หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ขอ หลักธรรมทางพุทธศาสนาหน่อยครับ( 15หลักธรรม )
ขอ หลักธรรมทางพุทธศาสนาหน่อยครับ( 15หลักธรรม )
วัฒนธรรม | ศาสนา 12/7/53 โพสต์โดย น้องQคิว
คำตอบ
1 จาก 6
ไม่ทำความชั่วทั้งปวง.  กระทำความดีให้ถึงพร้อม ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

ศีล สมาธิ ปัญญา, อริยสัจ๔,   มรรคมีองค์  8 ,ไตรลักษณ์,   ปฎิจจสมุปบาท,   ความไม่ประมาท,    ความไม่ยึดมั่นถือมั่น , ความหลุดพ้น (วิมุติ), มงคล 38 ประการ

สติปัฏฐานสี่ , โพธิปักขิยธรรม, ขันธ์ห้า ,นิวรณ์ห้า ,สังโยชน์ 10 ,วิปัสสนูกิเลส, กุศลธรรม 10
12/7/53 โพสต์โดย Miscellanous
2 จาก 6
คิดดี พูดดี และทำดีค่ะ
12/7/53 โพสต์โดย Rhododendron
3 จาก 6
เอกกะ -  หมวด 1 [  1  ] ถึง [  3  ]
[1] กัลยาณมิตตตา
[2] โยนิโสมนสิการ
[3] อัปปมาทะ

ทุกะ -  หมวด 2 [  4  ] ถึง [ 65 ]
[4] กรรม 2[*] กรรมฐาน 2 [36]
[5] กาม 2
[6] กามคุณ 5
[7] ฌาน 2
[8] ฌาน 2 ประเภท
[9] ฌาน 4, 5
[10] ฌาน 8
[11] ทาน 2๑
[12] ทาน 2๒
[13] ทิฏฐิ 2
[14] ทิฏฐิ 3
[15] ที่สุด หรือ อันตา 2
[16] ทุกข์ 2
[17] เทศนา 2๑
[18] เทศนา 2๒
[19] ธรรม 2๑
[20] ธรรม 2๒
[21] ธรรม 2๓
[22] ธรรม 2๔
[23] ธรรมคุ้มครองโลก 2
[24] ธรรมทำให้งาม 2[**] ธรรมที่พระพุทธเจ้าเห็นคุณประจักษ์ 2 [65][**] ธรรมเป็นโลกบาล 2 [23]
[25] ธรรมมีอุปการะมาก 2
[26] ธุระ 2
[27] นิพพาน 2
[28] บัญญัติ 2 และ 6
[29] บุคคลหาได้ยาก 2
[30] บูชา 2
[31] ปฏิสันถาร 2
[32] ปธาน 2
[33] ปริเยสนา 2
[34] ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ 2
[35] ปาพจน์ 2[**] พุทธคุณ 2 [304][**] พุทธคุณ 3 [305][**] ไพบูลย์ 2 [44]
[36] ภาวนา 2
[37] ภาวนา 4
[38] รูป 2๑, 28
[39] มหาภูต หรือ ภูตรูป 4
[40] อุปาทารูป 24
[41] รูป 2๒
[42] ฤทธิ์ 2[**] โลกบาลธรรม 2 [23]
[43] วิมุตติ 2[**] เวทนา 2 [110]
[44] เวปุลละ 2
[45] สมาธิ 2
[46] สมาธิ 3๑
[47] สมาธิ 3๒
[48] สังขาร 2
[49] สังคหะ 2
[50] สัจจะ 2
[51] สาสน์ หรือ ศาสนา 2
[52] สุข 2๑
[53] สุข 2๒
[54] สุทธิ 2[**] อรหันต์ 2 [61]
[55] อริยบุคคล 2
[56] อริยบุคคล 4
[57] อริยบุคคล 8
[58] โสดาบัน 3
[59] สกทาคามี 3, 5
[60] อนาคามี 5
[61] อรหันต์ 2
[62] อรหันต์ 4, 5, 60
[63] อริยบุคคล 7
[64] อัตถะ 2
[65] อุปัญญาตธรรม 2

ติกะ -  หมวด 3 [ 66 ] ถึง [136]
[66] กรรม 3
[67] กุศลมูล 3
[68] อกุศลมูล 3
[69] กุศลวิตก 3
[70] อกุศลวิตก 3
[71] โกศล 3
[72] ญาณ 3๑
[73] ญาณ 3๒
[74] ตัณหา 3
[75] ไตรปิฎก[**] ไตรรัตน์ [100]
[76] ไตรลักษณ์[**] ไตรสิกขา [124]
[77] ทวาร 3
[78] ทวาร 6[**] ทิฏฐิ 3 [14]
[79] ทุกขตา 3
[80] ทุจริต 3
[81] สุจริต 3
[82] เทพ 3
[83] เทวทูต 3[**] เทวทูต 4 [150]
[84] เทวทูต 5
[85] ธรรม 3
[86] ธรรมนิยาม 3
[87] นิมิต หรือ นิมิตต์ 3
[88] บุญกิริยาวัตถุ 3
[89] บุญกิริยาวัตถุ 10
[90] บุตร 3
[91] ปปัญจะ, ปปัญจธรรม 3
[92] ปริญญา 3[**] ปหาน 3 [224]
[93] ปัญญา 3
[94] ปาฏิหาริย์ 3
[95] ปาปณิกธรรม 3[**] ปิฎก 3 [75][**] พุทธคุณ 3 [305]
[96] พุทธจริยา 3
[97] พุทธโอวาท 3
[98] ภพ 3
[99] ภาวนา 3
[100] รัตนตรัย
[101] ลัทธินอกพระพุทธศาสนา 3
[102] โลก 3๑
[103] โลก 3๒
[104] โลก 3๓
[105] วัฏฏะ 3 หรือ ไตรวัฏฏ์
[106] วิชชา 3[***] วิปัลลาส 3 ระดับ [178]
[107] วิโมกข์ 3
[108] วิรัติ 3
[109] วิเวก 3
[110] เวทนา 2
[111] เวทนา 3
[112] เวทนา 5
[113] เวทนา 6
[114] สมบัติ 3๑
[115] สมบัติ 3๒ หรือ ทานสมบัติ 3[***] สมาธิ 3 [46], [47]
[116] สรณะ 3 หรือ ไตรสรณะ
[117] สังขตลักษณะ 3
[118] อสังขตลักษณะ 3
[119] สังขาร 3๑
[120] สังขาร 3๒
[121] สัทธรรม 3
[122] สันโดษ 3, 12
[123] สัปปุริสบัญญัติ 3[***] สามัญลักษณะ 3 [76]
[124] สิกขา 3 หรือ ไตรสิกขา[***] สุจริต 3 [81][***] โสดาบัน 3 [58][***] อกุศลมูล 3 [68][***] อกุศลวิตก 3 [70]
[125] อธิปไตย 3
[126] อนุตตริยะ 3
[127] อนุตตริยะ 6
[128] อปัณณกปฏิปทา 3
[129] อภิสังขาร 3
[130] อัคคิ 3๑
[131] อัคคิ 3๒ หรือ อัคคิปาริจริยา
[132] อัตถะ หรือ อรรถ 3๑
[133] อัตถะ หรือ อรรถ 3๒
[134] อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน 3
[135] อาสวะ 3
[136] อาสวะ 4[***] โอวาทของพระพุทธเจ้า 3 [97]

จตุกกะ -  หมวด 4 [137] ถึง [215]
[137] กรรมกิเลส 4[***] กัลยาณมิตร 4 [169][***] กิจในอริยสัจจ์ 4 [205]
[138] กุลจิรัฏฐิติธรรม 4
[139] ฆราวาสธรรม 4
[140] จักร 4
[141] เจดีย์ 4[***] ฌาน 4 [9]
[142] ถูปารหบุคคล 4
[143] ทักขิณาวิสุทธิ 4[***] ทรัพย์จัดสรรเป็น 4 ส่วน [163]
[144] ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4[***] เทวทูต 4 [150][***] ธรรมมีอุปการะมาก 4 [140][***] ธรรมเป็นเหตุให้สมหมาย 4 [191]
[145] ธรรมสมาทาน 4
[146] ธาตุ 4
[147] ธาตุกัมมัฏฐาน 4
[148] ธาตุ 6
[149] ธาตุกัมมัฏฐาน 6
[150] นิมิต 4
[151] บริษัท 4๑
[152] บริษัท 4๒
[153] บุคคล 4
[154] ปฏิปทา 4
[155] ปฏิสัมภิทา 4
[156] ปธาน 4
[157] ปรมัตถธรรม 4
[158] ประมาณ หรือ ปมาณิก 4
[159] ปัจจัย 4[***] ปัญญาวุฒิธรรม 4 [179]
[160] ปาริสุทธิศีล 4[***] ผล 4 [165][***] พร 4 [227]
[161] พรหมวิหาร 4[***] พละ 4 [229][***] พุทธลีลาในการสอน 4 [172][***] ภาวนา 4 หรือ ภาวิต 4 [37]
[162] ภูมิ 4
[163] โภควิภาค 4
[164] มรรค 4
[165] ผล 4
[166] มหาปเทส 4๑
[167] มหาปเทส 4๒ เฉพาะในทางพระวินัย
[168] มิตรปฏิรูปก์ หรือ มิตรเทียม 4
[169] สุหทมิตร หรือ มิตรแท้ 4
[170] โยคะ 4
[171] โยนิ 4[***] ราชสังคหวัตถุ 4 [187]
[172] ลีลาการสอน 4
[173] วรรณะ 4
[174] วิธีปฏิบัติต่อทุกข์-สุข 4
[175] วิบัติ 4๑
[176] วิบัติ 4๒
[177] สมบัติ 4
[178] วิปัลลาส หรือ วิปลาส 4
[179] วุฒิ หรือ วุฒิธรรม 4
[180] เวสารัชชะ หรือ เวสารัชชญาณ 4
[181] ศรัทธา 4
[182] สติปัฏฐาน 4
[183] สมชีวิธรรม 4
[184] สมาธิภาวนา 4
[185] สังขาร 4
[186] สังคหวัตถุ 4
[187] สังคหวัตถุของผู้ครองแผ่นดิน 4 หรือ ราชสังคหวัตถุ 4
[188] สังเวชนียสถาน 4
[189] สัมปชัญญะ 4
[190] สัมปทา หรือ สัมปทาคุณ 4
[191] สัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4[***] สัมมัปปธาน 4 [156]
[192] สุขของคฤหัสถ์ หรือ คิหิสุข หรือ กามโภคีสุข 4[***] สุหทมิตร 4 [169]
[193] โสตาปัตติยังคะ 4๑
[194] โสตาปัตติยังคะ 4๒
[195] โสตาปัตติยังคะ 4๓[***] หลักการแบ่งทรัพย์ 4 ส่วน [163]
[196] อคติ 4
[197] อธิษฐาน หรือ อธิษฐานธรรม 4
[198] อบาย 4, อบายภูมิ 4; และ [351]
[199] อบายมุข 4
[200] อบายมุข 6
[201] วัฒนมุข 6
[202] อปัสเสนะ หรือ อปัสเสนธรรม 4[***] อรหันต์ 4 [62][***] อริยบุคคล 4 [56]
[203] อริยวงศ์ 4
[204] อริยสัจจ์ 4
[205] กิจในอริยสัจจ์ 4
[206] ธรรม 4
[207] อรูป หรือ อารุปป์ 4
[208] อวิชชา 4
[209] อวิชชา 8
[210] อันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ 4[***] อัปปมัญญา 4 [161]
[211] อาจารย์ 4[***] อาสวะ 4 [136]
[212] อาหาร 4
[213] อิทธิบาท 4
[214] อุปาทาน 4
[215] โอฆะ 4

ปัญจกะ -  หมวด 5 [216] ถึง [260]
[***] กัลยาณธรรม 5 [239][***] กามคุณ 5 [6][***] กำลัง 5 ของพระมหากษัตริย์ [230][216] ขันธ์ 5 หรือ เบญจขันธ์[***] คติ 5 [351]
[217] จักขุ 5[***] ฌาน 5 [9]
[218] ธรรมขันธ์ 5
[219] ธรรมเทสกธรรม 5
[220] ธรรมสมาธิ 5
[221] ธรรมสวนานิสงส์ 5
[222] นวกภิกขุธรรม 5
[223] นิยาม 5
[224] นิโรธ 5
[225] นิวรณ์ 5[***] เบญจธรรม [239][***] เบญจศีล [238][***] ประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ 5 [232][***] ปหาน 5 [224][***] ปัญจกัชฌาน [9]
[226] ปีติ 5
[227] พร 5
[228] พละ 5
[229] พละ 4
[230] พละ 5 ของพระมหากษัตริย์
[231] พหูสูตมีองค์ 5
[232] โภคอาทิยะ 5 หรือ โภคาทิยะ 5
[233] มัจฉริยะ 5
[234] มาร 5[***] มิจฉาวณิชชา 5 [235]
[235] วณิชชา 5[***] วัฑฒิ หรือ วัฒิ หรือ วุฒิ 5 [249]
[236] วิมุตติ 5[***] วิราคะ 5 [224][***] วิเวก 5 [224][***] เวทนา 5 [112]
[237] เวสารัชชกรณธรรม 5[***] โวสสัคคะ 5 [224]
[238] ศีล 5 หรือ เบญจศีล
[239] เบญจธรรม หรือ เบญจกัลยาณธรรม
[240] ศีล 8 หรือ อัฏฐศีล
[241] ศีล 8 ทั้งอาชีวะ หรือ อาชีวัฏฐมกศีล
[242] ศีล 10 หรือ ทศศีล[***] สกทาคามี 5 [59][***] สมบัติของอุบาสก 5 [259]
[243] สังวร 5
[244] สุทธาวาส 5[***] องค์แห่งธรรมกถึก 5 [219][***] องค์แห่งภิกษุใหม่ 5 [222]
[245] อนันตริยกรรม 5[***] อนาคามี 5 [60]
[246] อนุปุพพิกถา 5
[247] อภิณหปัจจเวกขณ์ 5
[248] ปัพพชิตอภิณหปัจจเวกขณ์ 10[***] อรหันต์ 5 [62]
[249] อริยวัฑฒิ หรือ อารยวัฒิ 5
[250] อายุสสธรรม หรือ อายุวัฒนธรรม 5[***] อารยวัฒิ 5 [249]
[251] อาวาสิกธรรม 5๑
[252] อาวาสิกธรรม 5๒
[253] อาวาสิกธรรม 5๓
[254] อาวาสิกธรรม 5๔
[255] อาวาสิกธรรม 5๕
[256] อาวาสิกธรรม 5๖
[257] อาวาสิกธรรม 5๗
[258] อินทรีย์ 5
[259] อุบาสกธรรม 5
[260] อุบาสกธรรม 7

ฉักกะ -  หมวด 6 [261] ถึง [277]
[261] คารวะ หรือ คารวตา 6
[262] จริต หรือ จริยา 6
[263] เจตนา หรือ สัญเจตนา 6
[264] ตัณหา 6[***] ทวาร 6 [78]
[265] ทิศ 6[***] ธรรมคุณ 6 [306][***] ธาตุ 6 [148][***] บัญญัติ 2, 6 [28]
[266] ปิยรูป สาตรูป 6 x 10
[267] ภัพพตาธรรม 6[***] วัฒนมุข 6 [201]
[268] วิญญาณ 6[***] เวทนา 6 [113]
[269] เวปุลลธรรม 6
[270] สวรรค์ 6[***] สัญเจตนา 6 [263]
[271] สัญญา 6
[272] สัมผัส หรือ ผัสสะ 6
[273] สารณียธรรม 6[***] อนุตตริยะ 6 [127][***] อบายมุข 6 [200]
[274] อภิญญา 6
[275] อภิฐาน 6
[276] อายตนะภายใน 6
[277] อายตนะภายนอก 6

สัตตกะ -  หมวด 7 [278] ถึง [292]
[278] กัลยาณมิตรธรรม 7
[279] ธรรมมีอุปการะมาก 7 [292]
[280] บุพนิมิตแห่งมรรค 7
[281] โพชฌงค์ 7
[282] ภรรยา 7
[283] เมถุนสังโยค 7
[284] วิญญาณฐิติ 7
[285] วิสุทธิ 7
[286] สัปปายะ 7
[287] สัปปุริสธรรม 7๑[***] สัปปุริสธรรม 7๒ [301][***] สมบัติของอุบาสก 7 [260][***] องค์คุณของกัลยาณมิตร 7 [278]
[288] อนุสัย 7
[289] อปริหานิยธรรม 7๑
[290] อปริหานิยธรรม 7๒
[291] อปริหานิยธรรม 7๓
[292] อริยทรัพย์ 7[***] อริยบุคคล 7 [63][***] อุบาสกธรรม 7 [260]

อัฏฐกะ -  หมวด 8 [293] ถึง [301]
[***] ฌาน 8 [10][293] มรรคมีองค์ 8 หรือ อัฏฐังคิกมรรค
[294] ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 8 หรือ หลักกำหนดธรรมวินัย 8
[295] ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 7 หรือ หลักกำหนดธรรมวินัย 7
[296] โลกธรรม 8
[297] วิชชา 8
[298] วิโมกข์ 8[***] ศีล 8 [240][***] ศีล 8 ทั้งอาชีวะ [241]
[299] สมาบัติ 8
[300] สัปปุริสทาน 8
[301] สัปปุริสธรรม 8[***] หลักตัดสินธรรมวินัย 8 [294][***] อริยบุคคล 8 [57][***] อริยอัฏฐังคิกมรรค [293][***] อวิชชา 8 [209][***] อาชีวัฏฐมกศีล [241][***] อุโบสถศีล [240]

นวกะ -  หมวด 9 [302] ถึง [313]
[302] นวังคสัตถุสาสน์
[303] พุทธคุณ 9
[304] พุทธคุณ 2
[305] พุทธคุณ 3
[306] ธรรมคุณ 6
[307] สังฆคุณ 9
[308] มละ 9
[309] มานะ 9
[310] โลกุตตรธรรม 9
[311] วิปัสสนาญาณ 9
[312] สัตตาวาส 9
[313] อนุบุพพวิหาร 9

ทสกะ -  หมวด 10 [314] ถึง [337]
[314] กถาวัตถุ 10
[315] กสิณ 10
[316] กามโภคี 10
[317] กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10
[318] กิเลส 10
[319] กุศลกรรมบถ 10๑
[320] กุศลกรรมบถ 10๒
[321] อกุศลกรรมบถ 10
[322] เถรธรรม 10
[323] ทศพลญาณ[***] ทศพิธราชธรรม [326][***] ธรรมจริยา 10 [320][***] ธรรมมีอุปการะมาก 10 [324]
[324] นาถกรณธรรม 10
[325] บารมี 10 หรือ ทศบารมี[***] บุญกิริยาวัตถุ 10 [89][***] ปัพพชิตอภิณหปัจจเวกขณ์ 10 [248][***] มิจฉัตตะ [334][***] มูลเหตุการบัญญัติพระวินัย 10 [327]
[326] ราชธรรม 10 หรือ ทศพิธราชธรรม
[327] วัตถุประสงค์ในการบัญญัติวินัย 10[***] วิปัสสนาญาณ 10 [311]
[328] วิปัสสนูปกิเลส 10[***] ศีล 10 [242]
[329] สังโยชน์ 10๑
[330] สังโยชน์ 10๒
[331] สัญญา 10
[332] สัทธรรม 10
[333] สัมมัตตะ 10
[334] มิจฉัตตะ 10[***] อกุศลกรรมบถ 10 [321]
[335] อนุสติ 10[***] อภิณหปัจจเวกขณ์ 10 [248][***] อเสขธรรม 10 [333]
[336] อสุภะ 10
[337] อันตคาหิกทิฏฐิ 10

อติเรกทสกะ - หมวดเกิน 10 [338] ถึง [359]
[338] กรรม 12
[339] จักรวรรดิวัตร 5, 12
[340] ปฏิจจสมุปบาท 12[***] ปัจจยาการ 2 [340][***] สันโดษ 12 [122]
[341] อายตนะ 12
[342] ธุดงค์ 13
[343] กิจ หรือ วิญญาณกิจ 14
[344] จรณะ 15
[345] ญาณ 16 หรือ โสฬสญาณ[***] รูปพรหม หรือ พรหมโลก 16 [351][***] โสฬสวัตถุกอานาปานสติ [346][***] อานาปานสติ 16 ขั้น [346]
[346] อานาปานสติ 16 ฐาน
[347] อุปกิเลส หรือ จิตตอุปกิเลส 16
[348] ธาตุ 18
[349] อินทรีย์ 22
[350] ปัจจัย 24[***] รูป 28 [38]
[351] ภูมิ 4 หรือ 31
[352] โพธิปักขิยธรรม 37
[353] มงคล 38
[354] กรรมฐาน 40
[355] เจตสิก 52
[356] จิต 89 หรือ 121
[357] ตัณหา 108
[358] เวทนา 108
[359] กิเลส 1500
12/7/53 โพสต์โดย Darkcoder
4 จาก 6
หาซื้อหนังสือนักธรรมชั้นตรี รวมทุกวิชา ของเลี่ยงเชี่ยง มาดูครับมีครบทุกอย่าง   ด้วยความขอบคุณ
13/7/53 โพสต์โดย ไข่ปลาหมึก
5 จาก 6
จะกี่ธรรม มันก็ต้องเริ่มต้นที่ พุทโธ ...........
15/7/53 โพสต์โดย xmen
6 จาก 6
เกิดมา ตั้งอยู่ ดับไป

ถูกลวงด้วย รัก โลภ โกรธ หลง ทุกภพชาติ

หมั่นเจริญสมาธิ ภาวนา เพื่อสั่งสมบุญ บารมียิ่ง ๆ ขึ้นไป

นิพพานเหมือนการเดินทาง จำเป็นต้องสะสมเสบียงและกำลังเพื่อก้าวเดินไปให้ถึง

มนุษย์ย่อมจากสิ่งที่รักที่ยินดี ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

เฮ้อ รู้ทันผู้อื่นเรียกว่าฉลาด รู้ตนนั้นเล่าคือตรัสรู้

จะวนเวียนอีกกี่ภพชาตินะ
-------------------
มีแค่นี้จริง ๆ ครับ เกิดมา ตั้งอยู่ ดับไป

พระไตรปิฎกเป็นคู่มือนิพพาน เป็นกฎ กติกา มารยาท ในการศึกษาแสวงหาปัญญาอย่างถูกวิธี
19/7/53 โพสต์โดย lllllllllll
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา คืออะไร และก็บอกมา 2อย่าง
พุทธปรัชญา ที่เรียนกันในปัจจุบัน ใช่ปัญญาของพุทธจริงหรือ ?
ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว(ไม่ถือมงคลตื่นข่าว)ในศาสนาพุทธ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู