หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
โครงการแนะแนวการศึกษา
สอบวัดคุณสมบัติ | การจัดการ 23/6/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ชื่อโครงการ                                          แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ค่ายสานฝัน  ครั้งที่ 1)
ลักษณะโครงการ                                 โครงการใหม่
หัวหน้าโครงการ                                 นางสาวประภาพรรณ  วารีทิพย์
หน่วยงานที่รับผิชอบ                         ฝ่ายแนะแนว  โรงเรียนสาธิตจารุวรรณ 1
ระยะเวลาดำเนินการ                         29  ธันวาคม  2550
.............................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้นั้น จะต้องเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป และในปัจจุบันนี้ การสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนที่สอบเข้าได้ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนในเขตตัวเมืองที่มีความพร้อมของข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการและแนวทางศึกษาต่อ สำหรับเยาวชนในเขตชนบทยังขาดข้อมูลเหล่านี้ และยังขาดแรงกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการศึกษา รวมทั้งยังเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อน้อยกว่าเยาวชนในเขตเมือง จึงทำให้เยาวชนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตชนบทไม่ได้รับการสนับสนุนให้เรียนต่ออย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นกำลังของประเทศชาติที่มีการศึกษาในระดับที่ไม่สูงนัก จึงเกิดความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบทอันเป็นปัญหาสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาสังคมที่รุนแรงที่เกิดเนื่องมาจากการขาดการศึกษาของเยาวชน ทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมาด้วยนั่นคือ  ปัญหายาเสพย์ติด  ปัญหาครอบครัว  ปัญหาการละเมิดกฎหมาย  ปัญหาการประพฤติผิดศีลธรรม และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย  ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งสิ้น  ค่ายสานฝัน ครั้งที่ 1 นี้ เป็นโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  เพื่อให้ความรู้แนะแนวทางการศึกษาต่อ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่น และเป้าหมายในชีวิตตามความใฝ่ฝันรวมไปถึงการตระหนัก ถึงความสำคัญของการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  ด้วยระบบรับกลางหรือ (Admission)ให้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ
2.   วัตถุประสงค์
                2.1 เพื่อแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ทราบถึงแนวทางและ  วิธีการในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในสาขา , คณะฯ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
               2.2 เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางเลือก ในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ
               2.3 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่น และเป้าหมายในชีวิตตามความใฝ่ฝันให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ
               2.4 เพื่อแนะนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
               2.5 เพื่อแนะนำการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยวิธีรับกลางหรือ(Admission)


3.   กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสาธิตจารุวรรณ 1จำนวน     150  คน                                    
4.  วิธีดำเนินการ
               1. ประชุมคณะกรรมการ ที่จะเข้าร่วมโครงการ
               2. วางแผนจัดทำโครงการ แบ่งงานรับผิดชอบ
               3. เขียนโครงการและเสนอของบประมาณ
               4. ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
               5. ขออนุมัติโครงการค่ายฯ
               6. ประชาสัมพันธ์โครงการและดำเนินรับสมัคร
               7. ติดต่อประสานงานเพื่อเชิญรุ่นพี่ทุกรุ่น ( ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตจารุวรรณ 1 )
               8. จัดทำหนังสือค่ายและเสื้อค่าย
               9. จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมให้พร้อม
               10. ดำเนินโครงการตามแผน
               11. ประเมินผล / สรุปโครงการ


5.  ระยะเวลาการดำเนินการ
29  ธันวาคม  2550
6.  สถานที่  
               โรงเรียนสาธิตจารุวรรณ 1  


7.  งบประมาณ
               ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                5000       บาท
               ค่าถ่ายเอกสาร                                                      1000       บาท
               ค่าทำเสื้อค่าย                                                        9000       บาท
               ค่าหนังสือค่าย                                                      1500       บาท
               อื่น ๆ                                                                      1000       บาท
                               รวมเป็นเงินทั้งสิ้น              17500    บาท
               หมายเหตุ   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิตจารุวรรณ1จังหวัดนครศรีธรรมราช และเก็บค่าสมัครนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการคนละ 200 บาท


8.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  สุจริต


9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ ได้ทราบถึงแนวทางและวิธีการ
ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในสาขา , คณะฯ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
               2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ มีแนวทางการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่จะเลือกเรียน รวมทั้งมีแรงกระตุ้นที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
               3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ มีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น
และเป้าหมายในชีวิตตามความใฝ่ฝันของตนเอง
               4. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ ได้ทราบถึงแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
               5. นิสิต-นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม
               6. นิสิต-นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ในการทำงานเป็นทีม
ลงชื่อ ................................................ผู้เขียนโครงการ
   (นางสาวประภาพรรณ  วารีทิพย์)
         ตำแหน่ง  อาจารย์ฝ่ายแนะแนว


ลงชื่อ ................................................ผู้เสนอโครงการ
   (นางสาวประภาพรรณ  วารีทิพย์)
         ตำแหน่ง  อาจารย์ฝ่ายแนะแนว      


    ลงชื่อ ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
   (นางสาวกนกวรรณ     สุ่มพ่วง)
         ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียน


ลงชื่อ ................................................ผู้อนุมัติโครงการ
     (นางสาวนิธิ์วดี     เจดีย์ถา)
        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจารุวรรณ 1
     วันที่.......http://47102010575.multiply.com/...................http://47102010575.multiply.com/...............
23/6/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
แนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้หลานสาวหน่อยค่ะ
ใครก็ได้ครับช่วยแนะแนวการศึกษาให้ผมที
การแนะแนวคือ
ขอรบกวนนะคะ
ครูแนะแนวต้องรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู