึงการยกย่องขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้งความน่าเชื่อถือของรายงานศึกษาและท่าทีขององค์การ
29/1/53 โพสต์โดย GURUWitwat
11 จาก 15
มีมากเลยคับ

ถ้าไม่มีเศรษศาสตร์ ไม่มีการคลับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ไม่มีกลไกทางการตลาด
ไม่มีการการค้าขาย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและอีกเยอะมากมายคับ

^^! !!
31/1/53 โพสต์โดย Tatanakub
12 จาก 15
เศรษฐศาสตร์มีความจำเป็นมากในด้านทรัพยากร
4/8/53 โพสต์โดย ความยุติธรรมคร๊าบบบ
13 จาก 15
้้ไม่รู้ค่ะแค่เคยได้ยิน
4/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 15
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อใน
โครงการปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)
และ
โครงการปริญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตร (MAB) เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (สอบสัมภาษณ์)
รับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
ด่วนรับจำนวนจำกัด
มีทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถสมัครเรียนทาง Internet ได้ที่

http://s2.grad.src.ku.ac.th/
17/11/53 โพสต์โดย Dr.Rapeeporn
15 จาก 15
กระบวนการทำงานของอวัยวะในร่างกาย ระบบย่อยอาหาร
17/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การวิเคราะห์เศรษฐกิจอีก5ปีข้างหน้าของไทยจะเป็นอย่างไรโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์
ความกินดีอยู่ดี เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ยังไง
คณะบริหารต้องเรียนอะไรบ้าง
เรียนเศรษฐศาสตร์จบไปทำอะไรได้มั่งครับ ?
กล่าวว่า "เศรษฐศาสตร์สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันจริงไหม" อธิบาย ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู