หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สินค้าส่งออกของไทย คืออะไร
บริการขนส่ง 18/6/56 โพสต์โดย lookfah sakon
คำตอบ
1 จาก 1
สินค้าส่งออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย เมื่อเรียงลำดับตามมูลค่า มีดังนี้

          1.รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มูลค่า 180,369.7 ล้านบาท คิดเป็น 10.6 เปอร์เซ็นต์
          2. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 130,652. ล้านบาท คิดเป็น 7.7 เปอร์เซ็นต์
          3. น้ำมันสำเร็จรูป 89,127.7 ล้านบาท คิดเป็น 5.2 เปอร์เซ็นต์
          4. ยางพารา 71831.7 ล้านบาท คิดเป็น 4.2 เปอร์เซ็นต์
          5. เม็ดพลาสติก 69,751.5 ล้านบาท คิดเป็น 4.1 เปอร์เซ็นต์
          6. เคมีภัณฑ์ 69,613.9 ล้านบาท คิดเป็น 4.1 เปอร์เซ็นต์
          7. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 67,747.1 ล้านบาท คิดเป็น 4.0 เปอร์เซ็นต์
          8. ผลิตภัณฑ์ยาง 64,400.4 ล้านบาท  คิดเป็น 3.8 เปอร์เซ็นต์
          9. อัญมณีและเครื่องประดับ 58,097.0 ล้านบาท คิดเป็น 3.4 เปอร์เซ็นต์
          10. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 51,235.2 ล้านบาท คิดเป็น 3.0 เปอร์เซ็นต์

         อย่างไรก็ตาม หากจำแนกสินค้าส่งออกในแต่ละหมวด เช่น สินค้าเกษตรกรรม, สินค้าแร่และเชื้อเพลง, สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สามารถจัดลำดับได้ ดังนี้

สินค้าเกษตรกรรม ประเภทกสิกรรม ปศุสัตว์ และประมง เรียงลำดับตามมูลค่าการส่งออก ดังนี้

          1. ยางพารา 71,831.7 ล้านบาท คิดเป็น 42.9
          2. ข้าว 33,164.6 ล้านบาท คิดเป็น 19.7 เปอร์เซ็นต์
          3. ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 25,549.8 ล้านบาท คิดเป็น 15.2 เปอร์เซ็นต์
          4. ไก่แปรรูป 14,620.1 ล้านบาท คิดเป็น 8.7เปอร์เซ็นต์
          5. กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง 7,152.5 ล้านบาท คิดเป็น 4.3 เปอร์เซ็นต์
          6. ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 6,436.8 ล้านบาท  คิดเป็น 3.9เปอร์เซ็นต์
          7. ปลาหมึกสด แช่เย็น แช่แข็ง 2,708.1 ล้านบาท คิดเป็น 1.6 เปอร์เซ็นต์
          8. เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง 2,330.4 ล้านบาท คิดเป็น 1.4 เปอร์เซ็นต์
          9. เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้ 2,204.6 ล้านบาท คิดเป็น 1.3 เปอร์เซ็นต์
          10. ผักสด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 1,787.0 1.3 ล้านบาท คิดเป็น 1.1 เปอร์เซ็นต์สินค้าแร่และเชื้อเพลิง เรียงลําดับตามมูลค่าการส่งออก ดังนี้

          1. น้ำมันสำเร็จรูป 89,127.7 ล้านบาท คิดเป็น 87.8 เปอร์เซ็นต์
          2. น้ำมันดิบ 10,749.4 ล้านบาท คิดเป็น 1.6 เปอร์เซ็นต์
          3. แร่ยิปซัม 1,435.0 ล้านบาท คิดเป็น 1.5 เปอร์เซ็นต์
          4. เฟลค์สปาร์ 114.4 ล้านบาท ไม่ได้ระบุสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์
          5. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 60.9 ล้านบาท ไม่ได้ระบุสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์
          6. แบไรท์ 51.0 ล้านบาท ไม่ได้ระบุสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์
          7. ฟลูออร์สปาร์ 29.9 ล้านบาท ไม่ได้ระบุสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์
          8. สเตอร์รีไรท์ 17.5 ล้านบาท ไม่ได้ระบุสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์
          9. ดีบุก 2.1 ล้านบาท ไม่ได้ระบุสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์
          10. สังกะสี 1.3 ล้านบาท ไม่ได้ระบุสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์

สินค้าอุตสาหกรรม เรียงลำดับตามมูลค่าการส่งออก ดังนี้

          1. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 180,369.7 ล้านบาท คิดเป็น 23.1 เปอร์เซ็นต์
          2. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 130,652.0 ล้านบาท คิดเป็น 16.9 เปอร์เซ็นต์
          3. เม็ดพลาสติก 69,751.5 ล้านบาท คิดเป็น 8.9 เปอร์เซ็นต์
          4. เคมีภัณฑ์ 69,613.9 ล้านบาท คิดเป็น 8.9 เปอร์เซ็นต์
          5. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 67,747.1 ล้านบาท คิดเป็น 8.8 เปอร์เซ็นต์
          6. ผลิตภัณฑ์ยาง 64,400.4 ล้านบาท คิดเป็น 8.3 เปอร์เซ็นต์
          7. อัญมณีและเครื่องประดับ 58,097.0 ล้านบาท คิดเป็น 7.4 เปอร์เซ็นต์
          8. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 51,235.2 ล้านบาท คิดเป็น 6.6 เปอร์เซ็นต์
          9. แผงวงจรไฟฟ้า 48,448.3 ล้านบาท คิดเป็น 6.3 เปอร์เซ็นต์
          10. เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 37,562.3 ล้านบาท คิดเป็น 4.8 เปอร์เซ็นต์สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เรียงลําดับตามมูลค่าการส่งออก ดังนี้

          1. อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 36,367.4  ล้านบาท คิดเป็น 32.7
          2. น้ำตาลทราย 22,014.7 ล้านบาท คิดเป็น 19.8
          3. ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 11,399.9 ล้านบาท คิดเป็น 10.2
          4. เครื่องดื่ม 10,200.9 ล้านบาท คิดเป็น 9.2 เปอร์เซ็นต์
          5. อาหารสัตว์เลี้ยง 8,521.9 ล้านบาท คิดเป็น 7.6 เปอร์เซ็นต์
          6. ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ 8,150.0 ล้านบาท คิดเป็น 7.4 เปอร์เซ็นต์
          7. ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ 6,149.2 ล้านบาท คิดเป็น 5.5 เปอร์เซ็นต์
          8. สิ่งปรุงรสอาหาร 3,873.8 ล้านบาท คิดเป็น 3.5 เปอร์เซ็นต์
          9. ผักกระป๋อง แปรรูป 2,299.6 ล้านบาท คิดเป็น 2.1 เปอร์เซ็นต์
          10. เนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทำจากเนื้อสัตว์ 2,298.0 ล้านบาท คิดเป็น 2.1 เปอร์เซ็นต์

         สรุปได้ว่า จากภาพรวมทั้งหมด สินค้าที่ทำมูลค่าการส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่สินค้าประเภทรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขณะที่รองลงมา คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนอันดับที่ 3 คือ น้ำมันสำเร็จรูป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง แต่สินค้าจำเป็นอย่างสินค้าอุปโภค บริโภค แม้มูลค่าจะน้อยกว่า แต่ก็ยังคงทำตลาดการส่งออกได้เป็นอย่างดี ซึ่งคงต้องติดตามกันต่อไปว่า จากนี้ต่อไปตลาดการส่งออกของไทยจะยังคงคึกคักขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่
18/6/56 โพสต์โดย ๋Jenny
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากทราบวิธีสมัครสมาชิก Ebay เพื่อเอาไว้สั่งสินค้าครับ (แบบละเอียด)
ใบ เสนอ ราคา คือ อะไร
การกำหนดราคาสินค้าขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง
"ขอความรู้เรื่องการค้าขายหน่อยครับ?"
ทำไมต้องขายสินค้า
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู