หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
นิติกรรม ที่ส่งผล เป็นโมฆะ โมฆียะมีอะไรบ้าง
กฏหมาย 6/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
โมฆะแปลว่าไม่มี  หรือเสียไปทั้งหมด   ส่วนโมฆียะนั้น อาจให้สัตยาบัน หรือบอกล้างก็ได้  เช่น นาย ก อายุ 17 ปี ไปทำสัญญาซื้อขายรถยนต์  โดยบิดา  มารดา ของนาย  ก  ไม่ทราบ   ต่อมาภายใน 1 ปี บิดานาย ก  ทราบว่านาย  ก  ไปทำสัญญาซื้อขายรถยนต์  จึงไปบอกเลิกสัญญา หรือไปบอกล้างโมฆียะกรรม   กรณีนีสัญญาซื้อขายรถของนาย  ก  จะเป็น โมฆะ ทันที่   แต่กับกัน ถ้า บิดา  มารดา  ของนาย  ก  ทราบว่านาย ก  ไปทำสัญญาซือขายรถยนต์ แล้วไม่ได้ว่าอะไร หรือ เห็นว่าเงินไม่พอก็เลยช่วยจ่ายให้อีก เช่นนี้เป็นการให้สัตยาบัน  ถือว่วสัญญามีผลสมบรูณ์  ถามว่า นิติกรรมที่ส่งผล เป็นโมฆะ  หรือเป็นโมฆียะ มีอะไรบ้าง   นิติกรรมที่จะเป็น โมฆะ หรือเป็นโมฆียะ มี หรืออาจเกิดได้ในทุกนิติกรรม  ต้องดูเจตนาของคู่กรณี  เช่น ซื่อขายที่ดิน แต่ไม่ไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ ที่ดิน เช่นนี้นิติกรรมก็เป็นโมฆะ  แปลว่าไม่มีนิติกรรม  หรือมีแล้วก็เสียไปทั้งหมด  เป็นต้น  ส่วนในโมฆียะกรรม ถ้าผู้เยาว์ ( อายุต่ำกว่า 20 ปี ) ไปทำสัญญากับผู้ใด โดยมิใช่การอันเกี่ยวกับการจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรของตัวผู้เยาว์ โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครอง ก็จะเป็นโมฆียะกรรมทั้งสิ้น ในโมฆียะกรรม ถ้าผู้มีอำนาจให็สัตยาบัน สัญญาที่ทำขึ้นก็มีผลสมบรูณ์  แต่ถ้าผู้มีอำนาจบอกล้าง  นิติกรรมที่ทำขึ้นก็เป็นโมฆะ  หรือเสียไปทั้งหมด หรือถือว่าไม่มีนิติกรรมนั้น ๆ มาแต่เริ่มแรก
8/12/56 โพสต์โดย อานนท์ 2010
2 จาก 2
เรื่องทางแพ่ง

โมฆะ นิติกรรม/สัญญาที่ เสียเปล่าตั้งแต่ต้น ที่ไม่มี ถือว่าไม่ได้ทำ บอกล้างไม่ได้ บังคับไม่ได้ตลอดไป
นิติกรรม ที่ส่งผล เป็นโมฆะ
1.ไม่ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้เคร่งครัด ปพพ.ม.152   เช่นแบบพินัยกรรม ,การสละมรดก,สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์
2.วัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย(ต้องห้าม) พ้นวิสัย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น ซื้อขายของเถื่อน,อาวุธเถื่อน จดทะเบียนสมรสซ้อน
3.เป็นโมฆียะมาก่อนถูกบอกล้างโดยชอบเป็นโมฆะตามกฎหมาย
4.เจตนาในการทำนิติกรรมไม่ตรงกับใจแล้วคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งรู้เป็นเจตนาลวง หรือเกิดจากความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม

นิติกรรม ที่ส่งผล เป็นโมฆียะ
1. ความสามารถของบุคคลบกพร่อง  
"การใดมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยความสามารถของบุคคล การนั้นเป็นโมฆียะ"
2.เจตนาบกพร่อง
เข้าใจผิดในคุณสมบัติอันเป็นสาระสำคัญของบุคคลหรือทรัพย์สินผิดไปจากความจริง  เกิดจากกลฉ้อฉล
3.เหตุที่กฎหมายกำหนด
การแสดงเจตนาโดยถูกข่มขู่ให้เกรงกลัวว่าจะเกิดภยันตรายที่ใกล้จะถึง
8/12/56 โพสต์โดย Miscellanous
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
นิติกรรมที่ตกเป็นโมฆะ กับนิติกรรมที่ตกเป็นโมฆียะ ต่างกันอย่างไร ครับ
อธิบายผลทางกฎหมาย3อย่างให้หน่อยครับ โมฆะ โมฆียะ สมบูรณ์
มาตรา 21 ผู้เยาว์ ความยินยอม มีลักษณะอย่างไร
โมฆียะ
เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายผู้เยาว์ ??? (งงมาก)
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู