หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ขันธ์ ๕ หมายถึง?
ศาสนา | ธรรมะ | ศาสนาพุทธ | พุทธ | พุทธศาสนา 30/7/53 โพสต์โดย Darkcoder
คำตอบ
1 จาก 6
รูป เวทนา สังขาร ช่วยอีกสองชาวกูรู
30/7/53 โพสต์โดย Koornor
2 จาก 6
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
31/7/53 โพสต์โดย guruthailand
3 จาก 6
เบญจขันธ์ หรือ ขันธ์ 5

เบญจขันธ์ หมายถึง กองแห่งรูปธรรมและนามธรรมห้าหมวดที่ประชุมกันเข้าเป็นชีวิต

ขันธ์ 5 ประกอบด้วย รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์

1. รูปขันธ์ กองรูป ส่วนที่เป็นรูป ร่างกาย พฤติกรรม และคุณสมบัติต่าง ๆ ของส่วนที่เป็นร่างกาย ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด

2. เวทนาขันธ์ กองเวทนา ส่วนที่เป็นการเสวยรสอารมณ์ ความรู้สึก สุข ทุกข์ หรือเฉย ๆ
เมื่อรับรู้เกิดความพอใจ มนุษย์เรียกว่า สุข เมื่อรับรู้เกิดความไม่พอใจ มนุษย์เรียกว่า ทุกข์ เมื่อรับรู้แล้วไม่ทุกข์ไม่สุข เรียกว่า อุเบกขา

3. สัญญาขันธ์ กองสัญญา ส่วนที่เป็นความกำหนดหมายให้จำอารมณ์นั้น ๆได้ ความกำหนดได้หมายรู้ในอารมณ์ 6 เช่น เสียงดัง รูปสวย กลิ่นหอม รสหวาน ร้อน และดีใจ

4. สังขารขันธ์ กองสังขาร ส่วนที่เป็นความปรุงแต่ง สภาพที่ปรุงแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือเป็นกลาง ๆ คุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต มีเจตนาเป็นตัวนำ ที่ปรุงแต่งคุณภาพของจิต ให้เป็นกุศล อกุศล อัพยากฤต

5. วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ ส่วนที่เป็นความรู้แจ้งอารมณ์ ความรู้อารมณ์ทางอายตนะทั้ง 6

อายตนะแปลว่า บ่อเกิดหรือสื่อสัมพันธ์ บ่อเกิดหรือสื่อสัมพันธ์ ของอายตนะทั้งสองแล้วเกิดอารมณ์ขึ้น อายตนะมีตาเป็นต้น เมื่อสัมผัสกับรูปแล้ว ก็ติดต่อสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องถึงประสาทเข้ามาหาใจ แล้วใจก็รับเอามาเป็นอารมณ์ ถ้าดีก็ชอบใจ สนุก เพลิดเพลิน ถ้าไม่ดีก็ไม่ชอบใจ คับแค้นเป็นทุกข์โทมนัสต่อไป

http://www.sainampeung.ac.th/chalengsak/units/unit1/chapter%205/teachings/khan5.htm
31/7/53 โพสต์โดย guruthailand
4 จาก 6
ขันธ์1. หมายถึง เครื่องมือที่ถูกใช้งานโดยจิต
ขันธ์2. หมายถึง อารมย์ที่สัมผัสกับจิต ส่งผลให้จิตทำงาน
ขันธ์3. หมายถึง สิ่งยั่วยุให้จิตสิ้นความบริสุทธิ์
ขันธ์4. หมายถึง พลังอำนาจที่จิตใช้สั่งการขันธ์1
ขันธ์5. หมายถึง เจ้านายใหญ่ที่มีจิตเป็นผู้รับส่งข่าวสารเปรียบเสมือนห้องข้อมูลของจิต
31/7/53 โพสต์โดย บุรุษเทพ.มังกรสถิตฟ้า.
5 จาก 6
ขันธ์ ๕ นี้ ย่นเรียกว่า นาม รูป, เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ รวมเรียกว่า นาม ส่วนรูปคงเป็นรูป
จึงได้ลำดับรูปขึ้นก่อนเพราะรูปยังคงเป็นรูปไม่เปลี่ยนแปลง
    ขันธ์ แปลว่า กอง หมายถึงร่างกายของมนุษย์ เมื่อแยกร่างกายออกเป็นกอง ๆ จะได้เป็น ๕ กอง คือ
    ๑.  รูป  หมายถึง ส่วนที่ผสมรวมกันของธาตุ ๔ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม รวมเข้าเป็นกาย รูปในขันธ์ ๕ หมายถึงรูปที่มีใจครองที่เรียกว่าอุปาทินนกสังขารต่างจากรูปในอายตนะภายนอกหมายเอารูปที่สามารถมองเห็นด้วยตา
    ๒.  เวทนา  หมายถึง  ระบบที่รับคือรู้สึกอารมณ์ของสิ่งที่สัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เกิดความรู้สึกที่เป็นสุข ชอบใจ หรือเป็นทุกข์ ไม่ชอบใจ หรือไม่สุขไม่ทุกข์มีอาการเฉย ๆ
    ๓.  สัญญา  หมายถึง ระบบจำสิ่งที่รับรู้นั้นไว้ไ้ด้
    ๔.  สังขาร  หมายถึง ระบบคิดปรุงแต่ง แยกแยะสิ่งที่รับรู้และจำได้นั้นไม่ว่าจะดี หรือจะชั่ว หรือเป็นกลาง ๆ
ซึ่งแตกต่างจากสังขารในไตรลักษ์ที่หมายเอาสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นทั้งที่เป็น อุปาทินนกสังขาร และ           อนุปาทินนกสังขาร สังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครอง
    ๕.  วิญญาณ  หมายถึง ระบบรับรู้ของจิตต่อสิ่งที่มากระทบรับรู้ถึงสิ่งที่มาสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เช่น มีรูปมากระทบทางตา ก็รู้ว่าเป็นรูปอะไร เป็นต้น
31/7/53 โพสต์โดย ไข่ปลาหมึก
6 จาก 6
ขันธ์ ๕ หมายถึง ส่วนประกอบ ๕ ส่วนที่ประกอบเป็นชรวิตมนุษย์เราแต่ละคนขึ้นมา

ที่เรียงเช่นนี้เพราะเป็นคำสอนเก่าแก่ของศาสนาพรามหณ์มาก่อน และนิยมใช้กันเช่นนี้

แต่ถ้าจะเรียงแบบพุทธ ตามลำดับการเกิด ก็ต้องเรียงตามนี้ คือ

รูป เป็นเหตุให้เกิด วิญญาณ แล้วเกิด เวทนา แล้วเกิด สัญญา แล้วเกิด สังขาร

ลองศึกษารายละเอียดจากเว็บนี้ดู

****************************************************************************
ขอเชิญปัญญาชนคนรุ่นใหม่ทั้งหลาย ศึกษาพุทธศาสนาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

อันเป็นหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า ที่ยังไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผิดเพี้ยนมาก่อน

ซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์  ที่มีเหตุผล  พิสูจน์ได้  ไม่มีความงมงาย และไม่มีใครจะโต้แย้งด้วยเหตุผลได้

ที่ทุกคนสามารถจะ "เข้าใจ" และ "เห็นแจ้ง" ได้  หรือ ศึกษาแล้วเกิด "ดวงตาเห็นธรรม"

ที่เว็บ  "ฉันคืออะไร?"   www.whatami.net  -  เว็บไซต์สำหรับบุคคลอัจฉริยะ
1/1/54 โพสต์โดย whatami.net
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ขันธ์ ๕ อย่างไหน ที่เป็นอารมณ์ของสมถะ และวิปัสสนา
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา : ขันธ์ ๕
ทำอย่างไรจึงจะมีสมาธิ และมีสมาธิดีเยี่ยม
ของฝากจากท่านปู่ "ท้าวพญายมราช"
ข้อเสียจากความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู