หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เช็คเด้ง
ถามหน่อยค่ะ ถ้าเราเจอคนให้เช็คเด้งมานอกจากเรื่องฟ้องร้องแล้ว
จะมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าของเช็คอีกมั้ยคะ
เช่น ไม่สามารถออกเช็คได้อีก หรือเสียเครดิตกับทางธนาคาร อะไรแบบนี้อ่ะค่ะ
เพราะญาติเค้าฝากถามมา ตอนเย็นๆจะมีคนเอาเช็คมาให้
เลยอยากถามไว้ก่อน ^^

ขอบคุณล่วงหน้าค่า
กฏหมาย | การเงิน | ปัญหาคาใจ | ข้อพิพาทการค้า 18/5/55 โพสต์โดย Loveโมโคจัง
คำตอบ
1 จาก 3
ถ้าเกิน 50000บาท แจ้งจับได้ครับ เป็นคดีอาญา
18/5/55 โพสต์โดย กรรมเก่า
2 จาก 3
ผลที่เกิดเมื่อเช็คเด้ง
สำหรับตัวผู้ออกเช็ค ก็น่าจะมีแต่เรื่องคดีความนะครับ
ไม่เสียเครดิตกับธนาคาร เพราะไม่ได้เป็นการจ่ายเช็คให้ธนาคาร
แล้วก็ยังออกเช็คได้อีกตามปกติครับ
18/5/55 โพสต์โดย uncle nop
3 จาก 3
เช็คเด้งต้องทำอย่างไร

๑.การดำเนินคดีเช็ค

..........การดำเนินคดีแพ่ง เจ้าหนี้ตามเช็คสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งได้ ซึ่งเป็นวิธีการบังคับชำระหนี้ทางทรัพย์สินเอากับลูกหนี้ในเช็คนั้น โดยต้องกระทำภายในกำหนดอายุความใน ๑ ปี นับแต่วันที่ลงในเช็ค ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้สั่งจ่าย,ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน(อาวัล)เช็คนั้น ก็ต้องรับผิดตามจำนวนเงินหรือตามเนื้อความที่ระบุในเช็คนั้น

..........หากคดีเช็คนั้นขาดอายุความแล้วทำอย่างไรได้บ้าง คำตอบคืออาจจะฟ้องร้องดำเนินคดีตามมูลหนี้เดิม(มูลหนี้ที่มีการสั่งจ่ายเช็คเพื่อชำร ะ เช่น หนี้เงินกู้  หนี้ซื้อขาย) ทั้งนี้ต้องทำภายในกำหนดอายุความของมูลหนี้นั้นๆ ด้วยเช่นกัน

..........การดำเนินคดีอาญา เนื่องจากคดีเช็คเป็นคดีที่สามารถยอมความกันได้ มิใช่คดีร้ายแรง การดำเนินคดีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่ธนาคารปฎิเสธการจ่ายเงิน ซึ่งกรณีที่จะเป็นความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ นั้นเป็นไปตาม  มาตรา ๔ ที่บัญญัติว่า ผู้ใดออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยมีลักษณะหรือมีการก ระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
          (๑) เจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น
          (๒) ในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้
          (๓) ให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ใ นขณะที่ออกเช็คนั้น
          (๔) ถอนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจากบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินตามเช็คจนจำนวน เงินเหลือไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็คนั้นได้  
          (๕) ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุจริต
       เมื่อได้มีการยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินโดยชอบด้วยกฎหมาย  ถ้าธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็คนั้น ผู้ออกเช็คมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือท ั้งปรับทั้งจำ        
..........๒.สำหรับหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายนั้น กล่าวคือ ต้องเป็นหนี้กันจริงไม่ใช่หลอกๆ หรือ สั่งจ่ายเช็คเพื่อแลกเงินสด และหนี้นั้นก็ต้องไม่ผิดกฎหมายด้วย คือถ้าหนี้นั้นตามกฎหมายไม่สามารถฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ เช่น หนี้ที่เกิดจากการพนัน ยาเสพติด กู้เงินกันเกินสองพันบาทแต่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ เช่นนี้ ก็ไม่เป็นความผิดทางอาญาแต่อย่างใด    

..........๓.ถ้าผู้กระทำผิดชดใช้เงินให้แก่ผู้เสียหายภายใน ๓๐ วันนับแต่ได้รับหนังสือบอกกล่าวว่าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คจากผู้ทรง(ผู้เสีย หาย) หรือมูลหนี้ที่มีการออกเช็คเพื่อจ่ายเงินนั้นได้ระงับไปก่อนศาลมีคำพิพากษา(ในคดีเช็ ค)ถึงที่สุด ให้ถือว่าคดี(เช็ค)นั้นเลิกกันตาม ป.วิอาญา

..........๔.อนึ่ง ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องต่อศาลก่อนสืบพยาน หรือก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีกรณีไม่มีการสืบพยาน เพื่อให้จำเลยใช่ค่าสินไหมทดแทนได้

..........๕.เมื่อธนาคารปฎิเสธการจ่ายเงินตามเช็คเราควรต้องทำอย่างไร

……ต้องเก็บรักษาเช็คดังกล่าวและใบคืนเช็คและหลักฐานทุกอย่างเกี่ยวกับ เช็คหรือมูลหนี้ตามเช็คนั้นเอาไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินการตากฎหมาย กรณีหากคู่สัญญาตามเช็คนั้นไม่รับผิดชอบ  เพื่อให้ได้รับชำระเงินตามเช็ค หรือให้ศาลลงโทษผู้ที่กระทำความผิด

…….. ไปตามหาคู่กรณีให้มารับผิดชำระเงินตามเช็คครับ

..........๖.หากไม่ดำเนินคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด(คดีขาดอายุความ)ผลจะเป็นอย ่างไร คำตอบคือ จำนวนเงินตามเช็คนั้นเป็นสูญทันที ไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้อีก

..........๗.เพื่อให้ได้รับชำระเงินตามเช็คหรือให้ศาลลงโทษผู้กระทำความผิด อาจกระทำได้ดังต่อไปนี้ คือ ……..แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนท้องที่ธนาคารปฎิเสธและ/หรือฟ้ องร้องต่อศาลภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน

……..ฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ลงในเช็ค หรือหากพ้นกำหนดอายุความเช็คแล้ว ก็ฟ้องร้องดำเนินคดีตามมูลหนี้เดิม ภายในอายุความของมูลหนี้นั้นๆ แล้วแต่กรณี

กอบเกียรติ เอี่ยมสงวน (ทนายความ)

โทร.086-403-1447  Email: Kobkiati@hotmail.com
9/2/57 โพสต์โดย นบ นบท ทนายความ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถ้าเช็คเด้ง ต้องฟ้องภายในกี่วัน มีระยะเวลากำหนดหรือไม่?
จ่ายเช็คเด้ง โดนจับไหม
เจอคนจ่ายเช็คเด้ง เราทำอะไรได้บ้าง
ถ้าลูกหนี้เช็คเด้งแจ้งความรอหมายจับ แต่มีมาสั่งสินค้าจ่ายสดและยอดตรงกับยอดเช็คเด้งจะมีผลกับคดีที่ฟ้องมั้ยค่ะ
อยากทราบเช็คที่ได้มาจากลูกค้าเด้งเราจะมีวิธีดำเนอนการอย่างไรดีค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู