หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ภาษาไทย เรื่อง คำซำ คำซ้อน คำสมาส คำสนธิ คำประสม คำแผลง
ดูดดื่ม ขัดขวาง แดงๆ บ้านเรือน ไร่นา ประถมศึกษา ไฟฟ้า ดอกเบี้ย ขันหมาก รถไฟ ผู้ดี โย้เย้  เจ็บปวด เพื่อนๆ มอมแมม ภูมิประเทศ ยุทธวิธี พิธีกร วิทยาลัย ศิลปาร สัมปาทาน สโมสร ตำรวจ อำนาจ อมรินทร์ ลูกๆ บุตรภรรยา สุโขทัย สังหาร กล้วยๆ ถือท้าย จิตใจ อดหลับอดนอน ร้ายกาจ เอาใจดูหูใส่ เบาๆ มดแดง กินๆนอนๆ สุนทรพจน์ โหราจารย์
คำสมาส 13/7/54 โพสต์โดย บี Bee
คำตอบ
1 จาก 2
คำสมาส
การสร้างคำสมาสในภาษาไทยได้แบบอย่างมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต   โดยนำคำบาลี-สันสกฤต   ตั้งแต่สองคำมาต่อกันหรือรวมกัน
ลักษณะของคำสมาสเป็นดังนี้
๑. เป็นคำที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤตเท่านั้น   คำที่มาจากภาษาอื่นๆ นำมาประสมกันไม่นับเป็นคำสมาส   ตัวอย่างคำสมาส
บาลี+บาลี อัคคีภัย    วาตภัย    โจรภัย    อริยสัจ    ขัตติยมานะ    อัจฉริยบุคคล
สันสกฤต+สันสกฤต แพทยศาสตร์    วีรบุรุษ    วีรสตรี    สังคมวิทยา   ศิลปกรรม
บาลี+สันสกฤต, สันสกฤต+บาลี หัตถศึกษา    นาฎศิลป์    สัจธรรม    สามัญศึกษา
๒. คำที่รวมกันแล้วไม่เปลี่ยนแปลงรูปคำแต่อย่างใด  เช่น
วัฒน+ธรรม    =   วัฒนธรรม สาร+คดี        =   สารคดี
พิพิธ+ภัณฑ์   =   พิพิธภัณฑ์ กาฬ+ปักษ์    =   กาฬปักษ์
ทิพย+เนตร    =   ทิพยเนตร โลก+บาล     =   โลกบาล
เสรี+ภาพ      =   เสรีภาพ สังฆ+นายก  =   สังฆนายก
๓. คำสมาสเมื่อออกเสียงต้องต่อเนื่องกัน  เช่น
ภูมิศาสตร์ อ่านว่า พู-มิ-สาด
เกียรติประวัติ อ่านว่า เกียด-ติ-ประ-หวัด
เศรษฐการ อ่านว่า เสด-ถะ-กาน
รัฐมนตรี อ่านว่า รัด-ถะ-มน-ตรี
เกตุมาลา อ่านว่า เก-ตุ-มา-ลา
๔. คำที่นำมาสมาสกันแล้ว   ความหมายหลักอยู่ที่คำหลัง   ส่วนความรองจะอยู่ข้างหน้า  เช่น
ยุทธ (รบ)  +  ภูมิ (แผ่นดิน  สนาม) =   ยุทธภูมิ  (สนามรบ)
หัตถ (มือ)  +  กรรม (การงาน) =   หัตถกรรม  (งานฝีมือ)
คุรุ (ครู)   +   ศาสตร์ (วิชา) =   คุรุศาสตร์  (วิชาครู)
สุนทร (งาม  ไพเราะ)  +  พจน์ (คำกล่าว)=   สุนทรพจน์  (คำกล่าวที่ไพเราะ)

คำสนธิ
คำสนธิในภาษาไทยหมายถึงคำที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต   มาเชื่อมต่อกัน
ทำให้เสียงพยางค์หลังของคำแรกกลมกลืนกันกับเสียงพยางค์แรกของคำหลัง
๑. สระสนธิ   คือการกลมกลืนคำด้วยเสียงสระ  เช่น
วิทย+อาลัย     =   วิทยาลัย พุทธ+อานุภาพ  =   พุทธานุภาพ
มหา+อรรณพ  =   มหรรณพ นาค+อินทร์       =   นาคินทร์
มัคค+อุเทศก์   =   มัคคุเทศก์ พุทธ+โอวาท     =   พุทโธวาท
รังสี+โอภาส    =   รังสิโยภาส ธนู+อาคม        =   ธันวาคม
๒. พยัญชนะสนธิ   เป็นการกลมกลืนเสียงระหว่างพยัญชนะกับพยัญชนะ   ซึ่งไม่ค่อยมีใช้ในภาษาไทย  เช่น
รหสฺ + ฐาน     =   รโหฐาน มนสฺ + ภาว   =   มโนภาว  (มโนภาพ)
ทุสฺ + ชน        =   ทุรชน นิสฺ + ภย       =   นิรภัย
๓. นฤคหิตสนธิ   ได้แก่การเชื่อมคำที่ขึ้นต้นด้วยนฤคหิตหรือพยางค์ท้ายของคำหน้าเป็นนฤคหิต  กับคำอื่นๆ  เช่น
สํ + อุทัย     =   สมุทัย สํ + อาคม     =   สมาคม
สํ + ขาร      =   สังขาร สํ + คม         =   สังคม
สํ + หาร     =   สังหาร สํ + วร          =    สังวร
13/7/54 โพสต์โดย ปลาย่าง
2 จาก 2
ประถมศึกษา   ภูมิประเทศ  ยุทธวิธี   พิธีกร   วิทยาลัย   ศิลปาร   สัมปาทาน   สโมสร  อมรินทร์   บุตรภรรยา   สุโขทัย   สังหาร   สุนทรพจน์   โหราจารย์
28/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ภาษาไทย เรื่อง คำซำ คำซ้อน คำสมาส คำสนธิ คำประสม คำแผลง
แยกคำสมาสแบบสนธิคำว่าสงคราม
ภาษาไทย คำสมาส คำสนธิ
คำว่า 'สงสัย' จัดเป็นคำสมาสหรือสนธิหรือไม่ใช่ทั้งสองอย่างอ่ะค่ะ ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู