หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หลักธรรมมาภิบาลคืออะไร
รัฐบาล | สังคม 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 3
มีนักคิดและนักวิชาการให้ความหมายของธรรมาภิบาลหรือธรรมรัฐไว้หลายคน แต่จะขอยกการให้ความหมายที่ท่าน
ศจ.นพ.ประเวศ วะสี ได้ให้คำนิยามของธรรมรัฐไว้ ว่าคือ รัฐที่มีความถูกต้อง เป็นธรรม ซึ่งหมายถึง
ความถูกต้องเป็นธรรมใน 3 เรื่องใหญ่ ๆ คือ
1. การเมืองและระบบราชการที่โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม ถูกตรวจสอบได้
2. ภาคธุรกิจที่โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม สามารถตรวจสอบได้
3. สังคมที่เข้มแข็ง ความเป็นประชาสังคม (Civil Society) สามารถตรวจสอบภาครัฐ และ
ภาคธุรกิจให้ตั้งอยู่ในความถูกต้องได้
30/3/51 โพสต์โดย jkumbe14
2 จาก 3
กว้างไป
9/4/53 โพสต์โดย nunaja
3 จาก 3
ธรรมาภิบาล ( Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น
     ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะ ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่างทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ทำให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล้วยังทำให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนั้น ๆ อันจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น องค์กรที่โปร่งใส ย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมทำธุรกิจ รัฐบาลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เป็นต้น (http://th.wikipedia.org)
UNESCAP ได้กำหนดว่า หลักธรรมาภิบาล ควรประกอบด้วย 8 หลักการคือ
1.      การมีส่วนร่วม (participatory)
2.      นิติธรรม (rule of law)              
3.      ความโปร่งใส(transparency)
4.      ความรับผิดชอบ (responsiveness)
5.      ความสอดคล้อง(consensus oriented)
6.      ความเสมอภาค (equity and inclusiveness)
7.      การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (effectiveness and efficiency) และ
8.      การมีเหตุผลอธิบายได้ (accountability)
26/3/54 โพสต์โดย ครูสมัครเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลักธรรมาภิบาลคืออะไร
ผู้ภิภากษาไม่เป็นธรรมจะปรึกษาใคร
ทันตภิบาล
บทความดีๆ หลักการครองชีวิตคู่ ด้วยหลักของพระธรรม
เราจะช่วยสัพสัตว์ให้พ้นจากภัยภิบัติได้อย่างไร เราจะช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นให้พ้นจากภัยธรรมชาติอย่างไรได้
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู