หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พระแก้วมอระกด คืออะไร
ปัญหาคาใจ 1/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 10
ทำจากมรกตสีเขียว
1/1/55 โพสต์โดย เชต
2 จาก 10
พระแก้วมรกต  เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่อมใสของผู้คนในภูมิภาคแหลมทองมาเป็นเวลานาน เริ่มตั้งแต่ดินแดนถิ่นนี้ยังเป็นอาณาจักรต่างๆ มิได้รวมกันเป็นประเทศอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พอรวบรวมได้ว่าองค์พระแก้วมรกตสร้างขึ้นในประมาณ ปี พ.ศ. 500 โดยพระนาคเสนเถระ เมืองปาฏลีบุตร อินเดีย เข้ามาสู่ดินแดนของไทยครั้งแรกในอาณาจักรอโยธยา จากนั้นอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระแก้วเมืองชากังราวหรือกำแพงเพชร จากกำแพงเพชรได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระแก้วเชียงรายเป็นเวลา 45 ปี จากนั้นก็อัญเชิญลงมาประดิษฐานที่ลำปางอีก 32 ปี จากลำปางอัญเชิญขึ้นเหนือไปประดิษฐานที่วัดเจดีย์หลวง จ. เชียงใหม่ เป็นเวลา 85 ปี  จากเชียงใหม่ไปประดิษฐานที่เมืองเวียงจันทร์ 225 ปี แต่เก่าก่อนตอนปลายสมัยอยุธยา เมืองเวียงจันทน์ตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา ครั้งเมื่อกรุงศรีอยุธยามีศึกหนักกับพม่าจนตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า ทางเวียงจันทน์ถือโอกาศแข็งเมืองแยกตัวเป็นอิสระ จนกระทั่งพระเจ้าตากกอบกู้เอกราชได้และตั้งราชธานีใหม่จึงได้ส่งเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกไปตีเมืองเวียงจันทน์ให้กลับมาเป็นเมืองขึ้นเหมือนเดิม ศึกครั้งนั้นทัพของเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้รับชัยชนะโดยเด็ดขาดจึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับคืนสู่แผ่นดินไทย

ครั้งแรกเมื่ออัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมายังประเทศไทยในสมัยกรุงธนบุรีได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ที่วิหารน้อยวัดอรุณราชวราราม  ประดิษฐานอยู่ที่วัดอรุณฯ เป็นเวลา 5 ปี

เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเมื่อชนะศึกเมืองเวียงจันทน์และได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมาก็เกิดความยินดี ดั่งว่าพระแก้วมรกตเป็นพระคู่บารมีคู่บ้านคู่เมือง    ครั้นเมื่อสิ้นกรุงธนบุรีเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกปราบดาภิเษกขึ้นเป็นมหากษัตริย์ได้สำเร็จ และได้ตั้งเมืองขึ้นใหม่มีชื่อว่า กรุงรัตนโกสินทร์ นัยว่าเป็นชื่อที่มีที่มาจากพระแก้วมรกต   กรุง แปลว่า เมือง   รัตน  แปลว่าแก้ว  โกสินทร์  แปลว่าพระอินทร์ ซึ่งพระอินทร์จะมีองค์สีเขียว รวมระยะเวลาที่องค์พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2321 จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา 227 ปี

พระแก้วมรกต ท่านได้ไปประดิษฐานอยู่ ณ ที่ใด ที่นั้นก็จะมีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรือง  เมื่อมีสิ่งศักดิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของเราแล้วก็ขอเชิญท่านทั้งหลายไปกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่ประดิษฐานองค์พระแก้วมรกตรอยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระแก้วมรกต

หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระแก้วมรกต มีทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานทางโบราณคดี  ในส่วนที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นได้ปรากฎอยู่ในเอกสารโบราณมากมาย อาทิเช่น เรื่องรัตน์พิมพ์วงค์ ตำนานพระแก้วมรกต เรื่องพระรัตนปฏิมา ในหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์   พงศาวดารเหนือ ราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา  ตำนานพระแก้วมรกตฉบับหลวงพระบาง และพงศาวดารโยนก เป็นต้น

จากเอกสารดังกล่าว  สามารถประมวลได้ว่า  พระแก้วมรกต สร้างขึ้นจากความดำริของพระนาคเสนเถระ  แห่งเมืองปาตลีบุตร  ในชมพูทวีป ( ประเทศอินเดียวในปัจจุบัน ) เมื่อประมาณ พ.ศ.500  จากนั้นก็ได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานตามเมืองสำคัญต่างๆ  ตามลำดับ  ดังนี้

เกาะลัง   เมื่อประมาณปี  พ.ศ. ๘๐๐

เมืองนครธม   ในอาณาจักรขอมโบราณ เมื่อประมาณปี พ.ศ.๑๐๐๐

เมืองอโยชปุระ หรือเมืองอโยธยาโบราณ  ในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช

เมืองกำแพงเพชร ในสมัยพระยะาวิเชียรปราการ

เมืองเชียงราย ในสมัยเจ้ามหาพรหม

นครเขลางค์ หรือเมืองลำปาง  ระหว่างปี ๑๘๗๙ - พ.ศ. ๒๐๑๑

เมืองเชียงใหม่   ระหว่างปี พ.ศ. ๒๐๑๑ - พ.ศ. ๒๐๙๖  ในสมัยพระเจ้าติโลกราช

เมืองหลวงพระบาง  ในปี พ.ศ. ๒๐๙๖

เมืองเวียงจันทร์  จนถึง พ.ศ. ๒๓๒๑

กรุงธนบุรี ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๒๑ - พ.ศ. ๒๓๒๗

กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๓๒๗  จนถึงปัจจุบัน

ด้านหลักฐานทางโบราณคดี  ปัจจุบันในภาคเหนือของประเทศไทยยังคงปรากฏร่องรอยในโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพระแก้วมรกตอยู่อย่างชัดเจนในหลายพื้นที่ ได้แก่

โบราณสถานวัดพระแก้ว ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

เจดีย์โบราณ  วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม  จังหวัดลำปาง

เจดีย์หลวง  ในวัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่

เจดีย์โบราณ  ในวัดพระแก้ว  จังหวัดเชียงราย

เรื่องตำนานพระแก้วมีหลายฉบับอาจจะผิดพลาดในเรื่องของเวลาและการกำหนดปีพุทธศักราชอยู่บ้าง แต่สิ่งเป็นจริงที่แน่แท้ไม่ผิดเพี้ยนคือปัจจุบันนี้พระแก้วมรกต ประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยของเรา ที่วัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาติไทยมาช้านาน

สถานที่ต่างๆ ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตล้วนมีความสำคัญในแง่ของความศรัทธาและความเชื่อของผู้คนท้องถิ่น  อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีศิลปะที่งดงามในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น หากมีเวลาจึงขอเชิญชวนทุกท่านเดินท่องเที่ยวเยือนเมืองเหนือกราบรอยพระแก้วมรกตเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังได้ท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ ที่มีความสวยงามทั้งศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติ
1/1/55 โพสต์โดย darunee03
3 จาก 10
รบกวนสะกดให้ถูกต้องด้วยนะคะ "พระแก้วมรกต"
1/1/55 โพสต์โดย ปลายกิ่ง
4 จาก 10
ถ้าเป็นอย่างอื่นจะไม่ว่านะ นี่ของสูง คู่บ้านคู่เมือง สะกดมันถูก ๆ หน่อย คนไทยหรือเปล่า พระแก้วมรกต  ไม่ต้องพิมพ์ยาก ชิฟท์อะไรเลย
1/1/55 โพสต์โดย chyp
5 จาก 10
พระแก้วมรกต .. เดิมของลาว ได้มาช่วงต้นรัตนโกสินทร์
1/1/55 โพสต์โดย Koornor
6 จาก 10
เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยค่ะ
1/1/55 โพสต์โดย TK333
7 จาก 10
เป็นคนไทยหรือเปล่า
1/1/55 โพสต์โดย deesajin
8 จาก 10
อืมมม...เข้าใจว่ากลัวจะอ่านไม่ถูกชินะถึงสกดแบบนั้นอันนี้มันเป็นคำอ่านนะ  ถ้าเขียนต้องเขียนว่า  พระแก้วมรกต  จ้า....ขอบอกนิดหนึ่งนะว่าพระแก้วมรกตนั้นไปอยู่ที่ลาวแต่ไม่ใช่ของลาวนะคุณ  คช. ท่านวนเวียนอยู่ในเขตสุวรรณภูมิก่อนที่จะแยกเป็นประเทศต่างๆเสียอีกนะจ๊ะ...นอกจากนั้นคุณ darunee03"ท่านไดแจงมาอย่างละเอียดยิบแล้วขอยกนิ้วให้  นี่ชิ..สุดยอดดดดด..กูรู
1/1/55 โพสต์โดย พระคงดำ ประคำเหล็ก
9 จาก 10
ขอชื่นชมคุณ darunee ที่ตอบมาอย่างละเอียดในด้านของประวัติครับ
สำหรับผมขอให้คำตอบในเชิงอัญมณีศาสตร์ครับ
ขอออกตัวก่อนว่าผมศรัทธาองค์พระแก้วมรกตมากนะครับ ในด้านศาสนาถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญมาก

ในด้านอัญมณีศาสตร์ พระแก้วมรกต นั้นไม่ใช่ มรกต ครับ แต่ก็ไม่มีนักอัญมณีศาสตร์คนไหนสมควรที่จะตรวจครับ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่จะไม่ขอตรวจครับ
ตามตำราอัญมณีศาสตร์ของสถาบันต่างชาติซึ่งมีอยู่หลายสถาบัน ก็พูดแตกต่างกันไป บางสถาบันบอกว่าเป็น "หยกJadeite" บางสถาบันบอกว่าเป็น "หยกNephrite" บางสถาบันบอกว่าเป็น "Chalcedony Jasper" ซึ่งผมสงสัยทุกสถาบันเลยว่าเค้าได้เคยมีโอกาสตรวจสอบจริงหรือถึงกล้าออกหนังสือว่าเป็นแร่ชนิดใด ผมซึ่งเป็นอาจารย์สอนจึงบอกผู้มาเรียนเสมอว่าไม่มีใครสามารถบอกได้จริงๆว่าเป็นแร่ชนิดใด

แต่ไม่ว่าองค์พระแก้วมรกตจะเป็นแร่ชนิดใด สำหรับชาวพุทธแล้ว ยังคงเป็นองค์พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่สุดองค์หนึ่งครับ
16/1/55 โพสต์โดย ครูอ๋อง
10 จาก 10
พระแก้วมรกตทำมาจากหินหยกสีเขียวถึบแสงจร๊า แล้วสะกดให้มันถูกด้วยนะคร๊าจะเพิ่มคะแนนให้แล้วกันคร้า
4/6/55 โพสต์โดย น้องเอ๋ยค่ะ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พระแก้ว เป็นของใครกันแน่
นัดรวมตัวกันที่วัดพระแก้ว
เผยสอบมืออาร์พีจีถล่มกลาโหมเป้าจริงวัดพระแก้ว
รถจาก เดอะมอล์บางกะปิ ไป บิ๊กซีสุวินทวงศ์ มีอะไรบ้างคับ
กรุวัดพระแก้วมีจริงหรือไม่
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู