หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
มาตรฐาน ISO คืออะไร
บริหารธุรกิจ | ธุรกิจ 31/1/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 14
มาตรฐานการวัดคุณภาพที่องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกเลือกใช้ เพื่อรับรองระบบการบริหารการดำเนินงานขององค์กร ระบบคุณภาพที่ใช้ในการควบคุมการผลิตหรือการให้บริการ
14/4/51 โพสต์โดย cookie
2 จาก 14
มาตรฐาน ISO คือ มาตรฐานที่จัดทำขึ้นจากประเทศสมาชิกในด้านของเทคนิคและระบบต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและที่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดต่าง ๆ เป็น Series เช่น ISO 9000 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ,ISO 14000 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ยังมีอีกหลาย ๆ Series ทั้งนี้เพื่อความเป็นมาตรฐานในการดำเนินการอย่างมีระบบขององค์กร โดยคำว่า ISO จริง ๆ แล้วย่อมาจาก The International Organization for Standardization
13/7/52 โพสต์โดย Yaifamodify
3 จาก 14
สอบเทียบ บริการสอบเทียบครื่องมือวัด(Calibration, Calibrater) มาตรฐาน ISO/IEC 17025
- สอบเทียบความดันบรรยากาศ (Barometer)
- สอบเทียบด้านปริมาตร (Flow Meter : Liquid, Air (Analytical)
- สอบเทียบด้านเคมี (Analytical) TDS, DO Meter, pH Meter, Oxygen Analyzer
- สอบเทียบความเร็วรอบ (Tachometer)
- สอบเทียบความเร็วลม (Anemometer)
- สอบเทียบแรงดัน (Differencial Pressure, Pressure Transmitter)
- สอบเทียบด้านมิติ ความกว้าง ความยาวและความหนา (Dimension)
- สอบเทียบ ความเข้มข้น (ความเค็ม, ความหวาน)Hand Refractometer / Brix, Salinometer / Salt Meter
- สอบเทียบความเข้มข้น Hydrometer
- สอบเทียบเครื่องแก้วGlassware / Plasticware
- สอบเทียบเครื่องชั่ง ( Balance )
- สอบเทียบด้านอุณหภูมิ (Temperature Transmitter, Infrared Thermometer
ติดต่อ โทร 028654647-8 โทรสาร 02865469 E-Mail : info@mit.in.th
http:/www.mit.in.th
ISO/IEC 17025 คือ  มาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ   ISO/IEC 17025 ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ  ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ  ถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล มาตรฐานนี้เน้นองค์ประกอบหลายด้านแต่ไม่ได้จำกัดเฉพะแค่ด้านเหล่านี้   ซึ่งได้แก่ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ  การควบคุมเอกสาร  การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน  สถานที่และภาวะแวดล้อม เครื่องมือ  การประมาณค่าความไม่แน่นอน หลักฐานความสอบกลับได้ การสุ่มตัวอย่างและอื่นๆ

มาตรฐาน ISO ที่สำคัญ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้รับเอาระบบคุณภาพอนุกรมมาตรฐานสากล ISO มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในการบริหารองค์กรโดยมาตรฐาน ISO ที่สำคัญได้แก่
       ISO9000 ที่เน้นความสำคัญในเรื่องของระบบคุณภาพองค์กร
       ISO14000 ที่เน้นความสำคัญในเรื่องของการจัดการดูและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Environment) และนอกจากนี้แล้วยังมี
       มาตรฐาน มอก.18000 ซึ่งรับเอาแนวทางมาจาก BS8800 ที่เน้นการจัดการอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยในองค์กรโดยลักษณะของมาตรฐาน ISO ประเภทต่างๆ สรุปได้ดังนี้

อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 มีเนื้อหาแบ่งออกได้ 5 เรื่อง ดังนี้

ISO 9000 ใช้เป็นแนวทางในการเลือกและกรอบในการเลือกใช้มาตรฐาน ชุดนี้ให้เหมาะสม
ISO 9001 เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพซึ่งกำกับดูแลตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนาการผลิต การติดตั้งและการบริการ
ISO 9002 เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพซึ่งกำกับดูแลเฉพาะการผลิต การติดตั้งและการบริการ
ISO 9003 เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งกำกับดูแลเฉพาะการตรวจสอบขั้นสุดท้าย
ISO 9004 เป็นแนวทางเพื่อใช้ในการบริหารระบบคุณภาพให้เกิด ประสิทธิภาพ สูงสุด
จะเห็นว่า ISO 9000 และ ISO 9004 เป็นแนวทางในการเลือกใช้มาตรฐาน ISO ชุดนี้ ดังนั้นมาตรฐานที่องค์กรสามารถขอใบรับรองได้คือ ISO 9001 ISO 9002 และ ISO 9003

อนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 : มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14000 เป็นมาตรฐานที่นำไปใช้กับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งในส่วนของกิจการภายใน การผลิตสินค้า และการจัดการเรื่องผลกระทบ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมถึงระบบโครงสร้างองค์กร การกำหนดความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการดูแลทรัพยากร มาตรฐาน ISO 14000 นี้ สามารถใช้ได้กับทั้งระบบอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เช่นเดียวกับ ISO 9000 ทั้งนี้เพราะในแต่ละองค์กรมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น และ สมอ.ได้นำมาประกาศใช้ในประเทศไทย เมื่อปี 2540 ในชื่อ "อนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก.-ISO 14000"

อนุกรมมาตรฐาน มอก.-ISO 14000 มีเนื้อหาแบ่งออกได้ 3 กลุ่มดังนี้

มาตรฐานระบบการบริหาร(Environmental Management Systems: EMS) ได้แก่
ISO 14001 เป็นข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14004 เป็นข้อแนะนำด้านหลักการและเทคนิคในการจัดระบบ
ISO 14010 เป็นหลักการทั่วไปของการตรวจประเมิน
ISO 14011 เป็นวิธีการตรวจประเมินระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ISO 14020 เป็นหลักการพื้นฐานในการติดฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ISO 14021 เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และสัญลักษณ์ให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการสามารถประกาศรับรองตนเองได้ว่าได้ผลิตสินค้าและบริการที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ISO 14024 เป็นหลักการ ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนดและวิธีการรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของหน่วยรับรอง
ISO 14040 เป็นหลักการพื้นฐานและกรอบการดำเนินงาน
ISO 14041 เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ISO 14042 เป็นการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ISO 14043 เป้นการแปรผลที่ได้จากข้อมูล
มาตรฐาน มอก.18000 : มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สมอ.ได้นำมาใช้ภายในประเทศก่อนที่ ISO จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยนำเอาเกณฑ์มาตรฐาน BS8800 ของอังกฤษมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ ซึ่งครอบคลุมถึงแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและอุบัติเหตุต่างๆ ต่อผู้ปฏิบัติงานและต่อสังคมโดยรวมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดจนรวมทั้งชุมชนใกล้เคียง


ISO 14012 เป็นข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน
25/7/52 โพสต์โดย Miracle
4 จาก 14
ตามนั้น
8/10/52 โพสต์โดย RainWinter
5 จาก 14
เสนอหลักสูตรในการรับรองมาตรฐาน
RoyalCert International  รอยัลเซอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรที่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณโดยการจัดหาบริการในราคาที่ย่อมเยา รวดเร็วและเปี่ยมไปด้วยคุณภาพอย่างเหนือชั้น
การรับรองระบบการจัดการองค์กร ในมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เช่น ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TS16949, ISO22000 FSMS, GMP, HACCP, GLP, IT 27000, SA 8001, ILO OSHMS2001, etc. โดยได้รับการยอมรับจากสถาบันมาตรฐาน DAR/TGA ประเทศเยอรมัน นอกจากนี้แล้วยังจัดหาบริการการรับรองในสินค้าของคุณที่ต้องการ เครื่องหมาย CE, EN, ISO/IEC, etc  ซึ่งเน้นในกลุ่มสหภาพยุโรป รวมไปถึง การบริการด้าน การตรวจสอบ สินค้าก่อนส่งออก (Shipment Inspection Service) อีกด้วย
หากท่านมีความสนใจต้องการทราบรายละเอียดในบริการต่างๆของเราสามารถค้นหาได้ใน เว็ปไซด์ www.royalcert.com  
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ....
คุณจีรนันท์  (ส้ม) T. 086-378-7306 E-mail : geranan@itest-lab.com
คุณวภู 086 387 5075  E-mail : wipoo@itest-lab.com
International Testing Service Co., Ltd.
1213/388 Ladprao 94, Ladprao Rd., Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel. 0-2559-2095   Fax.  0-2559-2096
E-mail : geranan@itest-lab.com  Website : www.itest-lab.com
13/1/53 โพสต์โดย wipoo
6 จาก 14
เป็นเครื่องหมายที่ทำการยืนยันว่า บริษัทนั้นมีกระบวนการในการทำงานอย่างมีมาตรฐาน มีในแต่ละด้านขึ้นอยู่กับตัวเลขที่อยู่ด้านหลัง ISO (แต่ไม่ได้หมายความว่าสินค้านั้นดีเสมอไป เพราะมีกระบวนการผลิตที่ดี แต่วัตถุดิบไม่ดี สินค้าก็ไม่ดี แต่บริษัทประเภทนี้ก็ได้รับ ISO เช่นกัน)
30/1/53 โพสต์โดย NaKar
7 จาก 14
มาตรฐานการวัดคุณภาพที่องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกเลือกใช้ เพื่อรับรองระบบการบริหารการดำเนินงานขององค์กร ระบบคุณภาพที่ใช้ในการควบคุมการผลิตหรือการให้บริการ  หรือ มาตรฐาน ISO คือ มาตรฐานที่จัดทำขึ้นจากประเทศสมาชิกในด้านของเทคนิคและระบบต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและที่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อใช้เป็นส่วน หนึ่งของการทำงาน ซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดต่าง ๆ เป็น Series เช่น ISO 9000 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ,ISO 14000 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ยังมีอีกหลาย ๆ Series ทั้งนี้เพื่อความเป็นมาตรฐานในการดำเนินการอย่างมีระบบขององค์กร มาจาก   ..........
9/7/53 โพสต์โดย เทคโนโลยีเกษตรคืออะไร
8 จาก 14
คือมาตรฐานที่ใช้ในการรับรองว่าบริษัทใดๆที่รับการรับรองมาตรฐานนั้น เช่น ระบบห้องปฏิบัติการ, ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม, ระบบบริหารจัดการคุณภาพ เป็นต้น
เพื่อให้ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการมั่นใจได้ว่าผู้ขายมีการดำเนินการภายใต้ระบบนั้นๆ เช่น
ผู้ซื้อที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ขายที่ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพก็จะมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตน
ขยายความ - คำว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคือ ผลิตภัณฑ์ที่ถูกควบคุมให้อยู่ในระดับหรือเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ยกตัวอย่าง เช่น เกณฑ์การยอมรับอยู่ที่ความยาว 5 - 10 ซ.ม.ผลิตภัณฑ์มีความยาว 4 ซ.ม.บ้าง 5 ซ.ม.บ้าง 6 ซ.ม.บ้าง อาจจะถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมแต่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งถือว่าไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น

สรุปคือ มาตรฐาน ISO คือเครื่องมือที่นำมาใช้สร้างความมั่นใจที่มีต่อผู้ขายให้กับผู้ซื้อ
12/8/53 โพสต์โดย Jackkaphan
9 จาก 14
ระบบมาตรฐานทางด้านคุณภาพของหน่อยงานนั้นๆๆซึ่งมี่การวางแผนนโยบายและมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนโดยมีเอกสารประกอบการทำงานแล้วมีกรติดตามตรวจสอบผลการทำงานแล้วมีการปรับปรุ่งแกไขในส่วนที่ไม่เป้นไปตามขอกำหนดที่วางไว้
2/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 14
ถาม มาตรฐาน ISO คืออะไร?

ตอบ คือ ข้อกำหนดทางวิชาการ ที่สมาชิกในองค์กรว่าด้วยการมาตรฐานระหว่างประเทศกำหนดขึ้นและยอมรับร่วมกัน
2/9/53 โพสต์โดย adthaibiz
11 จาก 14
ISO มาจากภาษาอังกฤษ International Standardization and Organization
(องค์การมาตรฐานสากล หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน)
สำนักงานอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ความหมายคือ มาตรฐานด้านเทคนิคและระบบต่าง ๆ  
เพื่อจัดระเบียบการค้าโลก สร้างมาตรฐานสากลและให้การรับรอง…

ISO 9000 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ

ISO 9001 มีระดับความเข้มมากที่สุด  ส่งเสริมและให้ความสำคัญด้านการบันทึกและเอกสาร
ที่ใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมีการกำกับดูแลตั้งแต่การออกแบบ  การพัฒนา
การผลิตและการบริการ  ยกตัวอย่างหัวข้อที่พอจะเข้าใจ เช่น กลวิธีทางสถิติ
การตรวจสอบการย้อนกลับของผลิตภัณฑ์  การจัดเก็บ  การเคลื่อนย้าย เป็นต้น
21/4/54 โพสต์โดย Chakri
12 จาก 14
ขอความช่วยเหลือ   ให้ข้อมูล ISO 8655 หน่อยครับ
20/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 14
ขอข้อมูลเกี่ยวกับ หน่วยงานที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับระบบคุณภาพ หน่อยค่ะ (ISO 9000 และ140000 ไม่เอานะค่ะ)
17/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 14
จะทำระบบ FSSC 22000 จะต้องเพิ่มเอกสารอะไรอีกจาก ISO 22000 ครับ
12/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ขอเว็บโหลดตัวติดตั้ง Microsoft Office 2003 Profressinal edition แบบ iso หน่อยครับ
โรงงานที่ดีต้องมีอะไรบ้าง
real gdp คืออะไร
12วิธีพูดมาตรฐานสากล
สิ่งที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการสื่อสารระหว่างเว็บบราวเซอร์กับเว็บเซิร์ฟเวอร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู