หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประโยชน์ของการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
การร่วมกลุ่มกลุ่มทางเศรษฐมีผล มีประโยชน์อย่างไร

/ทำรายงายส่งอาจารย์
เศรษฐศาสตร์มหภาค | แชท | เศรษฐกิจ 19/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 7
แน่นอนครับ ว่าเราสามารถขายสินค้าของเราได้เยอะขึ้นเพราะลูกค้าของเรามากขึ้นและไม่มีกำแพงภาษี ปกติเรามีลูกค้า 65ล้านในชาติไทยแลนด์สยามรัฐของเรา แต่ถ้ารวมแล้ว ไม่มีกำแพงภาษีเราก็สามารถไปขายในเขตเพื่อนบ้านได้อีกด้วยซึ่งแต่ก่อนเค้ามีกำแพงภาษีทำให้สินค้าเราขายไม่ออก เพราะราคาแพงกว่าของที่ผลิตในประเทศเค้า

และอีกอย่างเราได้ซื้อสินค้าที่มาราคาถูกลง เพราะไม่มีกำแพงภาษี สินค้าถูกๆจากต่างประเทศก็จะมาแทนที่สินค้าเดิมๆที่เราเคยซื้อ แต่มีสินค้าถูกๆมาแทนที่เราก็คงจะเลือกสินค้าถูกๆเนอะ ทำให้เรามีเงินในกระเป๋าเหลือมากขึ้น อ่ะจ้า ลองเอาไปเป็นแนวดูนะ อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัว
19/12/53 โพสต์โดย adisoneen
2 จาก 7
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ หมายถึง การดำเนินการติดต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วย การค้า การลงทุน การเงิน

การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ
      การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศต่าง ๆ
สาเหตุของการค้าระหว่างประเทศ
1. ประเทศต่าง ๆ มีความแตกต่างกันในด้านทรัพยากรธรรมชาติ
2. ประเทศต่าง ๆ มีความสามารถในการผลิตไม่เหมือนกัน
3. ประเทศต่าง ๆ มีความแตกต่างกันในด้านลักษณะทางกายภาพ เช่น สภาพดิน สภาพอากาศ และภูมิประเทศต่างกัน
ประโยชน์การค้าระหว่างประเทศ
1. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ
2. ทำให้เกิดการแบ่งงานกันทำ
3. เกิดการแข่งขันกันด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ
4. เกิดความชำนาญเฉพาะอย่างในการผลิตสินค้าที่ถนัดอย่างต่อเนื่อง


นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
1. นโยบายการค้าแบบเสรี
นโยบายการค้าแบบเสรี หมายถึง นโยบายที่รัฐบาลสนับสนุนให้มีการค้าระหว่างประเทศแบบไม่มีข้อจำกัด เช่น ไม่มีการตั้งกำแพงภาษีขาเข้า ไม่มีข้อจำกัดทางการค้า
2. นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน หมายถึง นโยบายการค้าที่รัฐบาลมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อจำกัดการนำเข้าและส่งออก ของสินค้า เช่น การตั้งกำแพงภาษี การกำหนดโควต้าการนำเข้าและส่งออก การสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนการผลิต และการผลิตสินค้าหลาย ๆ อย่างเพื่อใช้ภายในประเทศเอง


นโยบายการค้าของไทย
1. นโยบายทดแทนการนำเข้า
เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นในการผลิตสินค้าและบริการภายในประเทศ เพื่อที่จะไม่ต้องพึ่งพาสินค้าจากต่างประเทศ
2. นโยบายส่งเสริมการส่งออก
เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการส่งออกมากที่สุดและส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้


ภาวะการค้าต่างประเทศของไทย
1. การส่งออก
ประเทศไทยเคยส่งออกข้าวและยางพาราเป็นสินค้าสำคัญ ปัจจุบันสินค้าที่ส่งออกสำคัญได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ,สิ่งทอ , อัญมณี , เครื่องประดับ เป็นต้น
2. การนำเข้า
ประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันการนำเข้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง สินค้าที่นำเข้าส่วนใหญ่ได้แก่สินค้าประเภททุนและวัตถุดิบ
3. ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย
ในการส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ยุโรป อาเซียน ส่วนประเทศที่นำเข้าประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น


ดุลการค้าระหว่างประเทศ
ดุลการการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การเปรียบเทียบมูลค่าสินค้าส่งออกกับมูลค่าสินค้านำเข้าของประเทศในระยะเวลา 1 ปี

ประเภทของดุลการค้า
1. ดุลการค้าเกินดุล หมายถึง มูลค่าสินค้าส่งออกมากกว่าสินค้านำเข้า
2. ดุลการค้าขาดดุล หมายถึง มูลค่าสินค้าส่งออกน้อยกว่ามูลค่าสินค้านำเข้า
3. ดุลการค้าสมดุล หมายถึง มูลค่าสินค้านำเข้าเท่ากับมูลค่าสินค้าส่งออก

ดุลการชำระเงิน
        ดุลการชำระเงิน หมายถึง บัญชีที่แสดงรายรับและรายจ่ายเงินตราต่างประเทศภายในเวลา 1 ปี แบ่งเป็น 3 บัญชี คือ
1. บัญชีเดินสะพัด< คือ บัญชีที่แสดงรายการรับ - จ่ายเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ได้แก่
  - ดุลการค้า คือ มูลค่าสินค้าเข้าและมูลค่าสินค้าออก
  - ดุลบริการ คือ รายรับและรายจ่ายจากค่าขนส่ง บริการ ค่าประกันภัย เป็นต้น
2. บัญชีเงินโอนและบริจาค เป็นบัญชีที่แสดงรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับเงินได้เปล่าของรัฐบาลและเอกชน
3. บัญชีทุนเคลื่อนย้าย เป็นบัญชีที่แสดงการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ
4. บัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศ เป็นบัญชีแสดงยอดสุทธิระหว่างรายรับและรายจ่ายของประเทศ

ลักษณะดุลการชำระเงิน
1. ดุลการชำระเกินดุล หมายถึง รายรับมากกว่ารายจ่าย
2. ดุลการชำระขาดดุล หมายถึง รายรับน้อยกว่ารายจ่าย
3. ดุลการชำระเงินสมดุล หมายถึง รายรับเท่ากับรายจ่าย

ความสำคัญของดุลการชำระเงิน และทุนสำรองระหว่างประเทศ
1. มีผลต่อทุนสำรองระหว่างประเทศ คือถ้าดุลการชำระเกินดุล ทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น แต่ถ้าดุลการชำระขาดดุล ทุนสำรองระหว่างประเทศลดลง
2. ทุนสำรองระหว่างประเทศ ได้แก่ ทองคำ เงินตราต่างประเทศ หลักทรัพย์ที่ธนาคารกลางถือไว้ และทุนสำรอง I.M.F

การแก้ไขดุลการชำระเงินขาดดุล
1. ลดการนำสินค้าเข้า
2. ส่งเสริมให้มีสินค้าออกมากที่สุด
3. ส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ
4. ประชาชนไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
5. ประชาชนไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
6. ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
7. รัฐบาลควรลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น
8. กู้เงินจากต่างประเทศ


ปัญหาการค้าต่างประเทศของไทย
      ปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศของไทยกับสหรัฐอเมริกา คือ การกีดกันทางการค้า โดยสหรัฐอเมริกามีมาตรการต่าง ๆ ได้แก่
- ห้ามการนำเข้า
- เพิ่มภาษีการนำเข้า
- ตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร (G.S.P) คือ สหรัฐอเมริกาให้สิทธิพิเศษในการลดหย่อนการเก็บภาษีการนำเข้าสหรัฐอเมริกาแก่ประเทศต่าง ๆ
สหรัฐอเมริกาเรียกร้องต่อรัฐบาลไทย เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษทางศุลกากร (G.S.P) ได้แก่
     1. ให้ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
     2. ให้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร เช่น คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ และสิทธิบัตรยา ซึ่งถ้ารัฐบาลไทยไม่ปฏิบัติตามจะมีผลต่อสิทธิพิเศษทางศุลกากร (G.S.P)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
      อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หมายถึง การเปรียบเทียบราคาของเงินตราประเทศหนึ่งกับเงินตราของอีกประเทศหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (I.M.F) ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะมีผลต่อสินค้านำเข้า สินค้าส่งออก และดุลการค้าของประเทศ
การลดค่าเงินบาทของไทย คือ เงินตราต่างประเทศแลกเงินไทยได้มากขึ้น เช่น 1 ดอลลาร์ 27 บาท เป็น 38 บาท

ผลกระทบจากการลดค่าของเงิน
1. ราคาสินค้าไทยในต่างประเทศถูกลง
2. ราคาสินค้าต่างประเทศในไทยสูงขึ้น
3. คนต่างประเทศมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น
4. คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศน้อยลง
5. ชาวต่างประเทศมาลงทุนในไทยมากขึ้น
6. ภาระหนี้สินของไทยกับต่างประเทศสูงขึ้น

การเพิ่มค่าเงินบาท คือ เงินตราต่างประเทศแลกเงินไทยได้น้อยลง
ผลกระทบจากการเพิ่มค่าของเงิน
1. ราคาสินค้าของไทยในต่างประเทศสูงขึ้น
2. ราคาสินค้าต่างประเทศในไทยถูกลง
3. คนต่างประเทศมาเที่ยวเมืองไทยน้อยลง
4. คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น
5. คนต่างประเทศมาลงทุนในไทยน้อยลง
6. ภาระหนี้สินของไทยกับต่างประเทศลดลง


การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
               การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ คือ การรวมตัวตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไปเพื่อประสานผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระหว่างกลุ่มเดียวกัน แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่
    1. เขตการค้าเสรี หมายถึง ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกไม่มีการเก็บภาษีนำเข้า ไม่กำหนดโควตา แต่สามารถกำหนดอัตราภาษีแก่ประเทศที่ไม่เป็นสมาชิกได้
    2. สหภาพศุลกากร หมายถึง ประเทศสมาชิกเปิดการค้าเสรี แต่ประเทศนอกกลุ่มต้องตั้งกำแพงภาษีเหมือนกันหมด
    3. ตลาดร่วม หมายถึง ประเทศสมาชิกทุกประเทศจะมีการเคลื่อนย้ายทุน สินค้า แรงงาน บริการ ได้โดยเสรี
    4. สหภาพเศรษฐกิจ หมายถึง ประเทศสมาชิกต้องใช้นโยบายเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ร่วมกัน
    5. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ หมายถึง การรวมตัวด้านการปกครอง เศรษฐกิจและการเมืองเหมือนกัน


การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
1. องค์การค้าโลก หรือ WTO
      ได้พัฒนาขึ้นจากองค์การแกตต์ หรือข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดอุปสรรคทางด้านภาษีศุลกากรของการค้าระหว่างประเทศ
2. เป็นเครื่องมือให้ประเทศภาคีสมาชิกปฏิบัติตาม
3. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เจรจาไกล่เกลี่ยทางการค้าของประเทศภาคีสมาชิก ประเทศที่เป็นสมาชิกมีประมาณ 185 ประเทศ    ประเทศไทยเป็นสมาชิกอันดับที่ 87
2. เขตการค้าเสรีอาเซียน หรืออาฟต้า (AFTA)
       เป็นเขตการค้าเสรีอาเซียนสำหรับปลุ่มประเทศแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งขึ้น โดยนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน ของประเทศไทย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประเทศสมาชิกลดอัตราภาษีสินค้าอุตสาหกรรมให้เหลือร้อยละ 0 - 5 ภายใน 15 ปี เริ่มจาก 1 มกราคม 2537 ถึง 1 มกราคม 2551 ประเทศสมาชิกประกอบด้วย อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย
3. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย - แปซิฟิก หรือ เอเปค (APEC)
      ก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการค้าเสรีและการลงทุนในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมการเปิดการค้าเสรีและการลงทุนในภูมิภาคเอเซีย - แปซิฟิก สำหรับประเทศพัฒนาแล้วจะดำเนินการเปิดการค้าเสรีให้เสร็จในปี ค.ศ. 2010 และประเทศที่กำลังพัฒนาจะดำเนินการเปิดการค้าเสรีให้เสร็จในปี ค.ศ. 2020
2. ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประเทศสมาชิกมีทั้งหมด 18 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงค์โปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เม็กซิโก ปาปัวนิวกินี ชิลี และไทย
4. สหภาพยุโรป หรือ EU
     เป็นการรวมตัวของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรป เรียกว่า สหภาพยุโรป
วัตถุประสงค์
ประชาคมยุโรป 15 ประเทศได้รวมตัวเป็นตลาดเดียว เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
- เพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าของประเทศสมาชิกได้โดยเสรี
- เพื่อประชากรของประเทศสมาชิกสามารถประกอบอาชีพข้ามชาติได้ เดินทางและตั้งถิ่นฐานต่างชาติได้
- มีการลงทุนในประเทศสมาชิกได้โดยเสรี
- ใช้ระบบเงินสกุลเดียวกัน คือ เอกู ประเทศสมาชิกประกอบด้วย ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ ลักเซมเบิร์ก เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ สเปน กรีซ โปรตุเกส สวีเดน ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย
28/12/53 โพสต์โดย WUTTIPONG
3 จาก 7
ข้อดี
1.ส่งเสริมให้มีการค้ามากขึ้น เนื่องจากการร่วมกลุ่มทำให้ตลาดขยายตัวมากขึ้น
โดยประเทศสมาชิกใดสามารถผลิตสินค้าได้ในราคาต้นทุนที่ต่ำย่อมสามารถ
ส่งสินค้าไปขายในตลาดประเทสสมาชิกอื่นๆได้มากขึ้น เพราะอุปสรรคทางการค้า
เช่น ภาษีไม่มี หรือลดลง
2.ส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนได้อย่างรวดเร็วและคล่ิองตัว
3.เพิ่มอำนาจต่อรองให้กับประเทศสมาชิกในกลุ่มกับประเทศอื่นๆ

ข้อเสียของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
1.อาจถูกมองว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทำให้เหิดผลดีเฉพาะกับประเทศสมาชิก
ที่ได้ผลประโยชน์จากการลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน แต่เป็นการสร้างผล
กระทบต่อประเทศนอกกลุ่ม เช่นหากสินค้าชนิดหนึ่งจากประเทศไทยไม่สามารถส่งออก
ไปขายยังประเทศสเปนสมาชิกอื่่นในกลุ่ืมสหภาพยุโรปก็ไม่รับซื้อสินค้าจากประเทศไทยเช่นเดียวกัน
เป็นต้น
2.การเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมากเกินไปอาจก่อให้เกิดปัญหา
การอพยพแรงงานปรือปัญหาสังคมในประเทศสมาชิกอื่นๆ ได้หากมาตรการควบคุมดูแลไม่ดีพอ
3.หากรวมกลุ่มพัฒนาจนไปถึงขั้นสหภาพเหนือชาติย่อมส่งผลกระทบต่ออำนาจอธิปไตยในบางเรื่องของรัฐ
28/1/54 โพสต์โดย kimino
4 จาก 7
1.ส่งเสริมให้มีการค้ามากขึ้น
2.ส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนได้อย่างรวดเร็วและคล่ิองตัว
3.เพิ่มอำนาจต่อรองให้กับประเทศสมาชิกในกลุ่มกับประเทศอื่นๆ
****************ตามหนังสือเรียน******************
15/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 7
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

การรวมเกิดทางเศรษฐกิจ หมายถึง การรวมตัวกันของประเทศต่างๆ โดยมีระดับของการรวมกลุ่ม 4 ระดับ และแบ่งรูปแบบของการรวมกลุ่มได้เป็น การรวมกลุ่มในประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่กำลังพัฒนา และเทศสังคมนิยม
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจด้านสหภาพศุลกากร และทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจด้านการเงินและการคลัง
ตัวอย่างของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป เขตการค้าเสรีแห่งลาตินอเมริการและโอเปค
แนวคิดของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจหมายถึง การที่ประเทศต่างๆ ได้เข้ามารวมตัวกันเพื่อร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจ และรักษาผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกด้วยกัน
ระดับของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมี 4 ระดับคือ
(1) เขตการค้าเสรี
(2) สหภาพศุลกากร
(3) ตลาดร่วม และ
(4) สหภาพเศรษฐกิจ
นักวิชาการบางคนได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยเพิ่ม การรวมตัวทางเศรษฐกิจโดยสมบูรณ์แบบด้วย
รูปแบบของการรวมตัวทางเศรษฐกิจ มี 3 รูปแบบ คือ
(1) การรวมกลุ่มในประเทศที่พัฒนาแล้ว
(2) การรวมกลุ่มในประเทศสังคมนิยม และ
(3) การรวมกลุ่มในประเทศกำลังพัฒนา
ความทั่วไปเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจหมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับการยกเลิกการจงใจเลือกปฏิบัติต่างๆ ทางด้านการค้าและการชำระเงินระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ คือ ความจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจ้างงานเต็มที่ และการกระจายรายได้ระหว่างประเทศ

ที่เงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจประสบความสำเร็จเมื่อประเทศสมาชิกมีนโยบายเศรษฐกิจที่สอดคล้องกันได้แก่
(1) นโยบายตลาด
(2) นโยบายด้านโครงสร้าง
(3) นโยบายด้านการกระจายรายได้
(4) นโยบายทางการเงิน

ระดับของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมี 4 ระดับ คือ
(1) เขตการค้าเสรี
(2) สหภาพศุลกากร
(3) ตลาดร่วม
(4) สหภาพเศรษฐกิจ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในทัศนะของ Imre Vajda มี 3 กลุ่ม คือ
(1) การรวมกลุ่มในประเทศที่พัฒนาแล้ว
(2) การรวมกลุ่มในประเทศสังคมนิยม
(3) การรวมกลุ่มในประเทศที่กำลังพัฒนา
21/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 7
1.ส่งเสริมให้มีการค้ามากขึ้น
2.ส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
3.เพิ่มอำนาจต่อรองให้กับประเทศสมาชิก
26/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 7
เพื่อให้ประเทศสมาชิกติดต่อค้าขายกันได้ง่ายขึ้น
25/3/57 โพสต์โดย กฤตพณ นาวาพัสดุ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ จะมีธุรกิจไหนได้ผลประโยชน์บ้างครับ?
ขอรายชื่อประเทศที่พัฒนาแล้วบ้างครับ
หลังจากปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะอยู่ลำดับที่เท่าไรในกลุ่ม AEC
แบบประเมินความพอใจต่อนวัตกรรม สอบถามกับกลุ่มใด
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู