หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ผู้ให้ความหมายขององค์การ มีใครบ้าง ให้ความหมายว่าอย่างไรบ้าง
การศึกษา | ปัญหาคาใจ 18/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
Chester I. Barnard องค์การ หมายถึง ระบบที่มีเจตนาที่จะประสานการกระทำของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
Max Weber องค์การ หมายถึง ระบบของการกระทำเฉพาะเจาะจงที่มีจุดมุ่งหมาย และมีลักษณะต่อเนื่อง
Edward Gross and Amitai Etzioni องค์การ หมายถึง หน่วยทางสังคมหรือการรวมกลุ่มของมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะบางประการ
Ralph C. Chandler and Jack C. Plano องค์การ หมายถึง กลุ่มคน ซึ่งใช้การออกแบบโครงสร้างเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างของกลุ่ม
Stephen P. Robbins องค์การ หมายถึง การทำงานร่วมกันระหว่างคน 2 คนขึ้นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันบางประการที่ได้มีการวางแผนการประสานงานไว้ล่วงหน้าแล้ว การทำงานของกลุ่มคนดำเนินการไปอย่างสม่ำเสมอ ติดต่อกันโดยอาศัยหลักการแบ่งแยกงาน และหลักลำดับชั้นของอำนาจ
Joseph L. Massie ให้ความหมายขององค์การไว้ว่า "องค์การ คือ กระบวนการที่กลุ่มบุคคลจัดตั้งขึ้น โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นประเภทต่าง ๆ นั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้"
         Herbert G. Hicks ให้ความหมายขององค์การไว้ว่า "องค์การ คือ กระบวนการจัดการให้บุคคลปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้"
         Daniel Katz และ Robert Kahn ให้ความหมายขององค์การไว้ว่า "องค์การ คือ กระบวนการที่ประกอบด้วยสิ่งนำเข้า (input) ผ่านกระบวนการผลิตและได้ผลผลิต (output) ออกมา"


อ้้างอิงจาก  http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=3219.0
20/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ในการตั้งคำถาม สำนวณ ภาษา ประโยค ความหมาย เป้าประสงค์
ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศมีอะไรบ้าง
การมีเป้าหมาย ทำให้ชีวิตเรามีความหมายมากขึ้น
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มีอะไรบ้าง
มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกใช้ตัดสินว่าผลเลือดบวก hiv ที่กี่สัปดา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู